Go na content

Go na a tra menu

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Sranantongo

Studie-Waktitoren  |  yanuari 2013

Den ben de klariklari fu go—Noorwegen

Den ben de klariklari fu go—Noorwegen

WAN TU yari pasa, Roald nanga Elsebeth, wan trowpaar di pasa 45 yari, ben abi wan bun libi na ini Bergen, wan bigi foto na ini Noorwegen. Makandra nanga den umapikin Isabel nanga den manpikin Fabian, den ben dini fayafaya na ini a gemeente. Roald ben dini leki wan owruman èn Elsebeth leki wan pionier, aladi Isabel nanga Fabian de fayafaya preikiman.

Ma na ini september 2009, na osofamiri bosroiti fu du wan tra sani. Den teki a bosroiti fu preiki wan wiki langa na wan farawe kontren. Roald nanga Elsebeth, makandra nanga Fabian di ben abi 18 yari a pisi ten dati, ben go na Nordkyn, wan èilanti di de na ini a distrikt Finnmark, na a noordsei fu Noorwegen. Drape na ini a pikin foto Kjøllefjord den ben preiki makandra nanga tra brada nanga sisa di ben kon drape tu. Roald ben taki: „Na a bigin fu a wiki dati, mi ben firi bun taki mi ben man seti ala mi sani na so wan fasi taki mi kan preiki wan heri wiki langa na a farawe kontren disi.” Ma na ini a  srefi wiki dati wan sani bigin trobi Roald. San ben pasa?

WAN AKSI DI A NO BEN FRUWAKTI

Roald e fruteri: „Sondro taki mi ben fruwakti dati, Mario, wan pionier na ini Finnmark, aksi wi efu wi wani froisi go na a foto Lakselv fu yepi a gemeente drape di abi 23 preikiman.” Roald no ben fruwakti na aksi disi. A e fruteri: „Mi nanga Elsebeth ben prakseri fu go dini na wan presi pe moro preikiman ben de fanowdu, ma wi ben o du dati bakaten te den pikin komoto na oso kaba.” Ma di Roald preiki wan tu dei dyaso, a ben si taki den sma ben wani sabi moro fu Yehovah. Nownow den abi yepi fanowdu, a no bakaten. A e memre ete: „A sani di a brada aksi ben trobi mi konsensi èn a ben meki taki mi no ben man sribi srefi wan tu neti.” Baka dati Mario tyari Roald nanga en famiri go na Lakselv, sowan 240 kilometer na zuidsei fu Kjøllefjord. Mario ben wani taki den srefi si a pikin gemeente drape.

Andreas, wan fu den tu owruman di de na ini Lakselv, sori na osofamiri a kontren nanga a Kownukondre zaal. A gemeente gi den wan switikon èn den taigi Roald nanga Elsebeth taki den ben o breiti srefisrefi efu na osofamiri fu den ben kan froisi kon drape fu yepi nanga a Kownukondre preikiwroko. Nanga wan lafu na en fesi Andreas taki dati a ben seti sani kaba taki Roald nanga Fabian o man feni wan wroko drape. San den ben o du?

SORTU BOSROITI DEN O TEKI?

A fosi sani di Fabian taki, na: „Mi no abi a firi fu froisi kon dyaso.” A no ben wani gowe libi den bun mati fu en di a ben sabi sensi a ben yongu na ini a gemeente èn a no ben wani froisi go na wan pikin foto. Sosrefi, a ben de na wan skoro ete pe a ben leri fa fu wroko nanga stroom. Ma di den aksi Isabel di ben abi 21 yari na a ten dati, efu a ben wani froisi, a ben taki: „Na disi mi ben wani du langa ten kaba!” Ma bakaten Isabel taki: „O moro mi ben e prakseri a tori, o moro mi ben aksi misrefi efu disi ben o de wan koni sani fu du. Mi o misi den mati fu mi? A no moro bun fu tan na ini mi eigi gemeente di mi gwenti èn pe sani moro makriki?” Fa Elsebeth ben denki fu a tori? A taki: „Mi ben feni taki na Yehovah gi wi osofamiri wan wroko fu du. Ma mi ben prakseri na oso fu wi di wi ben sreka no so langa pasa èn ala den sani di wi kon abi na ini den 25 yari di pasa.”

