Go na content

Go na a tra menu

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Sranantongo

Studie-Waktitoren  |  yuli 2014

 ONDROFENITORI

Mi lasi mi papa, ma mi feni wan papa baka

Mi lasi mi papa, ma mi feni wan papa baka

MI PAPA gebore na ini 1899, na Graz, Oostenrijk. Sobun, na a ten fu a Fosi Grontapufeti a ben yongu ete. Baka di a Di Fu Tu Grontapufeti bigin na ini 1939, a ben musu go na ini a Doisri legre. Na ini 1943, a dede di a ben e feti na Rosiakondre. A sari taki mi lasi mi papa na so wan fasi, di mi ben abi tu yari nomo. Noiti mi kisi na okasi fu leri sabi en. Mi ben e misi mi papa srefisrefi, spesrutu te mi ben e si taki tra boi na skoro ben abi den papa ete. Di mi kon moro owru, mi kisi trowstu fu di mi kon sabi taki wi abi wan Papa na hemel di no man dede noiti.Hab. 1:12.

DI MI BEN DE WAN PADVINDER

Di mi ben de wan pikin boi

Mi tron wan padvinder di mi ben abi seibi yari. A sma di seti na organisâsi fu den padvinder na Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, wan legre-edeman fu Ingrisikondre. A seti na organisâsi disi na ini 1908 gi boi na heri grontapu. Na ini 1916, a seti wan spesrutu grupu gi yongu boi leki mi. A kari a grupu dati De Welpen.

Mi ben lobi en te wi ben e go na boiti na a kaba fu a wiki. Drape wi ben e sribi na ini tenti, weri uniform èn waka leki srudati aladi wi ben e naki dron. Mi ben breiti fu de makandra nanga tra padvinder. Te neti wi ben abi a gwenti fu sidon lontu wan faya e singi èn wi ben e prei na ini a busi. Wi leri furu tu fu sani soleki bon nanga meti. Na so mi kisi moro warderi gi den moi sani di wi Mekiman meki.

Padvinder e leri fu du wan bun sani ibri dei. Te wi ben e miti makandra, wi ben e taki: „De srekasreka ala ten.” Mi ben lobi a sani dati. Na ini a grupu fu mi, yu ben abi pasa 100 boi. Pikinmoro afu fu den ben de Lomsu, afu ben de Anitri èn wán ben abi a Buda bribi.

Na ini 1920, na organisâsi fu den padvinder hori a fosi bigi konmakandra pe padvinder fu ala sei fu grontapu ben kon. Mi go na a di fu seibi bigi konmakandra di ben hori na Bad Ischl, Oostenrijk, na ini augustus 1951 èn na a di fu neigi bigi konmakandra na Sutton Park, krosibei fu Birmingham, Ingrisikondre, na ini augustus 1957. Na a konmakandra dati sowan 33.000 padvinder fu 85 kondre kon. Sowan 750.000 tra sma kon na a konmakandra disi tu. Wan fu den ben de Elizabeth, na umakownu fu Ingrisikondre. Den konmakandra disi ben meki mi firi leki mi abi brada na heri grontapu. Ma mi no ben sabi taki heri esi mi ben o feni wan moro kefalek organisâsi pe mi ben o abi brada nanga sisa di lobi Gado.

A FOSI LEISI DI MI MITI WAN KOTOIGI FU YEHOVAH

Rudi Tschiggerl, wan bakriman, ben de a fosi sma di preiki gi mi

Mi ben e leri fa fu wroko na ini wan restaurant. Na a pisi ten fu maart noso april 1958, mi ben de fu kaba nanga a leri dati di mi ben e kisi na a  Grand Hotel Wiesler na Graz, na ini Oostenrijk. Drape Rudolf Tschiggerl, wan fu den bakriman preiki gi mi. Noiti ete mi ben yere wan sani fu a tru anbegi. A taigi mi taki Bijbel no e leri taki Gado na dri sma na ini wán. Mi strei nanga en taki dati no tru èn mi ben wani sori en taki a no ben abi leti. Fu di mi ben lobi fa a de, meki mi ben wani yepi en fu tron wan Lomsu baka.

