Noiti ete mi ben preiki mi wawan. Mi ben e senwe so te, taki ibri leisi te mi ben musu go preiki mi futu ben e beifi. San ben meki sani moro ogri na taki den sma na ini a kontren fu wi no ben wani arki a boskopu kwetikweti. Son sma ben wani du mi ogri èn den pramisi mi taki den ben o fon mi. Na ini a fosi mun di mi bigin pionier, mi prati wán brochure nomo.—Markus.

DATI ben de na ini 1949, moro leki 60 yari pasa, ma a tori fu mi e bigin fosi dati srefi. Mi papa Hendrik ben meki susu èn a ben seti sma dyari na ini Donderen, wan pikin dorpu na a noordsei pisi fu Drenthe, na ini Bakrakondre. Na ini a foto dati mi gebore na ini 1927. Fu den seibi pikin fu mi papa nanga mama, mi ben de a di fu fo. Na oso fu wi ben de na wan santi pasi na wan boitipresi. Furu sma na ini a birti fu wi ben e prani gron èn mi srefi ben lobi wroko gron. Na ini 1947, di mi ben abi 19 yari, Theunis Been, wan fu den sma na ini mi birti, fruteri mi den tru tori fu Bijbel. Mi sabi ete taki mi no ben lobi Theunis di mi miti en a fosi leisi. Ma syatu baka a Di Fu Tu Grontapufeti, a tron wan Kotoigi fu Yehovah èn mi si taki a ben sori moro switifasi gi sma. Mi fruwondru taki a ben kon kenki so. Dati meki mi arki en di a bigin fruteri mi taki Gado pramisi taki grontapu o tron wan paradijs. A no teki langa fosi mi teki a tru bribi èn wi heri libi langa mi nanga Theunis ben de bun mati. *

Mi bigin preiki na ini mei 1948 èn a mun baka dati, tapu 20 yuni, mi teki dopu na wan kongres na Utrecht. Tapu 1 yanuari 1949 mi bigin pionier èn den seni mi go na Borculo, na a owstusei pisi fu Bakrakondre, pe wan pikin gemeente ben de. A presi disi ben de sowan 130 kilometer moro fara. Dati meki mi bosroiti fu rèi go drape nanga mi baisigri. Mi ben denki taki a ben o teki sowan 6 yuru fu  doro. Ma hebi alen ben e fadon èn wan tranga winti ben e wai di ben meki en muilek gi mi fu go na fesi. Dati meki a teki 12 yuru fu doro drape, aladi mi teki wan loko gi a lasti pisi fu 90 kilometer! Latilati neti mi doro na a oso fu wan Kotoigi famiri pe mi ben o tan te mi ben o preiki na ini a birti drape.

Na ini den yari baka a feti, sma no ben abi furu sani. Mi ben abi wán bruku nomo nanga wán paki. A paki ben bigi tumusi èn a bruku ben syatu tumusi. Soleki fa mi fruteri na a bigin fu a tori, dan a fosi mun na ini Borculo ben muilek, ma Yehovah blesi mi nanga furu Bijbelstudie. Baka neigi mun, den seni mi go na Amsterdam.

MI FROISI FU WAN BOITIPRESI GO NA FOTO

Mi froisi fu a boitipresi pe mi ben e tan fu go libi na Amsterdam, a moro bigi foto fu Bakrakondre. Furu sma drape ben wani arki. Na ini a fosi mun, mi prati moro buku leki san mi ben prati na ini den neigi mun na fesi. Syatu baka dati mi ben abi moro leki aiti Bijbelstudie. Baka di mi tron gemeente dinari (now wi e kari en a fesiman fu den owruman), mi kisi a grani fu hori mi fosi publikitaki. Fu di mi ben frede fu hori a lezing disi, meki mi ben breiti trutru di den seni mi go na wan tra gemeente syatu bifo a dei doro di mi ben musu hori en. Ma mi no ben sabi taki na ini den yari baka dati, mi ben o hori moro leki 5000 lezing.

