Go na content

Go na a tra menu

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Sranantongo

Studie-Waktitoren  |  november 2013

 A HISTORIA FU WI

„Ala sei pe mi ben e go, mi oso ben e go tu”

„Ala sei pe mi ben e go, mi oso ben e go tu”

NA INI augustus nanga september 1929 moro leki 10.000 preikiman go na ala sei fu Amerkankondre fu preiki a bun nyunsu na ini neigi dei nomo. Den prati 250.000 buku nanga brochure. Wán dusun fu den Kownukondre preikiman dati ben de kolporteur, soleki fa den ben e kari pionier na a ten dati. Den ben kon tron wan bigi grupu. A Bulletin * ben taki dati „sma no ben man bribi” taki fu 1927 te go miti 1929 dri tron so furu preikiman tron pionier.

Na ini a lasti pisi fu a yari 1929 na ekonomia fadon. Tapu tudewroko 29 oktober 1929 noso Blaka Tudewroko, soleki fa sma e kari dei dati tu, den bisnis fu New York lasi ala den moni wantronso. Disi meki taki a heri ekonomia fu grontapu kon bruya. Dusundusun bangi ben abi fu tapu fu di den no ben abi moni moro. Furu presi pe sma ben e kweki meti noso prani gron tapu. Bigi fabriki tapu den doro. Milyunmilyun sma lasi den wroko. Na ini 1933, bun furu sma na Amerkankondre lasi den oso fu di den no ben man pai bangi moro. Ala dei disi ben e pasa nanga sowan 1000 oso.

Fa pionier ben man sorgu densrefi na ini a muilek ten dati? Wan fasi fa den ben e du dati na taki den ben libi na ini wan sortu wagi di ben de leki wan oso. Den no ben abi fu pai yuru-oso noso belasting-moni gi den sortu wagi dati èn a ben yepi furu pionier fu tan na ini a furuten diniwroko sondro fu abi tumusi furu kostu. * Na a ten fu den kongres, den no ben abi fu pai tu fu go tan na ini hotel. Na ini 1934 a Bulletin sori finifini fa preikiman ben kan seti wan wagi na so wan fasi taki a tron wan presi fu tan. A wagi disi ben abi san den ben abi fanowdu, soleki watra, wan presi fu bori, wan bedi di yu kan fow nanga wan sistema di musu sorgu taki sma no e kowru.

Na heri grontapu preikiman bigin meki den sortu wagi dati. Victor Blackwell e taki: „Noa no ben sabi fa fu bow wan boto èn mi srefi no ben sabi tu fa fu meki wan wagi kon tron wan oso.” Toku a brada disi meki so wan oso.

Den e poti wan wagi, pe sma e tan na ini, na tapu wan boto fu man abra wan liba na India na a pisi ten fu a bigi alenten

Avery nanga Lovenia Bristow ben abi a sortu wagi dati tu. Avery e taki: „Mi ben de leki wan sekrepatu: Ala sei pe mi ben e go, mi oso ben e go tu.” A famiri Bristow pionier makandra nanga Harvey nanga Anne Conrow, di ben abi so wan wagi tu. A dorosei fu a wagi fu den ben tapu nanga wan sortu papira di ben abi tara. Ibri tron te den ben e rèi go na wan tra presi, pisi fu a papira dati ben e fadon komoto. Avery e taki: „Noiti ete sma si so wan sani èn baka dati den no si en noiti moro tu.” Ma Avery e taki dati a famiri Conrow nanga den tu boi fu den ben de „a moro koloku osofamiri”. Harvey Conrow skrifi: „Noiti wi mankeri wan sani. Wi si taki Yehovah yepi wi du a diniwroko fu en èn taki a ben lobi wi.” A heri famiri Conrow go na a Gileadskoro bakaten èn baka dati den seni den go na Peru leki zendeling.

A famiri Battaino ben e pionier tu. Baka di Giusto nanga Vincenza kon sabi taki den o kisi wan pikin, den meki wan Model A Ford wagi fu 1929 kon tron wan oso. Na oso disi ben de leki wan moi hotel te yu  ben o teki en gersi nanga den tenti pe den ben libi na ini fosi. Den nanga a pikin meisje fu den tan du a pionierwroko di den ben lobi trutru èn den preiki gi den Italiasma na Amerkankondre.

Furu sma ben e arki a bun nyunsu. Ma furu pôtisma nanga sma di no ben abi wroko, no ben man gi bijdrage fu teki den buku fu wi. Sobun, te den pionier ben e gi den buku, dan den sma disi ben e gi den ala sortu tra sani baka. Tu pionier di meki wan lijst fu sani di den kisi kon si taki sma na ini a preikiwroko gi den 64 difrenti sani. A lijst di den meki ben de „leki wan lijst nanga sani di wan wenkriman abi na ini en wenkri”.

Fred Anderson miti wan gronman di ben wani wan tu fu den buku fu wi. A man gi a brada a bril fu en mama fu kan kisi den buku. A birman fu en ben wani den buku fu wi tu, ma a taki: „Mi no abi wan bril fu leisi den.” Ma di a man disi weri a bril di en birman ben gi a brada, a ben man leisi den buku fu wi. Dati meki a ben breiti fu gi wan bijdrage gi den buku èn gi a bril.

Herbert Abbott ben abi wan pikin fowrukoi na ini en wagi. Te a ben kisi dri noso fo fowru gi den buku di a ben prati, dan a ben e tyari den go na wowoyo fu seri den èn a ben gebroiki a moni dati fu lai oli na ini en wagi. A brada e skrifi: „Wi ben abi moni ala ten? We, a ben e pasa son leisi taki wi no ben abi nowan kopro sensi, ma wi no meki dati tapu wi. Efu wi ben abi oli na ini a wagi fu wi, wi ben e go doro fu di wi ben frutrow na tapu Yehovah.”

Na ini ala den muilek yari dati a pipel fu Yehovah ben man go doro fu di den ben e frutrow na en tapu èn den no ben meki noti tapu den. Wan dei di wan bigi alen fadon, Maxwell nanga Emmy Lewis ben man lon komoto na ini a wagi fu den, fosi wan bigi bon fadon priti a wagi na tu. Maxwell e skrifi: „Den sortu sani dati wi ben e si leki pikinpikin sani èn noiti wi prakseri fu tapu nanga a wroko. Furu wroko ben de fu du èn wi ben wani du en tu.” Noti no ben man tapu Maxwell nanga Emmy. Fu di mati yepi den, meki den ben man seti a wagi fu den tron wan oso baka.

Na ini a muilek ten disi wi e si taki milyunmilyun fayafaya Kotoigi fu Yehovah de klariklari fu gi densrefi na ini a diniwroko. Èn neleki fa den pionier fu a ten dati no meki noti tapu den fu go doro, na so wi na ini a ten disi e tan go doro fu preiki teleki Yehovah taki dati a wroko kaba.

^ paragraaf 3 Now wi e kari en Wi Kownukondre diniwroko.

^ paragraaf 5 Na a ten dati, furu pionier no ben e du grontapuwroko. Den no ben abi fu pai so furu gi den buku nanga tijdschrift leki tra preikiman. Sobun, te den ben e prati den buku disi, dan ben kan gebroiki den bijdrage di sma ben e gi den fu pai den kostu fu den.