LUKU

9:24-27

„70 WIKI” (490 YARI)

 • „7 WIKI” (49 YARI)

  455 F.K. ’A komando gi fu meki Yerusalem kon bun baka’

  406 F.K. Sma bow Yerusalem baka

 • „62 WIKI” (434 YARI)

 • „WÁN WIKI” (7 YARI)

  29 B.K. A Mesias doro

  33 B.K. Sma „kiri” a Mesias

  36 B.K. A kaba fu den „70 wiki”