Markus (te na a reti-anusei) e du stratiwroko krosibei fu Amsterdam na ini 1950

Na ini mei 1950 den seni mi go na Haarlem. Drape den aksi mi fu du a kringwroko. Dri dei langa mi no ben man sribi. Mi taigi Robert Winkler, wan brada fu a bijkantoro, taki mi no ben denki taki mi ben o man. Ma a taigi mi: „Skrifi yu nen nanga tra sani fu yu na tapu a papira di yu kisi fu du a kringwroko. Yu o leri a wroko.” Syatu baka dati den leri mi wán mun langa fa fu du a kringwroko. Baka dati mi bigin dini leki kring dinari (kring-opziener). Di mi go na wan fu den gemeente, mi miti Janny Taatgen, wan yongu pionier sisa di ben de nanga prisiri. A ben lobi Yehovah èn a ben de klariklari fu du a diniwroko awinsi pe. Na ini 1955 wi trow. Ma fosi mi go doro nanga a tori fu mi, Janny o fruteri fa en tron wan pionier èn baka dati a o fruteri fa wi miti.

WI E DU A DINIWROKO LEKI TROWPAAR

Janny: Mi mama tron wan Kotoigi na ini 1945 di mi ben abi 11 yari. Wantewante a si taki a ben de prenspari fu studeri Bijbel nanga den dri pikin fu en. Ma fu di mi papa ben gens a tru anbegi, meki mi mama gi wi leri te mi papa no ben de na oso.

A fosi konmakandra pe mi go, ben de a kongres na Den Haag di ben hori na ini 1950. Wán wiki baka dati, mi go na mi fosi konmakandra na ini wan Kownukondre zaal na ini Assen, Drenthe, a foto pe mi ben libi. Mi papa ati ben bron srefisrefi èn a yagi mi komoto na oso. Mi mama taigi mi: „Yu sabi pe yu kan go tan.” Mi sabi taki a ben taki fu den Kresten brada nanga sisa fu wi. Mi go tan fosi  na wan Kotoigi osofamiri di ben e libi na ini a birti drape, ma toku mi papa ben e du muilek ete. Dati meki mi froisi go na wan gemeente na Deventer, Overijssel, sowan 95 kilometer moro fara. Ma fu di mi ben yongu ete, meki mi papa kisi problema nanga lanti fu di a meki mi gowe libi oso. Dati meki a taigi mi fu kon na oso baka. Noiti mi papa teki a tru anbegi, ma te fu kaba a gi mi primisi fu go na ala den konmakandra èn na ini a preikiwroko.

Janny (te na a reti-anusei) leki fakansi pionier na ini 1952

Syatu baka di mi kon na oso baka, mi mama kon siki hebi èn mi ben abi fu du ala na osowroko. Toku mi tan go na fesi na ini a diniwroko èn na ini 1951 mi teki dopu di mi ben abi 17 yari. Baka di mi mama kon betre na ini 1952, mi go dini leki fakansi pionier (yepipionier) tu mun langa, makandra nanga dri pionier sisa. Wi ben libi na ini wan boto di de leki wan oso èn wi ben e preiki na ini tu foto na Drenthe. Na ini 1953 mi tron wan gewoon pionier. Wán yari baka dati, wan yongu kring-opziener kon na wi gemeente. Dati ben de Markus. Na ini mei 1955 wi trow fu di wi ben feni taki leki trowpaar wi ben kan dini Yehovah moro bun.Preik. 4:9-12.

A trowdei fu wi na ini 1955

Markus: Baka di wi trow, den seni wi go na Veendam (Groningen) leki pionier. Wi ben libi na ini wan pikin kamra di ben langa soso 3 meter èn di ben bradi 2 meter. Ma toku Janny ben seti a kamra kon moi. Ibri neti wi ben musu skoifi a tafra fu wi nanga den tu sturu fu meki presi gi a bedi fu wi.

Baka siksi mun, wi kisi a kari fu du a kringwroko na ini Belgia. Na ini 1955, sowan 4000 preikiman ben de na ini a kondre dati. Now yu abi moro leki 24.000 preikiman drape. Na ini Vlaanderen, na a noordsei pisi fu Belgia, sma e taki Bakratongo tu. Ma fu di den e taki en tra fasi leki den sma fu Bakrakondre, meki wi ben musu leri taki na a fasi dati.

