1. Fu san ede furu sma na ini Silo ben e sari?

SAMUEL ben kan si taki den sma na ini Silo ben e sari. A ben de neleki a heri foto ben e krei. Na wan lo fu den oso umasma nanga pikin ben e krei di den yere taki papa, masra, manpikin, nanga brada no ben o drai kon baka na oso. Iya, Israel ben lasi sowan 30.000 srudati na ini a feti nanga den Filisteasma, èn syatu na fesi den ben lasi 4000 srudati na ini wan tra feti.​—1 Sam. 4:1, 2, 10.

2, 3. Sortu rampu ben meki Silo kisi bigi syen?

2 Dati ben de wán fu den someni rampu di ben miti a pipel. Hofni nanga Pinehas, den tu ogri manpikin fu Granpriester Eli ben tyari a santa kisi fu a frubontu komoto na ini Silo. A prenspari kisi disi ben tan na ini a moro santa presi fu na oso fu Gado di ben meki leki wan tenti. A kisi disi ben e prenki taki Gado ben de drape. Ne a pipel tyari a santa kisi go na ini a feti, fu di den ben kori densrefi taki a ben o yepi den fu wini a feti. Ma den Filisteasma teki a santa kisi puru na den anu, èn den kiri Hofni nanga Pinehas.​—1 Sam. 4:3-11.

3 Hondrohondro yari a santa kisi ben de na ini na oso fu Gado na Silo. Now a no ben de drape moro. Di Eli, di ben abi 98 yari, yere a nyunsu disi, dan a fadon go nanga baka fu en sturu èn a dede. A wefi fu en manpikin, di ben lasi en masra a srefi dei dati tu, dede di a ben e meki en pikin. Fosi a dede, a taki: „Den teki a sani di e gi Israel glori èn den tyari en go na ini katibo.” Iya, noiti moro Silo ben o de a srefi.​—1 Sam. 4:12-22.

4. San wi o luku na ini a kapitel disi?

4 San Samuel ben o du di den sari sani disi pasa? A pipel no ben e kisi kibri moro fu Yehovah èn Yehovah no  ben feni den bun moro. A bribi fu Samuel ben o tranga nofo fu yepi a pipel disi? Ten na ten, wi alamala e kisi fu du nanga problema èn sani no e waka soleki fa wi ben wani. A sani disi kan de wan tesi gi a bribi fu wi. Sobun, meki wi go luku sortu tra sani wi kan leri fu Samuel.

A „du san reti”

5, 6. San Bijbel e taki fu a pisi ten fu 20 yari, èn san Samuel ben e du na a ten dati?

5 Baka di a rampu disi pasa, Bijbel no e taki moro fu Samuel, ma a e taki soso fu a santa kisi. A e fruteri wi fa den Filisteasma ben nyan pina di den teki a santa kisi, èn fa Gado dwengi den fu tyari en go baka. Sowan 20 yari pasa te Bijbel e taki baka fu Samuel (1 Sam. 7:2). San a ben e du na ini den yari dati? Meki wi go luku san Bijbel e taki.

Fa Samuel ben man yepi a pipel fu en fu horidoro di dede nanga sari miti den?

6 Bijbel e sori taki fosi den yari dati, „ala ten baka, Samuel ben e taki nanga a pipel fu Israel” (1 Sam. 4:1). A tori e taki tu dati baka den yari dati, Samuel ben gwenti go ibri yari na dri foto na ini Israel, fu lusu problema èn fu koti krutu. Baka dati, a ben e drai go baka na Rama, a foto pe a ben e libi (1 Sam. 7:15-17). A de krin fu si taki ala ten Samuel ben e wroko tranga èn taki a ben abi furu fu du na ini den 20 yari dati.

Aladi Bijbel no e taki san Samuel ben e du na ini wan pisi ten fu 20 yari, toku wi kan de seiker taki a ben e tan wroko fayafaya gi Yehovah

7, 8. (a) Sortu boskopu Samuel gi a pipel baka di a wroko tranga 20 yari langa? (b) San a pipel du di Samuel pramisi den a sani dati?

7 A yayolibi fu den manpikin fu Eli èn den kruka sani di den ben e du, ben swaki a bribi fu a pipel. Soleki fa a sori, dan a sani dati meki taki furu sma bigin du afkodrei. Ma baka di Samuel wroko tranga 20 yari langa, a gi a pipel a boskopu disi: „Efu unu wani drai kon baka na Yehovah trutru, dan un musu puru den gado fu den trakondre sma na un mindri. Puru den Astoret-popki na un mindri tu èn teki a fasti bosroiti fu dini Yehovah wawan. Dan a o frulusu unu fu den Filisteasma.”​—1 Sam. 7:3.

