Te mi e prakseri den 65 yari di mi de na ini a furuten diniwroko, dan mi kan taki dati mi ondrofeni furu sani di gi mi prisiri. Dati no wani taki dati mi no ondrofeni sari sani noso sani di meki mi firi brokosaka (Ps. 34:12; 94:19). Ma toku mi kisi furu blesi na ini mi libi èn sani waka bun gi mi.

TAPU 7 september 1950 mi tron wan memre fu a Betelfamiri na Brooklyn. Na a ten dati, 355 brada nanga sisa fu 19 te go miti 80 yari, di ben de fu difrenti kondre ben e wroko na Betel. Furu fu den ben de salfu Kresten.

FA MI BIGIN DINI YEHOVAH

Mi ben abi 10 yari di mi teki dopu

Na mi mama leri mi fu dini „a koloku Gado” fu wi (1 Tim. 1:11). Di a bigin dini Yehovah, mi ben de wan yongu boi ete. Tapu 1 yuli 1939 di mi ben abi tin yari, mi teki dopu na wan kring konmakandra na ini Columbus, Nebraska na Amerkankondre. Sowan wán hondro fu wi ben kon makandra na wan presi di wi ben yuru fu arki wan lezing fu Joseph Rutherford di ben teki na tapu wan plaat. (A lezing ben nen „Fascisme of Vrijheid”.) Di a lezing hori wan moi pisi ten kaba, wan grupu ogri-ati sma lontu a pikin zaal pe wi ben de, den broko kon na inisei, den dwengi wi fu tapu a konmakandra, dan den yagi wi komoto na ini a foto. Ne wi go na a dyari fu wan brada di no ben libi fara fu a foto èn drape wi arki a tra pisi fu a programa. Yu kan frustan taki noiti mi frigiti a dei disi di mi teki dopu.

Mi mama meki furu muiti fu leri mi den tru tori fu Bijbel. Aladi mi papa ben de wan bun man èn wan bun papa, toku a no ben wani sabi sani fu kerki èn a no ben e broko en ede nanga a fasi fa mi ben wani anbegi Gado. Mi mama nanga den tra Kotoigi fu Gemeente Omaha gi mi a deki-ati di mi ben abi fanowdu.

FA MI BOSROITI SAN MI O DU NANGA MI LIBI

Di mi ben de fu klari middelbaar skoro, mi ben musu bosroiti san mi ben o du nanga mi libi. Ala bigi fakansi, mi ben e dini leki fakansi pionier (san wi e kari yepipionier na ini a ten disi), makandra nanga tra yonguwan leki mi.

Tu yongu brada di no ben trow ete èn di ben de fu a di fu seibi klas fu a Gileadskoro, ben kisi a grani fu du a kring-wroko na ini a kontren fu wi. Den ben nen John Chimiklis nanga Ted Jaracz. A ben fruwondru mi di mi kon sabi taki den no ben doro 25 yari srefi. Na a ten dati mi ben abi 18 yari èn syatu baka dati mi  ben o kaba nanga middelbaar skoro. Mi kan memre ete di Brada Chimiklis aksi mi san mi ben o du nanga mi libi. Di mi taigi en san mi ben o du, a piki mi: „Iya, dati bun. Bigin wantewante nanga a furuten diniwroko. Yu no kan sabi pe dati o tyari yu go.” A rai dati, nanga a bun eksempre fu den brada disi naki mi ati trutru. Sobun, baka di mi klari nanga mi skoro, mi bigin pionier na ini 1948.

FA MI DU KON NA BETEL

Na ini yuli 1950, mi, mi papa nanga mi mama go na a internationaal kongres na Yankee Stadion, na ini New York City. Na a kongres dati, mi go na a konmakandra di ben e hori gi den wan di wani go na Betel. Baka dati mi skrifi wan brifi pe mi ben taigi den brada taki mi wani dini drape.

Aladi mi papa no ben mandi taki mi ben o pionier èn taki mi ben o tan libi na oso, toku a ben wani taki mi gi den wan pikin moni gi a kamra fu mi èn gi a nyanyan di mi ben o kisi. Sobun, wan dei na a bigin fu augustus mi go suku wan wroko. Fosi mi komoto na oso, mi go luku efu wi kisi brifi. Ne mi si wan brifi fu Brooklyn Betel. Nathan H. Knorr di ben teken a brifi dati, skrifi: „Wi kisi a brifi fu yu taki yu wani kon na Betel. Mi e frustan taki yu wani tan na Betel yu heri libi langa. Fu dati ede mi wani taki yu kon na Betel na 124 Columbia Heights, Brooklyn, New York, tapu 7 september 1950.”

Di mi papa komoto na wroko a dei dati, mi taigi en taki mi feni wan wroko. A taki: „A bun. Pe yu o wroko?” Mi piki en: „Na Brooklyn Betel gi 10 Amerkan dala wan mun.” A skreki pikinso di a yere disi, ma a taigi mi taki efu na dati mi wani, dan mi ben musu meki ala muiti fu du en bun. Syatu baka dati, mi papa teki dopu na a kongres fu 1953 di hori na Yankee Stadion.