Rudolf, di wi ben e kari Rudi tu, ben wani gi mi wan Bijbel. Ma mi taigi en taki mi no ben wani tra Bijbel, soso wan Lomsu Bijbel. Sobun a gi mi wan Lomsu Bijbel èn mi bigin leisi en. Ne mi si taki a poti wan traktaat fu a Waktitoren Genootschap na ini a Bijbel. Ma mi no ben lobi dati fu di mi feni taki a ben kan gersi leki den sani di skrifi na ini a traktaat ben tru, aladi na lei. Toku mi no ben abi trobi fu taki fu Bijbel nanga en. Rudi hori disi na prakseri èn a no gi mi nowan buku noso tijdschrift moro. Na ini den dri mun baka dati wi taki wanwan leisi fu Bijbel, nofo tron te lati neti.

Di mi kaba teki leri na a hotel, mi mama seni mi go na wan skoro pe mi ben o leri fa fu orga a wroko na ini wan hotel. Dati meki mi froisi go na Bad Hofgastein, wan foto na mindri den Alp-bergi, pe a skoro ben de. Fu di den ben e wroko makandra nanga a Grand Hotel na Bad Hofgastein, meki son leisi mi ben e go wroko drape fu kisi moro ondrofeni.

TU SISA DI DE ZENDELING E KON NA MI

Ilse Unterdörfer nanga Elfriede Löhr bigin studeri Bijbel nanga mi na ini 1958

Di Rudi seni a nyun adres fu mi go na a bijkantoro na Wenen, dan a bijkantoro seni en gi Ilse Unterdörfer nanga Elfriede Löhr, tu sisa di ben de zendeling. Wan dei a man di ben e wroko na a hotel fu teki telefon, bel mi taki tu frow na ini wan wagi na dorosei ben wani taki nanga mi. Mi no ben sabi suma na den, ma toku mi waka go miti den. Bakaten mi yere taki leti fosi a Di Fu Tu Grontapufeti bigin, di a Nazi tirimakti fu Doisrikondre ben tapu a wroko fu wi, den tu sisa disi yepi tyari buku nanga tijdschrift kibrikibri gi trawan. Fosi a feti dati bigin, den Gestapo (Doisri skowtu di ben e wroko kibrikibri), grabu den tu sisa disi èn den seni den go na a Lichtenburg strafuman-kampu. Di a feti bigin, sma tyari den go na a kampu na Ravensbrück, krosibei fu Berlijn.

Mi ben abi lespeki gi den sisa disi fu di den ben kan de mi mama. Dati meki mi no ben wani taki den lasi den ten fu kon taki fu Bijbel nanga mi, soso fu taigi den bakaten taki mi no wani moro. Fu dati ede mi aksi den fu tyari den tekst kon gi mi di e sori taki na apostel Petrus ben de a fosi paus èn taki ala den tra paus abi a makti fu en, soleki fa Lomsu Kerki e leri. Mi taigi den taki mi ben o go na wan priester fu taki nanga en fu den tekst. Mi ben denki taki dati ben o yepi mi fu si san na a tru leri.

MI KON SABI SUMA NA A TRUTRU SANTA PAPA

Lomsu Kerki e taki dati den wortu fu Yesus na Mateyus 16:18, 19 e horibaka gi a leri taki den paus abi a makti fu Petrus. Den e taki tu dati a paus, di sma e kari Santa Papa, no man meki fowtu te a e taki fu den leri fu kerki. Na dati furu  Lomsu sma e bribi. Fu di mi srefi ben e bribi dati tu, meki mi prakseri taki efu a paus taki dati Gado na dri sma na ini wán, dan a de so trutru. Ma mi prakseri tu taki efu a paus man meki fowtu, dan kande a leri disi no tru.

Di mi go na a priester, a no ben man piki den aksi fu mi. Na presi fu dati a gi mi wan buku fu sori taki den paus abi a makti fu Petrus. Mi tyari a buku go na oso, dan mi leisi en. Baka dati mi go na en nanga moro aksi. Ma fu di a no ben man piki den aksi fu mi, meki a taigi mi te fu kaba: „Luku, mi no man yepi yu èn yu no man yepi mi. . . . Mi howpu taki ala sani go bun gi yu!” A no ben wani taki nanga mi moro.