8 Den Filisteasma ben kwinsi a pipel. Fu di den ben wini  a legre fu Israel, meki den ben e pina a pipel fu Gado na iniwan fasi fa den ben wani. Ma Samuel gi a pipel a dyaranti taki sani ben o kenki efu den ben o drai go baka na Yehovah. Den ben de klariklari fu du dati? Samuel ben breiti di den puru den falsi gado fu den na den mindri èn di den „bigin dini Yehovah wawan”. Samuel meki a pipel kon makandra na Mispa, wan foto na a bergi kontren noordsei fu Yerusalem. A pipel kon makandra, den tan sondro fu nyan, èn den sori berow gi ala den afkodrei di den ben du.​—Leisi 1 Samuel 7:4-6.

Di a pipel fu Yehovah ben kon makandra fu di den ben abi berow, dan den Filisteasma ben si dati leki wan okasi fu kwinsi den

9. O ten den Filisteasma si okasi fu go feti nanga Israel? San a pipel fu Gado du di den yere a sani disi?

9 Ma den Filisteasma kon yere fu a bigi konmakandra fu den Israelsma, èn den si a sani disi leki wan okasi fu go feti nanga den. Den seni a legre fu den go na Mispa fu kiri den anbegiman fu Yehovah. Den Israelsma kon yere taki a legre ben e kon. Fu di den ben frede srefisrefi, meki den aksi Samuel fu begi gi den. Samuel du dati, èn a tyari wan ofrandi tu. Na a srefi ten di a ben e tyari na ofrandi, a legre fu den Filisteasma doro na Mispa. Ne Yehovah piki a begi fu Samuel. Fu taki en leti, Yehovah bari fu sori taki a ben atibron. A „meki dondru bari bun tranga na a dei dati èn den Filisteasma kon bruya.”​—1 Sam. 7:7-10.

10, 11. (a) Fu san ede a dondru di ben bari fu bruya den Filisteasma, ben de wan heri tra sortu dondru? (b) Fa a feti na Mispa waka?

10 Wi no musu denki taki den Filisteasma disi ben de leki pikin-nengre di e lon go kibri baka den mama te dondru bari bun tranga. Fu taki en leti, den man disi ben de tranga srudati di ben sabi feti. Sobun, a dondru di den ben yere ben musu fu de wan heri tra sortu dondru. Na fu di a dondru ben bari „bun tranga” meki den ben frede? Pe a babari disi ben komoto? Fu a blaw hemel, noso fu den bergi? Awansi fa a no fa, a babari disi bruya den Filisteasma èn den kon frede. Bruya meki taki den ogriman disi tron fredeman now. Den man fu Israel di ben e saka komoto  na Mispa, wini den, èn den lon na den baka te leki den doro wan presi na a zuid-westsei fu Yerusalem.​—1 Sam. 7:11.

11 A feti dati ben tyari wan bigi kenki kon gi a pipel fu Gado. A heri pisi ten baka dati di Samuel ben de krutuman ete, den Filisteasma ben e gowe libi a kondre safrisafri. Te fu kaba, a pipel fu Gado kisi ala den foto fu den baka.​—1 Sam. 7:13, 14.

12. Fa Samuel „du san reti,” èn san yepi en fu tan du san Gado ben wani?

12 Hondrohondro yari baka dati, di na apostel Paulus ben taki fu den krutuman nanga profeiti di ben e „du san reti”, dan a kari Samuel tu (Hebr. 11:32, 33). Iya, Samuel ben yepi a pipel fu du san Gado feni bun. A ben man du dati, fu di a ben wakti Yehovah nanga pasensi, èn a tan du en wroko aladi sani no ben e waka soleki fa a ben wani. A ben abi warderi tu. Baka di den wini a feti na Mispa, Samuel teki wan ston èn a poti en drape leki wan monumenti fu memre taki Yehovah ben yepi en pipel.​—1 Sam. 7:12.

13. (a) Sortu fasi wi musu kweki efu wi wani de leki Samuel? (b) San yu denki na a moro bun ten fu kweki den fasi di Samuel ben abi?

 13 Fa a de nanga yu? Yu wani „du san reti”? Efu dati de so, dan neleki Samuel, yu musu abi pasensi, yu musu sori sakafasi, èn yu musu abi warderi. (Leisi 1 Petrus 5:6.) A no de fu taki dati wi alamala musu kweki den fasi dati. A ben bun taki Samuel ben kweki den fasi dati di a ben yongu ete, bika bakaten moro problema miti en.

