„Teki na eksempre fu den sma di kisi den sani di Gado pramisi den, fu di den ben abi bribi èn fu di den ben abi pasensi.”​—HEBREWSMA 6:12.

1, 2. Fu san ede a prenspari taki wi e kon abi bribi nownowde? Gi wan eksempre.

BRIBI na wan moi fasi. Te wi e leisi noso e taki fu a wortu disi, dan a bun fu prakseri den wortu disi: „No draidrai!” Iya, efu wi no abi bribi, wi musu du ala san wi man fu kon abi en. Ma efu wi abi bribi wi musu du ala san wi man fu kibri en èn fu meki a kon moro tranga. Fu san ede?

2 Kon meki wi taki dati yu de na ini wan bigi drei sabana. Watra e kiri yu kefalek. Te yu e feni pikinso watra, dan yu musu kibri en so taki a son no e drei en. Boiti dati, yu musu feni moro watra so taki yu sa abi nofo teleki yu doro pe yu e go. Fu taki en leti, trutru bribi de leki watra. Neleki fa a no makriki fu feni watra na ini wan drei sabana, na so a no makriki tu fu feni trutru bribi na ini a grontapu disi. Boiti dati, sma di abi bribi kan lasi en makriki efu den no e kibri en èn efu den no e meki a kon moro tranga. Wi abi bribi tranga fanowdu. Neleki fa wi no man libi sondro watra, na so wi abi bribi fanowdu fu man tan wan mati fu Gado.​—Rom. 1:17.

3. Fa Yehovah e yepi wi fu tranga a bribi fu wi? San na tu sani di wi musu tan hori na prakseri?

3 Yehovah sabi o tranga wi abi bribi fanowdu. A sabi tu taki a no makriki fu kon abi bribi èn fu tan abi en. Dati meki a sorgu taki wi abi bun eksempre fu sma di ben abi bribi. Yehovah ben meki na apostel Paulus skrifi: „Teki na eksempre fu den sma di kisi den sani di Gado pramisi den, fu di den ben abi bribi èn fu di den ben abi pasensi” (Hebr. 6:12). Na fu dati ede meki na organisâsi fu Yehovah gi wi deki-ati fu du tranga muiti fu teki na eksempre fu man nanga uma di ben abi bribi, soleki den wan di wi ben taki fu den na ini a buku disi. Ma san wi musu du now? Meki wi hori tu sani na prakseri: (1) Wi musu tan tranga a bribi fu wi, (2) èn wi musu tan prakseri a howpu fu wi.

4. Fa Satan sori taki a no lobi te sma abi bribi, ma fu san ede wi no abi fu frede?

4 Tan tranga a bribi fu yu. Satan no lobi en kwetikweti te sma abi bribi. A tiriman fu a grontapu disi, meki grontapu kon tron wan presi pe a muilek fu tan abi bribi. Satan tranga omeni leisi moro wi. Wi musu frede taki wi no o man kon abi bribi èn taki wi no o man tranga en? Kwetikweti! Yehovah na wan bigi mati fu ala sma di wani abi trutru bribi. A e gi wi a dyaranti taki a o yepi wi fu kakafutu gi Didibri, so taki a e lon gowe fu wi srefi (Yak. 4:7). Wi e kakafutu gi Didibri te wi e teki  ten ibri dei fu tranga a bribi fu wi. Fa wi kan du dati?

5. Fa den man nanga uma na ini Bijbel ben kon abi bribi? Fruklari dati.

5 Soleki fa wi si, dan den man nanga uma na ini Bijbel no ben gebore nanga bribi. Den sma disi na libilibi buweisi taki na Yehovah en santa yeye e yepi wi fu kon abi bribi (Gal. 5:22, 23). Fu di den begi Yehovah fu yepi den, meki a tan tranga a bribi fu den. Meki wi teki na eksempre fu den. Iya, noiti wi musu frigiti taki te sma e aksi Yehovah fu gi den en yeye èn te den e du sani di e kruderi nanga a begi fu den, dan a de klariklari fu gi den a yeye dati (Luk. 11:13). Tra sani de ete di wi kan du?

6. San na a moro bun fasi fa wi kan kisi wini fu den Bijbel tori di wi e studeri?

6 Na ini a buku disi, wi taki fu wan tu eksempre nomo fu sma di ben abi wan tranga bribi. Ma bun furu trawan de ete! (Leisi Hebrewsma 11:32.) Wi kan leri bun furu sani fu ibriwan fu den sma disi te wi e teki ten fu luku na eksempre fu den moro fini. Efu wi e hasti wisrefi te wi e leisi den Bijbel tori fu sma di ben abi bribi, dan wi no o man tranga a bribi fu wi. Efu wi wani kisi wini fu den sani di wi e leisi, dan wi musu teki ten fu ondrosuku den Bijbel tori moro fini fu kon sabi moro fu den sma disi. Te wi e tan hori na prakseri taki den sondu man nanga uma disi ben abi „den srefi firi leki wi”, dan wi sa leri furu fu na eksempre fu den (Yak. 5:17). Wi o man frustan fa den ben e firi di den kisi den srefi tesi nanga problema di e miti wi na ini a ten disi.