Elsebeth nanga Isabel

Di a spesrutu wiki pasa, Roald nanga en osofamiri drai go baka na Bergen, ma den no ben man frigiti den Kresten brada nanga sisa fu den na ini Lakselv, sowan 2100 kilometer moro fara. Elsebeth taki: „Mi begi Yehovah furu fu a tori disi èn wi ben tan taki nanga den brada nanga sisa di wi ben miti. Wi ben e seni fowtow nanga ondrofenitori gi makandra.” Roald taki: „Mi ben abi moro ten fanowdu fu denki fu a tori. Mi ben musu luku tu fa wi ben o sorgu gi wisrefi. Mi begi Yehovah furu, mi taki nanga mi osofamiri èn nanga lepi brada.” Fabian taki: „O moro mi ben prakseri a tori, o moro mi kon si taki noti no de di e tapu mi fu go. Mi ben begi Yehovah furu fu a tori, èn safrisafri mi ben kisi a firi fu froisi go na a kontren dati.” Èn fa a ben de nanga Isabel? A ben wani luku efu a ben o man froisi fu go dini drape, èn fu di a ben wani sreka ensrefi gi dati meki a bigin pionier na ini en eigi gemeente. Na ini den siksi mun di a ben pionier a ben studeri Bijbel furu nanga ensrefi, èn disi meki taki a ben de klariklari fu froisi.

SAN DEN DU FU DORO A MARKI FU DEN

Fu di na osofamiri ben wani dini now trutru pe moro preikiman de fanowdu, meki den du sani fu froisi. Roald ben abi wan wroko di a ben lobi èn di ben pai bun, ma toku a ben aksi fu no wroko wan heri yari langa sondro fu kisi pai. Ma a wrokobasi taigi en taki a ben kan fri ibri siksi wiki, efu a ben o wroko tu wiki. „A moni di mi ben kisi now no ben furu kwetikweti, ma ala sani waka bun”, na so Roald taki.

Elsebeth e fruteri: „Mi masra aksi mi fu suku wan oso na ini Lakselv èn fu yuru na oso fu wi na ini Bergen. A ben teki furu ten èn wi ben musu du furu muiti, ma sani waka bun.” A taki tu: „Baka wan pisi ten, den pikin feni wroko wan tu dei na ini a wiki, èn dati ben yepi wi fu bai nyanyan èn fu pai den tra kostu.”

 Isabel taki: „Fu di wi froisi go na wan pikin foto, meki a no ben makriki fu feni wan wroko fu sorgu gi misrefi leki pionier. Son leisi mi no ben sabi san fu du.” Ma fu di Isabel ben teki iniwan wroko di a ben kan du wan tu dei, èn dati ben de neigi difrenti wroko na ini a fosi yari, meki a ben man pai den kostu di a ben abi. Fa sani waka gi Fabian? A e taki: „Fu man klari a skoro fu mi, mi ben musu go wroko nanga stroom leki studenti. Dati mi du na ini Lakselv. Bakaten mi kisi mi diploma èn mi feni wan wroko wan tu dei na ini a wiki.”

FA TRAWAN DU MORO NA INI A DINIWROKO

Marelius nanga Kesia e preiki gi wan Sami uma na ini Noorwegen

Marelius nanga en wefi Kesia ben wani dini tu pe moro preikiman ben de fanowdu. Marelius di abi 29 yari now, taki: „Den lezing nanga den interview na den kongres di abi fu du nanga a pionierwroko, ben gi mi deki-ati fu prakseri fa mi kan du moro na ini a diniwroko.” Ma gi Kesia di abi 26 yari now, a ben o muilek fu froisi gowe libi en famiri. A taki: „Mi ben frede fu de fara fu den sma di mi lobi.” Boiti dati, Marelius ben wroko heri wiki fu pai a paiman fu na oso fu den. A taki: „Wi begi furu èn wi aksi Yehovah fu yepi wi fu tyari kenki kon. Na so wi ben man froisi te fu kaba.” A fosi sani di den du, na fu gebroiki moro ten fu studeri Bijbel. Baka dati, den seri na oso fu den, den libi a wroko fu den, èn na ini augustus 2011 den froisi go na a foto Alta na noordsei fu Noorwegen. Fu man sorgu densrefi drape leki pionier, Marelius e luku den moni afersi fu wan bisnis èn Kesia e wroko na ini wan wenkri.

Knut nanga Lisbeth, di pasa 35 yari, ben kisi deki-ati di den leisi den tori na ini den Jaarboek di e taki fu den sma di ben dini pe moro Kownukondre preikiman de fanowdu. Lisbeth taki: „Den ondrofenitori disi ben meki wi go prakseri fu dini na ini wan tra kondre, ma mi ben tweifri bika mi ben denki taki wan sma leki mi no ben o man du dati.” Toku den du sani fu man froisi. Knut taki: „Wi seri wi oso èn fu kibri moro moni, wi go tan nanga mi mama. Bakaten, fu sabi fa a de fu dini na ini wan tra kondre, wi froisi go na Bergen pe wi ben e tan nanga a mama fu Lisbeth. Drape wi dini wán yari na ini wan Ingrisitongo gemeente.” Syatu baka dati, Knut nanga Lisbeth ben de srekasreka fu froisi go te na Uganda. Ibri tu mun wan yari, den e go baka na Noorwegen fu wroko. Na so wan fasi den abi nofo moni fu libi èn fu du a furuten diniwroko na ini Uganda den tra mun na ini a yari.