Makandra nanga Alfred Nussrallah, mi pionier patna

Mi ben breiti di mi yere taki na a srefi ten mi pionier patna Alfred Nussrallah kisi wan kari tu fu go wroko na Betel. Sobun, makandra wi teki a pasi fu go na Betel. Bakaten a trow èn en nanga en wefi Joan go na a Gileadskoro. Den go dini leki zendeling na Libanon èn baka dati den drai kon baka na Amerkankondre fu du a kring-wroko.

DEN WROKO DI MI DU NA BETEL

A fosi wroko di mi du na Betel ben de na a presi pe den ben e nai den bladzijde fu den buku kon na wán. A fosi buku di mi yepi meki, na a buku di nen Wat heeft de religie voor de mensheid gedaan? (San kerki du gi a libisma famiri?) Baka di mi wroko aiti mun na a presi disi, den seni mi go wroko na a Dienstafdeling pe Brada Thomas J. Sullivan ben e teki fesi. Mi ben prisiri fu wroko nanga en èn fu leri fu en, fu di a ben sabi furu fu Bijbel èn a ben abi furu ondrofeni na ini na organisâsi.

Baka di mi wroko sowan dri yari na a Dienstafdeling, Max Larson, a fesiman fu a drukkerij, taigi mi taki Brada Knorr ben wani si mi. Mi ben aksi misrefi efu na wan ogri mi du. Mi ben breiti di mi yere taki Brada Knorr ben wani sabi nomo efu mi ben denki fu tan langa na Betel. A ben e suku wan sma fu wroko wan pisi ten na a kantoro fu en èn a ben wani sabi efu mi ben o man du a wroko. Mi taigi en taki mi no ben abi na prakseri fu gowe libi Betel na ini a ten di e kon. Na so mi kisi a grani fu wroko na a kantoro fu en 20 yari langa.

Mi gwenti taigi trawan taki noiti mi ben o man pai gi den sani di mi leri di mi ben e wroko na Betel makandra nanga Brada Sullivan, Brada Knorr, èn nanga tra brada soleki Milton Henschel, Klaus Jensen, Max Larson, Hugo Riemer, nanga Grant Suiter.

Den brada di mi ben musu yepi, ben orga a wroko di den ben e du gi na organisâsi heri bun. Brada  Knorr ben wroko tranga èn a ben wani du ala san a man fu meki a Kownukondre preikiwroko go na fesi. Den sma di ben e wroko na a kantoro fu en ben feni en makriki fu taki nanga en. Srefi te wi no ben e agri nanga makandra, wi ben man taki fri san wi e denki èn a no ben lasi frutrow na ini wi.

Wan leisi Brada Knorr sori mi o prenspari a de fu du a wroko bun, awinsi na wan pikin sani. Fu eksempre, a taigi mi taki di a ben de fesiman fu a drukkerij, Brada Rutherford ben abi a gwenti fu bèl en, dan a ben taigi en: „Brada Knorr, te yu e komoto na a drukkerij fu go nyan, dan tyari wan tu veger kon gi mi. Mi abi den fanowdu dyaso.” Brada Knorr taigi mi taki a fosi sani di a ben e du, na taki a ben e go na a maksin, dan a ben e teki den veger èn a ben e poti den na ini en saka. Brekten yuru a ben e tyari den go na a kantoro fu Brada Rutherford. A ben de wan pikin sani, ma na wan sani di Brada Rutherford ben abi fanowdu. Baka dati Brada Knorr taigi mi: „Mi lobi fu abi srapu potlood. Yu kan sorgu taki den de na tapu mi tafra ibri mamanten?” Furu yari langa mi srapu den potlood fu a brada disi.

Furu leisi Brada Knorr ben sori o prenspari a de fu arki bun te wan sma aksi wi fu du wan wroko. Wan leisi a taigi mi finifini fa fu du wan sani, ma mi no arki bun. A bakapisi ben de taki mi meki Brada Knorr kisi syen. Mi no ben firi bun kwetikweti. Sobun, mi skrifi wan syatu brifi pe mi taigi en taki mi sari fu a sani di mi du èn taki a ben o moro bun efu a seni mi go wroko na wan tra kantoro. A mamanten dati, Brada Knorr kon na mi tafra, dan a taki: „Robert, mi kisi a brifi fu yu. Yu ben meki wan fowtu. Ma mi taki nanga yu kaba fu a tori èn mi de seiker taki yu o luku bun now te yu o du wan sani. A bun, meki wi go wroko baka.” Mi ben breiti taki a ben hori den firi fu mi na prakseri.

