San yu e du te yu e frede?​— Kande yu e lon go na yu papa nanga mama meki den yepi yu. Ma wan tra sma de di kan yepi yu tu. A tranga moro ala sma. Yu sabi suma na en?​— Iya, na Yehovah Gado. Meki wi taki now fu wan yonguman David. A tori fu en skrifi na ini Bijbel. David ben sabi taki Yehovah ben o yepi en ala ten. Dati meki a no ben frede.

Sensi di David ben de wan beibi, en papa nanga en mama ben leri en fu lobi Yehovah. Disi ben yepi David fu no frede, srefi te ogri sani ben miti en. A ben sabi taki Yehovah ben de en mati èn taki a ben o yepi en. Wan leisi di David ben luku den skapu, dan wan bigi lew kon. A lew grabu wan skapu èn a tyari en gowe! Yu sabi san David du? A lon go baka a lew, a grabu en èn a naki en kiri! Baka dati wan beer ben wani grabu wan skapu. Ma David kiri a beer tu! San yu denki? Suma ben yepi David?​— Iya, na Yehovah.

Wan tra leisi wan sani ben pasa pe David sori taki a abi furu deki-ati. Den Israelsma ben e feti nanga den Filisteasma. Wan fu den Filistea srudati ben de wan bun bigi langa man! A ben nen Goliat. A langa man disi ben e spotu den Israel srudati èn a ben e spotu Yehovah tu. Goliat bari gi den srudati fu Israel meki den kon feti nanga en. Ma ala den Israel srudati ben e frede. Di David yere disi, a taigi Goliat: ’Mi o feti nanga yu! Yehovah o yepi mi èn mi o naki yu trowe!’ Yu denki taki David ben abi deki-ati?​— Iya, a ben abi furu deki-ati. Yu wani sabi san pasa baka dati?

David teki en slenger nanga feifi grati ston. Dan a waka go miti Goliat. Di Goliat si o yongu David de, dan a spotu David. Ma David taigi en: ’Yu e kon na mi tapu nanga wan feti-owru, ma Yehovah o yepi mi fu feti nanga yu!’ David poti wan ston ini a slenger, a lon go miti Goliat èn a fringi a ston teki en. A ston kisi Goliat leti na en fesi-ede! Goliat fadon dede na  gron! Den Filistea srudati ben frede so te taki den alamala lon gowe. Fa a yongu boi David ben man kiri Goliat?​— Yehovah yepi en èn Yehovah ben tranga moro Goliat!

David no ben frede fu di a ben sabi taki Yehovah ben o yepi en

San yu kan leri fu a tori fu David?​— Yehovah tranga moro ala sma. Èn Yehovah na yu mati. Tra leisi te yu e frede, dan yu musu sabi taki Yehovah kan yepi yu fu abi deki-ati!

LEISI NA INI YU BIJBEL