Yehovah ben agersi libisma nanga figa

24:5

  • Den bun figa na den reti-ati Dyu di ben go na ini katibo na Babilon

24:8

  • Den pori figa na Kownu Sedekia nanga tra sma di ben e du soso ogri

Fa wi kan kon abi „wan ati di sabi” Yehovah?

24:7

  • Te wi e studeri Gado Wortu èn wi e du san wi leri, dan Yehovah o meki taki wi abi „wan ati di sabi” en

  • Wi musu ondrosuku wi ati èn efu wi si taki wi abi fasi noso denki di kan pori a matifasi fu wi nanga Yehovah, dan wi musu rutu den puru

Denki a tori disi: Mi abi „wan ati di sabi” Yehovah? Fa mi kan kon abi so wan ati?