MATEYUS 26:20 MARKUS 14:17 LUKAS 22:14-18 YOHANES 13:1-17

  • YESUS E HORI A LASTI PASKAFESA NANGA DEN APOSTEL

  • A E WASI DEN FUTU FU DEN APOSTEL FU LERI DEN WAN SANI

Petrus nanga Yohanes doro na Yerusalem fu sreka sani gi a Paskafesa, soleki fa Yesus ben taigi den. Bakaten Yesus nanga den tin tra apostel o go drape. Na mofoneti te son e dongo Yesus nanga den apostel e saka Olèif-bergi. Yesus no o kon na tapu a bergi disi moro teleki a kisi wan opobaka.

Te fu kaba Yesus nanga den apostel e doro na ini a foto èn den e go na a oso pe den o nyan a Paska-nyanyan. Den e kren a trapu go na a sodrokamra. Drape den e si taki ala sani sreka kaba so taki den kan nyan nanga makandra. Yesus ben e angri fu hori a fesa disi. Dati meki a e taki: „Mi ben angri trutru fu nyan a Paska-ofrandi disi nanga unu, fosi mi o pina.”​—Lukas 22:15.

Furu yari pasa sma bigin nanga a gwenti fu poti win na ini wan tu kan nomo èn fu prati dati gi ala sma na a Paskafesa. Baka te Yesus teki wan kan, a e taki Gado tangi èn a e taki: „Un teki en, dan unu langa en gi makandra, bika mi e taigi unu: Bigin fu now, mi no o dringi win moro teleki a Kownukondre fu Gado doro” (Lukas 22:17, 18). A de krin now taki a no o teki langa fosi a dede.

Te den e nyan a Paska-nyanyan, Yesus e du wan sani di den no e fruwakti. Yesus e opo, a e puru en dyakti èn a e teki wan duku. Dan a e poti watra na ini wan beki di de drape. Nofo tron te wan sma ben e go luku wan trawan na en oso, dan a sma fu na oso ben e sorgu taki wan futuboi noso wan tra sma wasi den futu fu a wan di kon luku en (Lukas 7:44). Ma na a okasi disi nowan sma no de fu wasi den futu. Dati meki Yesus e wasi den futu fu den apostel. Iniwan fu den apostel ben kan du a sani disi gi den trawan, ma nowan fu den e du disi. A kan taki den abi trobi nanga makandra ete? We, den musu fu firi syen te Yesus e wasi den futu fu den.

Te Yesus e kon fu wasi Petrus futu, Petrus e taki: „Noiti yu sa wasi mi futu.” Yesus e piki en: „Efu mi no wasi yu futu, yu no kan de nanga mi.” Petrus e taigi en: „Masra, no wasi mi futu wawan, ma wasi mi anu nanga mi ede tu.” A no de fu taki dati Petrus e fruwondru te Yesus e taki: „Efu wan sma wasi en skin kaba, dan na soso en futu a abi fu wasi, fu di en heri skin krin kaba. Unu krin, ma a no un alamala.”​—Yohanes 13:8-10.

Na so Yesus e wasi den futu fu ala den 12 apostel. A e wasi srefi den futu fu Yudas Iskariot. Te Yesus weri en dyakti baka, a e go sidon na tafra èn a e aksi: „Unu frustan san mi du gi unu? Unu e kari mi: ’Leriman’ nanga ’Masra’, èn unu abi leti,  bika na dati mi de tu. Fu dati ede, efu mi wasi un futu aladi mi na Masra nanga Leriman, dan un musu wasi den futu fu makandra tu, bika mi gi unu na eksempre, so taki unu kan du tu san mi du gi unu. Fu tru, mi e taigi unu: Wan srafu no bigi moro en masra, èn wan boskopuman no bigi moro a sma di seni en. Efu unu sabi den sani disi, dan koloku fu unu te unu e du den.”​—Yohanes 13:12-17.

Dati na wan moi fasi fa Yesus e sori den taki den musu abi sakafasi! Wan bakaman fu Yesus no musu denki taki a prenspari moro trawan èn taki sma musu wroko gi en. Na presi fu dati a musu teki na eksempre fu Yesus. Disi no wani taki dati den bakaman fu Yesus musu abi a gwenti fu wasi den futu fu makandra. Na presi fu dati den musu de klariklari fu du a diniwroko fu den nanga sakafasi èn den no musu lobi a wan sma moro a trawan.