Den Kownukondre zaal fu wi na presi di gi abra na Yehovah èn pe wi e anbegi en. Fa ibriwan fu wi kan sorgu gi a Kownukondre zaal? Luku a felem Fa fu sorgu gi den konmakandra presi fu wi èn taki fu den aksi disi:

  1. Fu san ede wi e go na a Kownukondre zaal?

  2. Fu san ede wi musu hori a Kownukondre zaal krin èn fu sorgu taki a tan bun?

  3. Suma e sorgu gi den Kownukondre zaal?

  4. Fu san ede a prenspari fu luku bun fa wi e wroko? Soleki fa a felem sori, dan fa wi kan sorgu taki nowan sma kisi mankeri?

  5. Te wi e gi moni, dan fa wi e gi grani na Yehovah?

NA SORTU FASI MI KAN YEPI?