Go na content

Go na a tra menu

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Sranantongo

Moi les di yu kan leri fu Bijbel

 LES 63

Wan anu e skrifi na tapu wan muur

Wan anu e skrifi na tapu wan muur

Baka wan pisi ten, Belsasar tron kownu fu Babilon. Wan neti, a seni kari wán dusun heihei man fu a kondre kon na wan fesa di a ben e hori. A taigi den futuboi fu en fu tyari den gowtu kan di Nebukadnesar ben teki na ini a tempel fu Yehovah. Belsasar nanga den heihei man fu en ben e dringi na ini den kan èn den ben e prèise den gado fu den. Wantronso den si wan anu fu wan sma èn a bigin skrifi na tapu a muur fu a kamra. Ma nowan sma ben frustan den wortu.

Belsasar kon frede. A kari den lukuman nanga den tra koniman fu en kon èn a pramisi den: ’Efu wan sma man fruteri mi san den wortu disi wani taki, mi o meki a tron a di fu dri tiriman na ini Babilon.’ Ma nowan fu den lukuman nanga koniman ben man fruteri san den wortu wani taki. Dan a kownu-uma kon na inisei èn a taki: ’Wan man de di nen Danièl. A koni èn na en ben e fruklari dren gi Nebukadnesar. A o man fruteri yu san den wortu disi wani taki.’

Danièl kon na a kownu. Belsasar taigi en: ’Efu yu man leisi den wortu disi èn fruteri mi san den wani taki, mi o anga wan gowtu keti na yu neki èn mi o meki yu tron a di fu dri tiriman na ini Babilon.’ Danièl taigi en: ’Kownu, yu kan hori den kado fu yu, ma mi o taigi yu san den wortu disi wani taki. Yu papa Nebukadnesar ben abi bigifasi èn Yehovah lagi en. Yu sabi ala sani di pasa nanga en, ma toku yu no sori lespeki gi Yehovah. Yu dringi win na ini den gowtu kan di komoto fu a tempel fu Yehovah. Dati meki Gado skrifi den wortu disi: MEINE, MEINE, TEIKEL nanga PARSIN. Den wortu disi wani taki dati den Mediasma nanga den Persiasma o teki Babilon abra èn yu no o de kownu moro.’

A ben gersi leki nowan sma ben o man teki Babilon abra. A foto ben abi hei skotu èn wan dipi liba ben lontu en. Ma a srefi neti dati den  Mediasma nanga den Persiasma kon feti nanga Babilon. Sirus, a kownu fu Persia meki a watra na ini a liba lon go na wan tra sei teleki a watra saka. Na so den srudati fu en ben man waka go na den portu fu a foto. Di den doro drape, den portu ben opo! A legre broko go na ini a foto, den teki en abra èn den kiri a kownu. Ne Sirus tron tiriman fu Babilon.

Na ini a fosi yari di Sirus ben e tiri, a seni wan boskopu gi ala sma. A taki: ’Yehovah taigi mi fu bow a tempel fu en na Yerusalem baka. Efu wan sma de fu a pipel fu en èn a wani go yepi, dan a kan go.’ Soleki fa Yehovah ben pramisi, dan baka 70 yari den Dyu ben o drai go baka na Yerusalem èn na dati pasa tu. Sirus seni ala den gowtu kan, den solfru kan nanga ala den tra sani di Nebukadnesar ben teki na ini tempel, go baka na Yerusalem. Yu si fa Yehovah gebroiki Sirus fu yepi en pipel?

„A fadon! Babilon a Bigiwan fadon èn a tron wan presi pe ogri yeye e tan.”​—Openbaring 18:2