Yu denki taki na . . .

  • Gado?

  • libisma?

  • Didibri?

 SAN BIJBEL E TAKI?

„Didibri e rigeri heri grontapu.”​—1 Yohanes 5:19, Nyun Testamenti.

„A Manpikin fu Gado ben kon . . . fu tyari wan kaba kon na den wroko fu Didibri.”​—1 Yohanes 3:8.

FA DATI KAN YEPI WI?

Wi o kon frustan fu san ede so furu problema de na grontapu.​—Openbaring 12:12.

Wi o man bribi taki sani o kon moro bun na grontapu.​—1 Yohanes 2:17.

 WI KAN BRIBI TRUTRU SAN BIJBEL E TAKI?

Iya, luku fu san ede:

  • Satan no o man tiri moro. Yehovah abi na prakseri fu puru a makti di Satan abi tapu libisma. Gado pramisi taki a o „meki Didibri, a wan di man kiri sma, kon tron noti”, fu di a o puru ala den ogri di Satan ben du.​—Hebrewsma 2:14, Nyun-Grontapuvertaling.

  • Gado o meki Yesus tiri grontapu. Yesus de heri tra fasi leki na ogri-ati tiriman fu a grontapu disi di e denki ensrefi nomo. Disi na san Gado taki dati Yesus o du te a e tiri: „A o firi sari gi den mofina sma èn gi den pôti sma . . . A o kibri den libi, so taki sma no man kwinsi den moro noso du ogri-ati sani nanga den.”​—Psalm 72:13, 14.

  • Gado no man lei. Bijbel e sori krin taki: „Gado no man lei kwetikweti” (Hebrewsma 6:18). Te Yehovah e pramisi wan sani, dan a no abi misi taki a o du en! (Yesaya 55:10, 11) „A o trowe a tiriman fu a grontapu disi go na dorosei.”​—Yohanes 12:31.

 PRAKSERI FU A SANI DISI

Fa a grontapu o de te Satan no o de moro?

Bijbel e piki na aksi disi na ini PSALM 37:10, 11 nanga OPENBARING 21:3, 4.