„Den manpikin fu yu no de leki fa yu de”

14, 15. (a) Sortu problema miti Samuel di a „kon owru”? (b) Samuel ben de wan takru papa neleki Eli? Fruklari dati.

14 Te Bijbel e taki baka fu Samuel, dan a „kon owru” kaba. A ben abi tu bigi manpikin, Yoèl nanga Abia, èn a ben gi den a frantwortu fu yepi en fu koti krutu. Ma a de wan sari sani taki a no ben man frutrow den manpikin fu en. Aladi Samuel ben du san bun èn san reti, toku den manpikin fu en ben gebroiki a posisi fu den fu kisi wini gi densrefi, fu bedrigi sma, èn fu teki tyuku.​—1 Sam. 8:1-3.

15 Wan dei, den owru man fu Israel e tyari kragi kon gi na owru profeiti. Den e taki: „Den manpikin fu yu no de leki fa yu de” (1 Sam. 8:4, 5). Samuel ben sabi fu a problema disi? A tori no e taki dati. Ma tra fasi leki Eli, Samuel no ben de wan takru papa. Yehovah ben piri-ai gi Eli èn a ben strafu en fu di a no ben piri-ai gi den ogri manpikin fu en, èn fu di a ben e gi den moro grani leki Gado (1 Sam. 2:27-29). Samuel noiti no meki den sortu fowtu dati.

San yepi Samuel fu horidoro di den manpikin fu en kon ogri?

16. Fa papa nanga mama e firi te den pikin e opo densrefi teige den? Fa na eksempre fu Samuel kan de wan trowstu gi papa nanga mama?

16 A tori no e taki efu Samuel ben e syen, efu a ben broko en ede, noso efu a ben lasi-ati di a kon sabi sortu ogri den manpikin fu en ben e du. Ma furu papa nanga mama man frustan heri bun fa a ben e firi. Na ini na ogri ten disi, pikin na ala sei e opo densrefi teige den papa nanga mama èn den e weigri fu teki trangaleri. (Leisi 2 Timoteyus 3:1-5.) Te papa nanga mama e ondrofeni den sari sani disi, dan na eksempre fu Samuel kan de wan trowstu gi den èn a kan yepi den fu kon sabi san den musu du. Aladi den manpikin fu en ben trangayesi Gado, toku Samuel tan waka a reti pasi. Hori a sani disi na prakseri: Awansi pikin no e gi yesi te papa nanga mama e gi den rai nanga trangaleri, toku pikin kan leri furu  fu na eksempre fu den papa nanga mama. Boiti dati, papa nanga mama abi na okasi fu meki Yehovah Gado, den Papa na hemel, prisiri nanga den neleki fa a ben prisiri nanga Samuel.

„Mi e begi yu, poti wan kownu gi wi”

17. San den owru man fu Israel aksi Samuel, èn fa Samuel ben feni a sani disi?

17 Soleki fa wi sabi, dan den manpikin fu Samuel ben gridi èn den ben e denki densrefi nomo. Ma den no ben sabi srefisrefi sortu takru bakapisi dati ben o abi. Den owru man fu Israel taigi Samuel moro fara: „Dati meki mi e begi yu, poti wan kownu gi wi, neleki fa ala den tra pipel abi den eigi kownu, dan en o koti krutu gi wi.” A sani disi ben meki Samuel firi leki den no ben wani en moro leki krutuman? Awansi fa a no fa, na omeni yari kaba Yehovah ben e meki a koti krutu gi a pipel dati. Now, den no ben wani wan profeiti moro, ma den ben wani wan kownu fu koti krutu gi den. Den pipel na den lontu ben abi kownu, èn na dati den Israelsma ben wani tu! San Samuel du? Bijbel e taki dati Samuel „no ben feni en bun” taki den aksi a sani dati.​—1 Sam. 8:5, 6.

18. Fa Yehovah trowstu Samuel, ma fa A tyari kon na krin taki Israel ben du wan seryusu sondu?

18 Luku san Yehovah taki di Samuel begi fu a tori disi: „Du ala san a pipel e taigi yu fu du, bika a no yu den no wani moro, ma na mi den no wani leki kownu fu den.” A no de fu taki dati a sani disi trowstu Samuel. Ma a sani di a pipel aksi ben sori taki den no ben abi nowan enkri lespeki gi na Almakti Gado! Yehovah taigi en profeiti fu warskow den Israelsma gi den takru sani di ben o miti den te den ben abi wan libisma kownu. Di Samuel taigi a pipel san Yehovah taki, dan den no ben wani arki. Den taki: „Wi no wani yere noti fu dati. Na wan kownu musu tiri wi.” Samuel gi yesi na en Gado soleki fa a ben gwenti du, èn a go salfu a kownu di Yehovah ben teki.​—1 Sam. 8:7-19.