Baka di a sani disi pasa, mi ben wani studeri Bijbel nanga Ilse èn nanga Elfriede. Den leri mi furu fu Yehovah Gado, a trutru Santa Papa na hemel (Yoh. 17:11). Gemeente no ben de na ini a kontren dati ete. Dati meki den tu sisa disi ben e hori konmakandra na a oso fu wan famiri di ben e studeri Bijbel tu. Wan tu sma nomo ben e kon. Fu di nowan dopu brada no ben de fu teki fesi, meki den tu sisa disi ben e sidon taki nanga makandra fu ala den sani di ben de na tapu a programa. Na so a heri konmakandra ben e hori. Ten na ten wan brada fu wan tra foto ben e kon, dan den ben e yuru wan presi pe a ben kan hori wan lezing.

MI E BIGIN PREIKI

Ilse nanga Elfriede bigin studeri Bijbel nanga mi na ini oktober 1958 èn mi dopu dri mun baka dati na ini yanuari 1959. Fosi mi dopu, mi aksi den efu mi kan go nanga den fu si fa den e preiki oso fu oso (Tori 20:20). Baka dati mi aksi den fu sori mi pe mi wawan kan go preiki. Ne den seni mi go na wan dorpu pe mi ben e preiki èn tyari gobaka. A fosi brada di mi wroko nanga en, ben de a kring-opziener di ben kon na wi bakaten.

Baka di mi klari nanga a skoro na ini 1960, mi drai go baka na a foto pe mi gebore, fu leri den famiriman fu mi san Bijbel e taki trutru. Teleki now nowan fu den e dini Yehovah, ma sonwan fu den e arki te mi e taki nanga den.

MI BIGIN NANGA A FURUTEN DINIWROKO

Di mi ben abi sowan 20 yari

Na ini 1961, a bijkantoro seni brifi gi den gemeente fu gi brada nanga sisa deki-ati fu pionier. Mi ben de wan steifisteifi man di no ben trow ete. Dati meki mi ben feni taki mi musu pionier. Mi taki fu a tori nanga Brada Kurt Kuhn, di ben de wan kring-opziener. Mi aksi en fa a ben o feni en efu mi wroko ete wan tu mun fu bai wan wagi di mi ben kan gebroiki fu pionier. Brada Kuhn taigi mi: „Yu denki taki Yesus nanga den apostel ben abi wagi fanowdu fu du a furuten diniwroko?” A sani di a taki yepi mi fu teki mi bosroiti. Baka dati mi bigin seti sani fu pionier wantewante. Ma fu di mi ben e wroko 72 yuru wan wiki na ini a restaurant fu wan hotel, meki mi ben abi fu kenki wan tu sani fosi.

Mi aksi mi basi efu mi ben kan wroko 60 yuru wan wiki. A taigi mi taki mi ben kan du dati èn a no koti mi moni. Syatu baka dati mi aksi en efu mi kan wroko 48 yuru wan wiki. Dati srefi mi ben kan du èn a no koti mi moni. Baka dati mi aksi en efu mi kan wroko 36 yuru nomo na ini wan wiki. Dati wani taki mi ben o wroko siksi yuru wán dei, siksi dei na ini a wiki. Ete wan leisi a gi mi primisi fu du dati. A fruwondru mi taki disi leisi tu a no koti mi moni! A gersi leki mi basi no ben wani mi gowe. Na so mi ben kan tron wan gewoon pionier.  Na a ten dati, wan pionier ben musu wroko 100 yuru wan mun.

Fo mun baka dati, den brada poti mi leki spesrutu pionier èn leki gemeente dinari na ini wan pikin gemeente na a foto Spittal an der Drau, na ini a distrikt Karintia. Na a ten dati, spesrutu pionier ben musu wroko 150 yuru wan mun. Mi no ben abi wan pionier patna, ma mi ben breiti taki Sisa Gertrude Lobner ben e wroko furu nanga mi na ini a preikiwroko. A sisa disi ben abi a frantwortu fu de a yepiman fu a gemeente dinari. *

MI KISI MORO FRANTWORTU

Na ini 1963, den aksi mi fu du a kringwroko. Son leisi mi ben abi fu teki wan loko fu go fu a wan gemeente na a trawan èn den kofru di mi ben e tyari ben hebi srefisrefi. Furu brada no ben abi wagi èn dati meki nowan sma ben man kon teki mi na a presi pe a loko ben e stop. Fu di mi no ben wani den brada firi wan fasi, meki mi ben e waka go na a oso pe mi ben o tan, na presi fu teki wan taxi.