Janny: Te yu e du a kringwroko, dan yu musu de klariklari fu gi yusrefi. Wi ben go na den gemeente na tapu wi baisigri èn wi ben e tan nanga wi Kresten brada nanga sisa. Fu di wi no ben abi wan eigi tanpresi pe wi ben kan go tan te wi kaba nanga a kringwroko na ini wan gemeente, meki wi ben e tan nanga den brada teleki munde, èn tudewroko mamanten wi ben e go na a tra gemeente. Ma ala ten wi ben e si a diniwroko fu wi leki wan blesi fu Yehovah.

Markus: Di wi bigin, wi no ben sabi nowan brada noso sisa na ini den gemeente, ma den ben abi switifasi èn den ben lobi teki wi na ini oso (Hebr. 13:2). Na ini den yari di pasa wi go furu leisi na ala den gemeente na ini Belgia pe den e taki Bakratongo. Wi kisi furu blesi. Fu eksempre, wi leri sabi pikinmoro ala brada nanga sisa na den presi pe den e taki Bakratongo. Wi kon lobi den srefisrefi. Wi si fa hondrohondro yongusma di gro kon bigi èn di tron lepi Kresten, gi densrefi abra na Yehovah èn den sori taki den poti a Kownukondre na  a fosi presi. Wi breiti srefisrefi fu si taki furu fu den tan dini Yehovah na ini a furuten diniwroko (3 Yoh. 4). Fu di wi nanga den brada nanga sisa ben e „gi makandra deki-ati”, meki a ben de moro makriki gi wi fu tan du a wroko fu wi nanga wi heri ati.Rom. 1:12.

WAN MUILEKI SITUWÂSI ÈN WAN BIGI BLESI

Markus: Sensi a fosi dei di wi trow, wi ben wani go na a Gileadskoro. Ibri dei wi ben studeri Ingrisitongo wán yuru langa. Ma a no ben makriki fu leri taki Ingrisitongo na ini buku. Dati meki wi bosroiti fu go na Ingrisikondre te wi ben abi fakansi, so taki wi ben kan leri taki a tongo moro bun te wi ben de na ini a preikiwroko. Te fu kaba, na ini 1963 wi kisi wan envelop fu na edekantoro fu Yehovah Kotoigi na ini Brooklyn. Na envelop ben abi tu brifi, wán gi mi èn wán gi Janny. A brifi di mi kisi ben de wan kari fu go na a Gileadskoro. Drape brada ben o leri tin mun langa fa fu orga a preikiwroko. A klas ben abi 100 studenti èn 82 fu den ben de brada.

Janny: Na ini a brifi di mi kisi a dei dati, den aksi mi efu mi wani tan na ini Belgia te Markus ben de na a Gileadskoro. Den aksi mi fu begi fu a tori. Ma mi musu taki dati na a bigin mi no ben lobi a tori. A ben gersi leki Yehovah no blesi a muiti di mi meki fu du moro na ini a diniwroko. Ma toku mi ben memre misrefi fu san ede a Gileadskoro ben de: Fu yepi den sma di ben go na a skoro, fu preiki a bun nyunsu na heri grontapu. Dati meki mi agri fu tan na baka èn fu tron wan spesrutu pionier na ini Gent, wan foto na Belgia, makandra nanga Anna nanga Maria Colpaert, tu spesrutu pionier sisa di ben abi furu ondrofeni.

Markus: Mi ben musu leri fu taki Ingrisitongo moro bun. Dati meki den aksi mi fu go na Brooklyn feifi mun fosi a skoro bigin. Mi ben e wroko na a Dienstafdeling nanga na afdeling di e seni buku gi den gemeente. A wroko di mi ben du drape fu yepi seti sani so taki den ben kan seni buku go na Asia, Europa nanga Zuid-Amerika, meki mi kon frustan o furu brada nanga sisa de na heri grontapu èn mi kisi moro warderi gi den. Mi kan memre Brada A. H. Macmillan ete. Na a ten fu Brada Russell a ben de wan pelgrim (opziener di e go na den difrenti gemeente). Na a ten dati Brada Macmillan ben owru kaba èn a no ben man yere so bun moro. Ma toku a tan go na ala den gemeente konmakandra. A sani dati naki mi ati trutru èn a leri mi taki noiti wi musu si den konmakandra leki wan soso sani.Hebr. 10:24, 25.