„TESI ÈN SI TAKI YEHOVAH BUN”

„Leki osofamiri wi kon lobi makandra moro.”—Roald

Fa sani waka gi den preikiman disi di ben de klariklari fu du moro? Roald taki: „Wi ben abi moro ten gi makandra leki osofamiri na ini a farawe kontren disi, leki na ini Bergen. Leki osofamiri wi kon lobi makandra moro. A de wan blesi fu si fa den pikin fu wi kisi moro lobi gi Yehovah.” A e taki tu: „Sosrefi, wi no e broko wi ede so furu moro  nanga gudu. Den sani disi no prenspari leki fa wi ben denki.”

Elsebeth ben feni taki a ben de fanowdu fu leri wan tra tongo. Fu san ede? Gemeente Lakselv e preiki sosrefi na ini a pikin foto Karasjok pe moro furu Sami sma e tan. Disi na den sma fu a noordsei fu Noorwegen, Sweden, Fensikondre, nanga Rosiakondre. Fu man preiki moro makriki gi den sma disi, Elsebeth go leri a Samitongo. Now a man taki pikinso na ini a tongo dati. A lobi a nyun kontren pe a e preiki? A e taki nanga prisiri: „Mi abi siksi Bijbelstudie. A e gi mi furu prisiri fu dini dyaso!”

Fabian di e dini now leki wan pionier èn wan dinari ini a diniwroko, e fruteri taki en nanga Isabel yepi dri yonguwan na ini a gemeente pe den de now. Den yonguwan disi ben abi deki-ati fanowdu fu du moro na ini a gemeente. Den dri yonguwan disi e du a diniwroko fayafaya now. Tu fu den dopu èn ben de na ini a yepi-pionierwroko na ini maart 2012. Wan fu den yonguwan disi di ben go na baka na ini a tru anbegi, ben taki Fabian nanga Isabel tangi taki den yepi en fu go na fesi. Fabian e taki: „A naki mi ati di a taki dati. A e gi furu prisiri fu yepi wan sma!” Isabel taki: „Di mi kon dini dyaso, mi ’tesi èn si taki Yehovah bun’” (Ps. 34:8). A taki tu: „Boiti dati, a switi fu preiki dyaso!”

Aladi Marelius nanga Kesia no abi furu, toku den abi wan koloku libi. A gemeente na ini Alta pe den froisi go, abi 41 preikiman now. Marelius taki: „Te mi e luku fa sani ben de fosi, dan a e gi mi furu deki-ati fu si fa wi libi kenki. Wi e taki Yehovah tangi taki wi kan dini en leki pionier dyaso. Nowan tra sani e gi wi so furu prisiri leki san wi e du now.” Kesia e taki tu: „Mi leri fu frutrow moro tapu Yehovah èn a e sorgu bun gi wi. Mi kon si taki a no de so wan ogri sani fu libi fara fu mi famiri, fu di disi yepi mi fu warderi a ten di wi ben de nanga makandra moro. Noiti a hati wi taki wi teki a bosroiti disi.”

Knut nanga Lisbeth e studeri nanga wan osofamiri na ini Uganda

Fa sani e go nanga Knut nanga Lisbeth na ini Uganda? Knut e fruteri: „A teki furu ten fu gwenti a nyun kontren nanga kulturu. Son leisi wi no abi watra noso stroom, son leisi wi bere e hati wi, ma wi kan abi omeni Bijbelstudie di wi wani!” Lisbeth taki: „A e teki wan afu yuru nomo fu wi oso fu go na a kontren pe sma no preiki a bun nyunsu noiti ete. Ma te wi go drape, wi si sma e leisi Bijbel èn den e aksi wi fu gi den leri. A e gi furu prisiri fu leri den sma disi di abi sakafasi a boskopu fu Bijbel!”

Wi Fesiman Krestes Yesus di de na hemel breiti srefisrefi fu si taki a preikiwroko di a ben bigin du, e go doro te now ete na moro presi na grontapu! Iya, ibri futuboi fu Gado de klariklari fu „go na sma fu ala kondre èn meki den tron disipel”, soleki fa Yesus taki. Disi e gi den furu prisiri.Mat. 28:19, 20.

Kon sabi moro

SUMA E DU A WANI FU YEHOVAH NA INI A TEN DISI?

Na sortu skoro den pionier kan go?

Sortu spesrutu skoro de gi den sma di e gebroiki ala den ten fu du a Kownukondre preikiwroko?