Na ini 1965, mi kisi a kari fu go na a di fu 41 klas fu a Gileadskoro, aladi mi no ben trow ete. Furu fu den sma na ini a klas no ben trow tu. Di a skoro kaba, mi fruwondru taki den seni mi go baka na Oostenrijk. Drape mi go doro nanga a kringwroko fu mi. Ma fosi mi komoto na Amerkankondre, den aksi mi fu wroko fo wiki langa nanga Anthony Conte, wan kring-opziener di ben lobi sma. Mi ben breiti fu wroko makandra nanga en. A brada disi ben lobi a preikiwroko èn a ben sabi preiki heri bun. Mi nanga en wroko makandra na ini wan dorpu na ini a kontren fu Cornwall, na New York.

A trowdei fu wi

Di mi doro baka na Oostenrijk, den poti mi leki kring-opziener na ini wan kontren pe mi miti Tove Merete, wan moi sisa di no ben trow ete. Sensi di a abi feifi yari, a gro kon na ini a tru anbegi. Te brada nanga sisa e aksi fa wi miti, dan wi lobi taki: „Na a bijkantoro seti en gi wi.” Wi trow na ini april 1967 èn wi kisi primisi fu tan du a kringwroko.

Romesma 8:15 e sori fa son libisma kan tron salfu manpikin fu Yehovah èn dati na wan spesrutu sani. Dati meki den sma disi e kari en: „Abba, Tata!” Na ini 1968, mi bigin firi leki den sma disi tu. Na a ten dati mi kon frustan taki na a bun-ati fu Yehovah meki taki a teki mi leki wan manpikin fu en di salfu nanga santa yeye. Na so mi kon abi salfu brada nanga sisa tu.

Mi nanga Merete du a kringwroko nanga a distriktwroko teleki 1976. Son leisi wi ben abi fu sribi na ini kamra di ben kowru srefisrefi. Wan leisi wi wiki, dan wi si taki a tapusei pisi fu a laken steifi fu di a bro fu wi ben meki a tron ijs! Te fu kaba, wi bosroiti fu tyari wan pikin apparaat fu waran wi skin te neti. Na son presi, efu wi ben wani go na weisei te neti, dan wi ben abi fu go na dorosei na ini a snew pe kowru winti ben e naki wi. Wan tra sani na taki wi no ben abi wi eigi oso. Sobun, ala munde wi ben tan na ini a srefi oso pe wi ben de kaba a heri kring-wiki, èn tapu tudewroko mamanten wi ben e go na a tra gemeente.

 Mi breiti taki na ini ala den yari dati mi wefi tan horibaka gi mi. A lobi a preikiwroko èn noiti mi ben abi fu gi en deki-ati fu go preiki. A lobi wi brada nanga sisa tu èn a e broko en ede nanga trawan. Na a fasi disi a yepi mi trutru.

Na ini 1976, wi kisi a kari fu go dini na a bijkantoro na ini Wenen, na Oostenrijk. Drape mi tron wan memre fu a Bijkantoro Komte. Na a ten dati, a bijkantoro fu Oostenrijk ben abi a frantwortu fu luku a wroko na den kondre fu Owstu-Europa. Den ben e sorgu tu taki den brada nanga sisa kisi buku nanga tijdschrift kibrikibri. Mi ben abi a grani fu wroko makandra nanga Brada Jürgen Rundel, di ben e teki fesi na ini a wroko disi. Bakaten den aksi mi fu teki fesi na a Vertaalafdeling pe den ben e du vertaalwroko na ini tin tongo fu Owstu-Europa. Te nanga a dei fu tide, Jürgen nanga en wefi Gertrude e dini Yehovah leki spesrutu pionier na Doisrikondre. Na ini 1978, a bijkantoro fu Oostenrijk bigin gebroiki computer fu sreka den tijdschrift èn fu druk den na ini siksi tongo. Wi ben e seni buku tu gi difrenti kondre di ben seni aksi dati. Otto Kuglitsch, wan brada di e wroko now na a bijkantoro na Doisrikondre makandra nanga en wefi Ingrid, ben e sorgu taki a wroko dati drai bun.

Na ini Oostenrijk mi kisi na okasi fu preiki na strati èn na someni tra fasi

Den brada fu Owstu-Europa ben druk buku na ini den eigi kondre tu. Den ben gebroiki kopi masyin noso tra sani fu du dati. Toku den ben abi yepi fanowdu fu tra kondre. Yehovah sorgu taki den brada disi ben man wroko na ini muilek situwâsi di lanti ben tapu a wroko furu yari langa. Wi di ben de na a bijkantoro kon lobi den brada nanga sisa dati.