Janny: Mi nanga Markus ben skrifi makandra tu tron wan wiki. Wi ben misi makandra trutru. Toku Markus ben lobi den sani di a ben leri na a Gileadskoro èn mi ben e prisiri na ini a preikiwroko. Di Markus drai kon baka na oso, mi ben abi 17 Bijbelstudie. A ben hebi gi wi fu no de nanga makandra 15 mun langa, ma mi ben kan si taki Yehovah blesi wi fu di wi ben de klariklari fu du san a wani. A dei di Markus ben musu kon baka, na opolani doro seibi yuru moro lati. Sobun, di Markus doro te fu kaba, wi brasa makandra aladi wi ben krei langalanga watra-ai. Sensi a ten dati wi de nanga makandra ala ten.

WI BREITI NANGA IBRI GRANI DI WI E KISI

Markus: Di mi komoto na a Gileadskoro na ini december 1964, den seni wi go na Betel. Ma wi no ben o tan drape ala ten. Soso dri mun baka dati,  wi kisi a grani fu du a distriktwroko na ini Vlaanderen. Di den seni Aalzen nanga Els Wiegersma go na Belgia leki zendeling, den ben musu du a distriktwroko èn wi go baka na Betel pe mi ben e wroko na a Dienstafdeling. Fu 1968 te go miti 1980 wi kisi difrenti grani. Son leisi wi ben musu go wroko na Betel èn tra leisi baka wi ben musu du a kringwroko. Te fu kaba, mi dini baka leki distrikt-opziener fu 1980 teleki 2005.

Aladi wi kisi difrenti wroko fu du, toku wi no frigiti noiti taki wi gi wi libi abra na Yehovah èn taki wi musu dini en nanga wi heri ati. Wi ben prisiri nanga ala grani di wi kisi fu di wi ben sabi taki ala den grani dati ben de fu horibaka gi a Kownukondre wroko.

Janny: Mi ben breiti srefisrefi di mi kisi a grani fu go nanga Markus na Brooklyn na ini 1977 èn na Patterson na ini 1997 di a ben musu kisi moro leri leki wan memre fu a Bijkantoro Komte.

YEHOVAH SABI SAN WI ABI FANOWDU

Markus: Na ini 1982 Janny du wan oparâsi, ma ala sani go bun. Dri yari baka dati, a gemeente na Leuven aksi efu wi ben wani tan ini wan oso na tapusei fu a Kownukondre zaal drape. Fositron na ini 30 yari, wi ben abi wi eigi tanpresi. Ibri tudewroko te wi ben musu sreka wisrefi fu go na wan tra gemeente, mi ben musu kren go-kon na tapu wan hei trapu fu go teki wi kofru. Ma koloku taki na ini 2002, den brada seti sani so taki wi ben kan go libi na wan oso pe wi no ben abi fu kren trapu moro. Baka di mi tron 78 yari, den seni wi go na a foto Lokeren leki spesrutu pionier. Wi breiti taki wi kan dini na a fasi disi èn taki wi kan du a preikiwroko ibri dei ete.

„Wi e bribi taki a no prenspari pe wi e dini noso sortu grani wi kisi, ma suma wi e dini”

Janny: Ala nanga ala, mi nanga Markus de na ini a furuten diniwroko moro leki 120 yari kaba! Wi srefi ondrofeni taki efu wi tan dini Yehovah, dan ’a no o libi wi kwetikweti’ èn wi ’no o mankeri noti’.Hebr. 13:5; Deut. 2:7.

Markus: Di wi ben yongu, wi gi wisrefi abra na Yehovah. Noiti wi suku bigi sani gi wisrefi. Wi ben de klariklari fu du iniwan wroko di wi kisi fu du fu di wi e bribi taki a no prenspari pe wi e dini noso sortu grani wi kisi, ma suma wi e dini.

^ paragraaf 5 Bakaten mi papa, mi mama, mi bigi sisa èn tu brada fu mi tron Kotoigi tu.