MI BEN WANI TROW

Baka di mi dini na Betel aiti yari, mi ben sabi taki mi no ben wani gowe. Ma wan kenki kon na ini a tori. Na a internationaal kongres di ben e hori na Yankee Stadion nanga Polo Grounds na ini 1958, mi si Lorraine Brookes, wan pionier sisa di mi ben si kaba na ini 1955 di a ben e pionier na Montreal, Kanada. Mi ben lobi a fasi fa a ben e si a furuten diniwroko èn taki a ben de klariklari fu go na ala presi pe na organisâsi fu Yehovah ben o seni en go. Lorraine ben wani go na a Gileadskoro. Di a ben abi 22 yari, a kisi a kari fu go na a di fu 27 klas fu a skoro disi na ini 1956. Di a klari a skoro, den seni en go na Brasyonkondre leki zendeling. Na ini 1958, mi nanga Lorraine meki mofo fu miti baka so taki wi ben kan leri sabi makandra moro bun èn di mi aksi en fu trow, a ben wani. Wi seti sani fu trow a yari na en baka èn wi ben howpu taki wi ben kan go na ini a zendelingwroko makandra.

Di mi taigi Brada Knorr san mi ben wani du, a gi wi a rai fu wakti dri yari. Baka dati wi ben kan trow èn dini na Brooklyn Betel. Na a ten dati a ben de  so taki te tu sma ben wani tan na Betel baka te den trow, wan fu den ben musu dini tin yari noso moro langa kaba na Betel èn a trawan ben musu dini dri yari noso moro langa. Dati meki Lorraine agri taki fosi wi trow, a ben o go dini tu yari na Betel fu Brasyonkondre èn wán yari na Brooklyn Betel.

Na ini den fosi tu yari di wi ben abi mofo, wi ben skrifi brifi gi makandra fu di dati ben de a wan-enkri fasi fa wi ben kan taki nanga makandra. A ben diri tumusi fu bèl èn na a ten dati yu no ben abi e-mail. Di wi trow tapu 16 september 1961, wi ben si en leki wan grani taki Brada Knorr hori a trow-lezing fu wi. A tru taki den yari di wi ben abi fu wakti ben sori langa. Ma te wi e prakseri a prisiri di wi kon abi na ini den moro leki 50 yari di wi trow, dan wi sabi taki a no fu soso wi wakti.

A trowdei fu wi. Fu a kruktu-anusei go na a reti-anusei: Nathan H. Knorr, Patricia Brookes (Lorraine sisa), Lorraine, mi, Curtis Johnson, Faye nanga Roy Wallen (mi mama nanga papa)

DEN GRANI DI WI KISI

Na ini 1964 mi kisi a grani fu go na tra kondre leki zone-opziener. Na a ten dati, den wefi no ben go nanga den masra te den ben musu du a wroko disi. Na ini 1977 a sani disi kon kenki èn den wefi bigin go tu nanga den masra. A yari dati mi nanga Lorraine go makandra nanga Grant nanga Edith Suiter na den bijkantoro fu Doisrikondre, Oostenrijk, Grikikondre, Siprus, Torkukondre nanga Israel. Ala nanga ala mi go na sowan 70 kondre na heri grontapu.

Na ini 1980 di mi go na Brasyonkondre leki zone-opziener, wi ben abi fu stop na Belém. Na ini a foto disi Lorraine ben dini fosi leki zendeling. Wi go na Manaus tu fu go luku den brada nanga sisa drape. Na a ten di mi ben hori a lezing na ini wan stadion, wi si wan grupu sma e sidon na makandra èn den no ben e du leki den tra sma. Na ini Brasyonkondre a gwenti de taki te sisa e miti makandra, den e gi makandra wan bosi èn den brada e seki makandra anu. Ma den sma fu a grupu disi no ben e du dati. Fu san ede?

Den lobi Kotoigi disi ben de fu wan gwasiman dorpu na ini na Amasone busi. Fu di den no ben wani taki tra sma kisi a siki, meki den no ben fasi nowan sma. Aladi den no ben man taki wi odi leki den tra sma, toku a naki wi ati fu si den lobi brada nanga sisa disi. Noiti wi o frigiti fa den ben prisiri fu de drape. Iya, den wortu di Yehovah taki tru: „Mi futuboi o bari fu prisiri fu di den abi wan bun ati.”Yes. 65:14.

MI KISI FURU BLESI ÈN SANI WAKA BUN GI MI

Nofo tron mi nanga Lorraine e prakseri den moro leki 60 yari taki wi e dini Yehovah. Wi breiti nanga a fasi fa Yehovah blesi wi fu di wi meki a tiri wi nanga yepi fu en organisâsi. Aladi mi no man go moro fu a wan kondre na a trawan leki fa mi ben gwenti, toku mi man du mi aladei wroko. Mi e dini leki yepiman fu a Tiri Skin fu di mi e wroko makandra nanga a Fesiman Komte èn nanga a Diniwroko Komte. Mi breiti taki mi kan du disi fu horibaka gi a wroko di brada nanga sisa e du na heri grontapu. Ibri tron baka a e fruwondru wi fu si fa someni yongu brada nanga sisa e go na ini a furuten diniwroko. Den de neleki Yesaya di ben taki: „Dya mi de! Seni mi” (Yes. 6:8). Te mi e luku ala den yongu brada nanga sisa disi, dan mi e si taki a sani di a kring-opziener taigi mi langa ten pasa tru. Dati na: „Bigin wantewante nanga a furuten diniwroko. Yu no kan sabi pe dati o tyari yu go.”