Pikinmoro wán nanga afu yari pasa di Yohanes a Dopuman sori sma taki Yesus na a Pikin Skapu fu Gado. Baka di Yesus bigin du a diniwroko fu en, wan tu reti-ati man tron disipel fu en. Wan tu fu den na Andreas, Simon Petrus, Yohanes èn kande en brada Yakobus. Boiti dati, yu abi Filipus nanga Bartolomeyus di sma e kari Natanael tu. Bakaten furu tra sma bigin waka baka Krestes.​—Yohanes 1:45-47.

Now Yesus o teki wan tu fu den leki apostel. Den apostel disi o wroko skinskin makandra nanga en èn den o kisi spesrutu leri fu en. Ma fosi Yesus bosroiti suma o tron apostel fu en, a e go na tapu wan bergi. A kan taki disi na wan fu den bergi di de krosibei fu a Se fu Galilea èn di no fara fu Kaperna-um. A e begi heri neti drape èn soleki fa a sori a e aksi Gado fu gi en koni èn fu blesi en. A tra dei a e kari den disipel kon, dan a e teki 12 fu den leki apostel.

Yesus e teki den siksi man di wi kari na a bigin leki apostel. A e teki Mateyus tu di ben e wroko na wan kantoro pe a ben e teki belasting-moni gi lanti. Den tra feifi apostel di Yesus teki, na Yudas di de „a manpikin fu Yakobus” (sma e kari en Tadeyus tu), Simon di de wan fayafaya man, Tomas, Yakobus di de a manpikin fu Alfeyus, nanga Yudas Iskariot.​—Mateyus 10:2-4; Lukas 6:16.

Den 12 man disi go na furu presi nanga Yesus èn Yesus sabi den bun. Wan tu fu den na famiri fu en. A sori leki Yakobus nanga en brada Yohanes na neef fu Yesus. Son sma e denki tu taki Alfeyus ben de a brada fu Yesus kwekipapa Yosef. Efu dati de so, dan na apostel Yakobus, a manpikin fu Alfeyus, ben de wan neef fu Yesus tu.

A no de fu taki dati Yesus sabi den nen fu den apostel fu en. Ma yu sabi den? Kande yu kan memre den na a fasi disi: Tu fu den nen Simon, tu nen Yakobus èn tu nen Yudas. Simon (Petrus) abi wan brada di nen Andreas, èn Yakobus (a manpikin fu Sebedeyus) abi wan brada di nen Yohanes. Na so yu kan memre den nen fu aiti fu den apostel. Den fo trawan na a belasting-man (Mateyus), wan man di ben tweifri bakaten (Tomas), wan man di Yesus kari di a ben de na ondro wan bon (Natanael) nanga a mati fu Natanael (Filipus).

Erfu fu den apostel na fu Galilea, a presi pe Yesus ben e tan. Natanael na fu a foto Kana. Filipus, Petrus nanga Andreas ben de fu Betsaida. Bakaten Petrus nanga Andreas froisi go na Kaperna-um pe Mateyus ben e libi kande. Yakobus nanga Yohanes ben e libi na ini Kaperna-um tu noso krosibei fu a foto dati. Den ben abi wan fisi-bisnis drape. A sori leki Yudas Iskariot di tori Yesus bakaten, na a wan-enkri apostel di komoto fu Yudea.