19, 20. (a) Na sortu fasi Samuel gi yesi di Yehovah taigi en fu salfu Saul leki kownu fu Israel? (b) Fa Samuel tan yepi a pipel fu Yehovah?

19 Ma fa Samuel gi yesi? A du dati nanga atibron, èn nanga dwengi? A ben lasi-ati so te taki a kisi bita-ati? Furu sma ben o firi so, te den ben de na ini so wan situwâsi. Ma a no Samuel. A salfu Saul èn a ben si en leki a man di Yehovah  srefi ben teki. A bosi Saul fu gi en wan switikon èn fu sori en taki a ben e saka ensrefi na ondro a nyun kownu. Samuel taigi a pipel: „Unu si a sma di Yehovah teki? Nowan sma fu a pipel de leki en.”​—1 Sam. 10:1, 24.

20 Samuel no ben e luku den fowtu fu a man di Yehovah ben teki, ma a ben e luku den bun fasi fu en. A no ben e suku fu plisi sma di no ben sabi san den ben wani, ma a ben e suku fu tan du san Gado wani (1 Sam. 12:1-4). Boiti dati, Samuel tan du a wroko di Gado ben gi en. A warskow a pipel fu Gado gi den sani di ben kan swaki a bribi fu den èn a gi den deki-ati fu tan gi yesi na Yehovah. A rai di a ben gi a pipel ben naki na ati fu den, èn den aksi en fu begi gi den. A gi den a moi piki disi: „Misrefi o tan begi Yehovah gi unu tu, fu di mi no wani sondu teige en. Boiti dati, mi o leri unu san bun èn san reti.”​—1 Sam. 12:21-24.

Na eksempre fu Samuel e memre wi taki noiti wi musu meki dyarusu noso bita-ati teki rutu na ini wi ati

21. Fa na eksempre fu Samuel kan yepi yu te yu e firi brokosaka fu di wan tra sma kisi wan frantwortu noso wan grani?

21 Oiti yu firi brokosaka di wan tra sma kisi wan spesrutu frantwortu noso grani? Na eksempre fu Samuel e memre wi taki noiti wi musu meki dyarusu noso bita-ati teki rutu na ini wi ati. (Leisi Odo 14:30.) Gado man gi ibriwan fu den reti-ati futuboi fu en wroko di e gi prisiri.

„O langa yu o tan row gi Saul?”

22. Fu san ede Samuel ben abi leti fu si Saul leki wan bun man na a bigin?

22 Samuel no ben kori ensrefi taki Saul ben de wan bun man, fu di dati ben de so trutru. Saul ben de wan langa man di ben moi fu si. A ben abi deki-ati èn a ben koni, ma a ben abi sakafasi tu èn a no ben denki tumusi furu fu ensrefi (1 Sam. 10:22, 23, 27). Boiti den bun fasi dati, a ben abi a moi grani tu fu teki en eigi bosroiti (Deut. 30:19). A ben teki koni bosroiti?

23. Sortu moi fasi Saul heri esi no ben abi moro, èn fa a sori moro nanga moro taki a abi bigifasi?

23 A sari fu si taki te wan sma e bigin firi a switi fu a makti  di a kisi, dan a fosi sani di a e frigiti, na fu sori sakafasi. A no teki langa fosi Saul bigin kisi bigifasi. A no gi yesi di Samuel taigi en san Yehovah ben wani taki a du. Wan leisi, Saul no ben wani wakti Samuel èn a tyari wan ofrandi di Samuel ben o tyari. Samuel ben abi fu piri-ai gi Saul èn a taigi en taki den bakapikin fu en no ben o tron kownu. Na presi taki Saul leri wan sani fu a piri-ai di a kisi, a du moro bigi ogri.​—1 Sam. 13:8, 9, 13, 14.

24. (a) Fa Saul trangayesi Yehovah di a go feti nanga den Amalèksma? (b) San Saul du di a kisi piri-ai, èn san Yehovah ben o du?