7-9. (a) Fa sonwan fu den man nanga uma di ben abi bribi ben o feni en fu anbegi Yehovah na a fasi fa wi e du dati na ini a ten disi? (b) Fu san ede wi musu du sani fu tranga a bribi fu wi?

7 Wi kan tranga a bribi fu wi tu nanga yepi fu den sani di wi e du. Fu taki en leti, „bribi na wan dede sani te wan sma no e du sani fu sori a bribi fu en” (Yak. 2:26). Prakseri fa den man nanga uma di wi taki fu den ben o breiti efu den ben kisi na okasi fu du a wroko di Yehovah aksi wi fu du na ini a ten disi.

8 Kon meki wi taki dati Yehovah ben taigi Abraham taki a no ben abi fu anbegi en na wan ston altari di a ben seti na ini a sabana. Na presi fu dati, a ben kan anbegi en makandra nanga tra anbegiman na ini moi Kownukondre zaal èn na bigi konmakandra, pe den pramisi di a ben e si soso fu „farawe”, e tyari kon na krin finifini na wan fasi di e naki sma ati. (Leisi Hebrewsma 11:13.) Prakseri Elia di ben e pruberi fu dini Yehovah na a ten di wan ogri-ati kownu di ben fadon komoto na bribi ben e tiri. Kon meki wi taki dati Yehovah ben taigi en taki a no ben abi fu kiri ogri-ati Bâal profeiti, ma taki a ben musu go nomo na sma fu meki wan boskopu bekènti di e gi trowstu nanga howpu. Fa a ben o feni a sani dati? Yu no denki taki den man nanga uma dati di ben abi bribi ben o breiti fu  anbegi Yehovah na a fasi fa wi e du dati na ini a ten disi?

9 Sobun, meki wi tan du sani fu tranga a bribi fu wi. Te wi e du dati, dan wi o man teki na eksempre fu man nanga uma na ini Bijbel di ben sori trutru bribi. Leki fa wi ben taki na a bigin, dan a sani disi o yepi wi fu si den sma disi leki wi mati. Ma heri esi wi o man abi den leki wi trutru mati.

10. San o gi wi prisiri na ini Paradijs?

10 Tan prakseri a howpu fu yu. Ala ten man nanga uma di ben abi bribi, kisi deki-ati fu a howpu di Gado ben gi den. Na so a de tu nanga yu? Fu eksempre, prakseri fa wi o prisiri te wi o miti reti-ati futuboi fu Gado na a ten te a o gi „wan opobaka na den sma di du san reti”. (Leisi Tori fu den apostel 24:15.) San na wan tu sani di yu ben o wani aksi den?

11, 12. Te yu de na ini a nyun grontapu, dan san yu ben o wani aksi (a) Abel? (b) Noa? (c) Abraham? (d) Rut? (e) Abigayil? (f) Ester?

11 Te yu miti Abel, yu o angri fu aksi en fa en papa nanga mama ben de? Noso yu ben kan aksi en: „Oiti yu taki nanga den kerub-­engel di ben e hori wakti na a dyari fu Eden? Den piki yu?” Fa a de nanga Noa? Yu ben kan aksi en: „Yu ben frede den Neifilim? Fa yu sorgu ala den meti na ini a yari di yu ben de na ini na ark?” Efu yu miti Abraham, yu ben kan aksi en: „Yu ben miti nanga Sem? Suma yepi yu fu kon sabi Yehovah? A ben muilek fu gowe libi Ur?”

12 Luku sosrefi wan tu sani di yu ben kan aksi reti-ati uma di kisi wan opobaka. „Rut, san meki taki yu tron wan anbegiman fu Yehovah?” „Abigayil, yu ben frede fu fruteri Nabal fa yu ben yepi David?” „Ester, fa sani ben waka moro fara nanga yu nanga Mordekai?”

13. (a) Sortu sani den wan di kisi wan opobaka ben kan aksi yu? (b) Fa yu o feni en fu miti reti-ati man nanga uma fu owruten di ben abi bribi?

13 Ma den man nanga uma disi di abi bribi o abi wan lo sani fu aksi yu tu. A o gi yu prisiri trutru fu fruteri den fu den lasti dei pe furu span sani pasa èn fa Yehovah blesi en pipel na ini muilek ten! A no de fu taki dati a o naki den ati fu kon sabi fa Yehovah meki ala den pramisi fu en kon tru. Na ini a nyun grontapu, wi no o abi fu prakseri moro fa den reti-ati futuboi fu Gado na ini Bijbel ben de. Den o de makandra nanga wi na ini Paradijs! Fu dati ede, tan du ala san yu man nownowde fu si den sma dati leki trutru sma. Tan sori bribi neleki den. Meki a de so taki yu o prisiri fu dini Yehovah fu têgo makandra nanga den lobi mati disi!