MI GO DU WAN SPESRUTU SANI NA RUMEINIA

Na ini 1989, mi kisi a grani fu go na Rumeinia makandra nanga Brada Theodore Jaracz fu a Tiri Skin. Den ben wani yepi wan bigi grupu brada nanga sisa fu tron wan pisi fu na organisâsi baka. Sensi 1949, den brada nanga sisa disi no ben e wroko makandra moro nanga na organisâsi èn den ben seti den eigi gemeente. Toku den tan preiki èn den tan dopu sma. Wan tu fu den koti strafu srefi fu di den no ben wani teki sei na ini politiek, neleki den brada nanga sisa di ben e wroko makandra ete nanga na edekantoro. A  wroko na Rumeinia ben tapu ete. Sobun, na wan kibri fasi wi kon makandra na ini na oso fu Brada Pamfil Albu di ben de fu a grupu di no ben wroko makandra moro nanga na organisâsi. Fo tra owruman di ben teki fesi na ini a grupu dati ben kon drape tu, sosrefi den brada fu a Kondre Komte fu Rumeinia di ben e wroko makandra nanga na organisâsi fu wi. Rolf Kellner fu Oostenrijk go nanga wi fu vertaal gi wi.

A di fu tu neti, Brada Albu ben man taki na so wan fasi nanga den fo tra owruman taki den ben wani bigin wroko makandra baka nanga na organisâsi. A taigi den: „Efu wi no du a sani disi now, dan kande noiti moro wi o kisi wan tra okasi.” Baka dati sowan 5000 brada nanga sisa tron wan pisi fu na organisâsi baka. Na so Yehovah wini èn Satan lasi!

Fosi a Communist tiri fadon na Owstu-Europa na a kaba fu a yari 1989, a Tiri Skin kari mi nanga mi wefi fu kon wroko na a edekantoro na ini New York. Wi no ben fruwakti disi. Na ini yuli 1990, wi bigin wroko na Betel, na ini Brooklyn. Na ini 1992, den poti mi leki wan fu den yepiman fu a Diniwroko Komte fu a Tiri Skin èn sensi yuli 1994 mi kisi a grani fu de wan memre fu a Tiri Skin.

MI E PRAKSERI FA SANI BEN DE FOSITEN ÈN FA A O DE NA INI A TEN DI E KON

Mi nanga mi wefi na ini Brooklyn, New York

A ten di mi ben abi a wroko fu prati nyanyan gi sma na ini a restaurant fu wan hotel, pasa someni langa kaba. Ma now mi abi a grani fu yepi sreka èn prati wan tra sortu nyanyan. Dati na a Bijbel leri di de gi wi brada nanga sisa na heri grontapu (Mat. 24:45-47). Te mi e prakseri den moro leki 50 yari taki mi de na ini a spesrutu furuten diniwroko, dan mi ati e furu nanga warderi. Mi e prisiri te mi e si fa Yehovah blesi den brada nanga sisa fu wi na heri grontapu. Mi lobi go na den internationaal kongres fu wi pe wi e leri wan lo moi sani fu wi hemel Tata Yehovah èn fu Bijbel.

Mi e begi Gado taki milyunmilyun tra sma bigin studeri Bijbel, taki den kon na ini a tru anbegi èn taki den dini en makandra nanga den tra Kresten brada nanga sisa fu wi na heri grontapu (1 Petr. 2:17). Mi e wakti a ten sosrefi te mi o luku komoto fu hemel fa den dedewan e kon na libi baka na grontapu. Wan fu den sma di mi o si na mi papa di mi ben angri fu si sensi di mi ben yongu. Mi howpu taki en, mi mama, nanga tra famiriman fu mi o wani dini Yehovah na ini Paradijs.

Mi e wakti a ten te mi o luku komoto fu hemel fa den dedewan e kon na libi baka na grontapu. Wan fu den sma di mi o si na mi papa di mi ben angri fu si sensi di mi ben yongu

^ paragraaf 27 Na ini a ten disi wi no abi gemeente dinari nanga yepiman fu a gemeente dinari moro. Na presi fu dati ala gemeente abi wan grupu owruman di abi wan fesiman nanga wan sekretarsi.