24 Yehovah seni Samuel fu taigi Saul taki a musu go feti nanga den Amalèksma. Yehovah ben taki dati a ben musu kiri na ogri kownu Agak. Ma Saul no kiri Agak èn a no pori den moro bun sani fu a kondre. Di Samuel kon fu piri-ai gi Saul, dan a kon na krin fa Saul ben kenki. A no sori sakafasi èn a no teki a rai fu Samuel, ma a bigin taki ala sortu sani fu sori taki a no du nowan ogri. A suku fu drai a tori èn a pruberi fu skoifi a fowtu tapu a pipel. A taki srefi taki a ben o gebroiki wan tu fu den meti di a pipel ben teki, fu tyari leki ofrandi gi Yehovah. Ne Samuel taigi en a sani disi di furu sma sabi: „Luku, a moro bun fu gi yesi leki fu tyari ofrandi.” Sondro fu frede, Samuel piri-ai gi en èn a taigi en san Yehovah ben o du: Yehovah ben o puru Saul leki kownu èn a ben o poti wan tra man, wan moro bun man, leki kownu. *​—1 Sam. 15:1-33.

25, 26. (a) Fu san ede Samuel row gi Saul, èn fa Yehovah gi a profeiti fu en piri-ai na wan switi fasi? (b) Sortu sani Samuel leri di a go na a oso fu Isai?

25 Samuel ben sari srefisrefi taki Saul ben du den ogri disi. A heri neti Samuel begi Yehovah fu a sani disi ede. Samuel ben row srefi gi en. A ben si so furu bun sani na ini Saul, ma now a no ben abi nowan howpu moro gi en. A man  di a ben sabi, ben kon kenki. Iya, a ben lasi den moi fasi fu en èn a ben drai baka gi Yehovah. Samuel no ben wani si Saul noiti moro. Ma baka wan pisi ten, Yehovah piri-ai gi Samuel na wan switi fasi: „O langa yu o tan row gi Saul? Yu sabi taki mi no wani taki Saul musu tiri moro leki kownu fu Israel. Teki wan tutu èn poti oli na ini. Dan mi o seni yu go na Isai, wan man fu Betlehem, bika na wan fu den manpikin fu en mi wani poti leki kownu.”​—1 Sam. 15:34, 35; 16:1.

26 Awansi sondu libisma e drai baka gi Yehovah, toku ala ten a o du san a abi na prakseri. Te wan sma drai baka gi Yehovah, dan Yehovah sa feni wan tra sma fu du a wani fu en. Dati meki na owru Samuel no sari moro fu Saul ede. Samuel go na a oso fu Isai na ini Betlehem, soleki fa Yehovah ben taigi en, èn drape a miti wan tu fu den moi manpikin fu Isai. Ma na a fosi manpikin kaba, Yehovah memre Samuel taki a no musu luku a moi fu en nomo. (Leisi 1 Samuel 16:7.) Te fu kaba, Samuel miti a moro yongu manpikin, èn na en Yehovah ben teki, iya, a teki David!

Samuel kon si taki nowan problema bigi tumusi gi Yehovah. A kan lusu iniwan problema èn a kan kenki den kon tron blesi srefi

27. (a) San meki taki a bribi fu Samuel kon moro tranga? (b) San yu feni fu na eksempre fu Samuel?

27 Na ini den lasti yari fu en libi, Samuel ben e kon si moro nanga moro taki Yehovah ben abi leti fu poti David leki kownu na presi fu Saul. Saul ben dyarusu so te taki a ben wani kiri David èn a drai baka gi a tru bribi. Ma David ben abi moi fasi. A ben abi deki-ati, a ben du san reti, a ben abi bribi, èn a ben e tai hori na Yehovah. O moro Samuel ben e kon owru, o moro a bribi fu en ben e kon tranga. A ben kon si taki nowan problema ben bigi tumusi gi Yehovah. A ben kan lusu iniwan problema èn a ben kan kenki den kon tron blesi srefi. Te fu kaba, Samuel dede èn sma sabi en leki wan man di ben e dini Gado pikinmoro 100 yari langa. Wi kan frustan fu san ede heri Israel ben e row gi a man disi di ben e gi yesi na Gado! Te na a dei fu tide, futuboi fu Yehovah musu aksi densrefi: ’Mi o abi a srefi bribi neleki a di fu Samuel?’

^ paragraaf 24 Samuel srefi kiri Agak. A no ben musu sori nowan sari-ati gi na ogri kownu dati èn gi a famiri fu en. Hondrohondro yari baka dati, „Haman, a bakapikin fu Agak” pruberi fu kiri a heri pipel fu Gado.​—Ester 8:3; luku kapitel 15 nanga 16 fu a buku disi.