Go na content

Go na a tra menu

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Sranantongo

Yesus​—En na a pasi, en na san tru, en na a libi

 KAPITEL 45

Yesus tranga moro furu ogri yeye

Yesus tranga moro furu ogri yeye

MATEYUS 8:28-34 MARKUS 5:1-20 LUKAS 8:26-39

  • YESUS E SENI OGRI YEYE GO NA INI AGU

Baka di Yesus meki a bigi winti tan tiri, en nanga den disipel e doro na sesyoro. Drape den e si wan sani di e meki den skreki srefisrefi. Tu man di abi ogri yeye na den tapu e komoto na mindri den grebi, dan den e lon kon miti Yesus! Den man disi e rigeri srefisrefi. A kan taki Bijbel e taki moro furu fu wan fu den man disi fu di a moro ogri èn kande den ogri yeye de na en tapu moro langa.

A sari fu si taki so langa kaba a man disi e waka sososkin. Dei nanga neti a e ’tan bari na den beripe nanga den bergi èn a e koti ensrefi nanga ston’ (Markus 5:5). A man disi e rigeri so te, taki sma e frede fu waka na a pasa dati. Son sma pruberi fu tai en nanga keti, ma a ben hari den keti koti èn a ben broko den bui na en futu. Nowan sma tranga nofo fu grabu en hori.

Te a man e waka kon na Yesus a e saka kindi leti na en fesi. Den ogri yeye di de na en tapu e meki a bari: „Mi no abi noti fu du nanga yu, Yesus, Manpikin fu a Moro Hei Gado. Mi wani taki yu musu sweri na Gado taki yu no sa pina mi.” Yesus e sori taki a tranga moro den ogri yeye. A e taigi den: „Komopo na a man tapu, yu ogri yeye.”​—Markus 5:7, 8.

Fu taki en leti, a no wán ogri yeye de na a man tapu, ma furu ogri yeye. Te Yesus e aksi na ogri yeye „Fa yu nen?”, a e taki: „Mi nen na Bigi Legre, bika wi de nanga furu” (Markus 5:9). Wan legre fu Rome ben abi dusundusun srudati. Sobun, disi e yepi wi fu frustan taki bun furu ogri yeye de na a man disi tapu èn den e pina en srefisrefi. Den ogri yeye e begi Yesus „fu a no gi den a komando fu go na ini a dipi peti”. A sori leki den sabi san o pasa bakaten nanga den èn nanga Satan, a basi fu den.​—Lukas 8:31.

Krosibei fu den sowan 2000 agu e nyan. A Wet e taki dati den meti disi no krin èn den Dyu no mag kweki den srefi. Den ogri yeye e taki: „Meki wi go na ini den agu” (Markus 5:12). Yesus e taigi den fu go na ini den agu. Te den e du dati, ala den 2000 agu e lon pasa a lanki fu a bergi go na ini a se èn den alamala e dede.

 Te den sma di e sorgu gi den agu e si disi, den e lon go fruteri a tori na ini a foto èn na den boitipresi. Den sma e kon luku san pasa. Te den doro, den e si taki a man di ben abi den ogri yeye na en tapu de gosontu èn a de bun na en frustan. A weri krosi srefi èn a e sidon na Yesus futusei!

Den sma e kon frede te den yere san pasa noso te den si a man. Den no e frustan san disi wani taki gi den. Dati meki den e begi Yesus fu gowe libi a kontren dati. Te Yesus e go na ini a boto fu gowe, a man di ben abi den ogri yeye na en tapu e begi Yesus efu a kan go nanga en. Ma Yesus e taigi en: „Go na den famiriman fu yu, dan yu fruteri den ala sani di Yehovah du gi yu èn taki a ben abi sari-ati nanga yu.”​—Markus 5:19.

Nofo tron Yesus e taigi den sma di a dresi fu no fruteri nowan sma san pasa. A no wani taki sma musu bribi na ini en soso fu di den yere fu den kefalek sani di a e du. Ma disi leisi Yesus e taigi a man fu fruteri trawan san pasa, fu di a sani di pasa nanga en o sori sma taki Yesus abi furu makti. Boiti dati, a man kan taki nanga sma di Yesus no o miti kande. Efu a man fruteri den sma fa Yesus yepi en, dan kande den no o taki ogri fu Yesus te den yere san pasa nanga agu. Dati meki a man e gowe èn a e bigin fruteri sma na Dekapolis ala san Yesus du gi en.