Go na content

Go na a tra menu

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Sranantongo

Kon krosibei na Yehovah

 KAPITEL 7

Makti fu kibri sma—’Gado de wan kibripe gi wi’

Makti fu kibri sma—’Gado de wan kibripe gi wi’

1, 2. Sortu ogri ben kan miti den Israelsma di ben e hari go na ini a kontren fu Sinai na ini 1513 b.G.T.? Fa Yehovah ben gi den deki-ati?

OGRI ben kan miti den Israelsma di den ben e hari go na ini a kontren fu Sinai na a bigin fu 1513 b.G.T. Den ben o waka pasa na ini kontren di ben o meki den frede. Den ben o pasa na ini wan „gran sabana di bigi èn di e meki sma frede, pe takru sneki nanga kruktutere de” (Deuteronomium 8:15). A ben de so tu taki den takru-ati pipel di ben e libi drape ben kan kon du den ogri. Yehovah srefi ben poti a pipel fu en na ini a situwâsi disi. En leki a Gado fu den, ben o man kibri den?

2 Den wortu fu Yehovah ben gi den deki-ati trutru: „Unu srefi si san mi ben du nanga den Egeptesma, so taki mi ben kan teki unu na tapu den frei fu aka, fu tyari unu kon na mi” (Exodus 19:4). Yehovah ben memre en pipel taki a ben frulusu den fu den Egeptesma, èn taki a ben de neleki a ben gebroiki aka fu tyari den go na wan kibripe. Ma tra sani de tu fu san ede a fiti fu gebroiki den „frei fu aka” fu agersi a makti di Gado abi fu kibri sma.

3. Fu san ede a fiti fu agersi a makti di Yehovah abi fu kibri sma, nanga „den frei fu aka”?

3 Wan aka no e gebroiki den tranga bradi frei fu en fu frei go na loktu nomo. Te a son faya trutru, dan a mama aka e bradi den frei fu en leki wan sortu prasoro fu kibri den yongu pikin fu en gi a faya son. Ala tu frei makandra kan langa sowan tu meter. Son tron a e poti en frei lontu den yongu pikin fu en fu kibri den gi kowru winti. Neleki fa wan aka e kibri en pikin, na so Yehovah ben kibri a yongu nâsi Israel. Now di en pipel ben de na ini a gran sabana, dan na wan agersifasi a ben o tan kibri den na ondro den tranga frei fu en, solanga den ben o tan getrow na en (Deuteronomium 32:9-11; Psalm 36:7). Ma wi na ini a ten disi kan fruwakti taki Gado sa kibri wi trutru?

 Gado pramisi fu kibri sma

4, 5. Fu san ede wi kan frutrow dorodoro tapu a pramisi fu Gado taki a sa kibri wi?

4 A no de fu taki dati Yehovah man kibri den futuboi fu en. En na „Gado na Almaktiwan”, san e sori taki nowan sma man gens a makti fu en (Genesis 17:1). Sma no man tapu a makti di Yehovah abi fu du sani, neleki fa den no man tapu frudu watra. Fu di Yehovah man du ala san a wani, meki wi ben sa kan aksi wisrefi: ’A de so trutru taki Yehovah wani gebroiki a makti fu en fu kibri a pipel fu en?’

5 Nanga wán wortu wi kan piki, iya! Yehovah e gi wi a dyaranti taki a o kibri a pipel fu en. „Gado de wi kibripresi nanga wi krakti, wan yepi di de fu feni makriki na ini ten fu banawtu”, na so Psalm 46:1 e taki. Fu di Gado „no man lei”, meki wi kan abi a frutrow taki a sa kibri wi soleki fa a pramisi (Titus 1:2). Meki wi go luku wan tu fu den tumusi moi agersitori di Yehovah e gebroiki fu sori wi fa a e kibri sma.

6, 7. (a) Fa skapuman fu Bijbel ten ben e kibri den skapu fu den? (b) Fa Bijbel e sori taki Yehovah wani kibri den skapu fu en èn taki a wani fu sorgu den trutru?

6 Yehovah na wan Skapuman, èn „wi na en pipel èn den skapu fu en weigron” (Psalm 23:1; 100:3). Skapu na meti di abi bun furu sorgu fanowdu. Skapuman fu Bijbel ten ben musu abi deki-ati fu man kibri den skapu fu en gi lew, wolfu, nanga tra ogri meti, èn sosrefi gi fufuruman (1 Samuel 17:34, 35; Yohanes 10:12, 13). Ma son leisi den skapuman ben musu abi safu-ati fasi fu kibri den skapu. Te wan skapu ben go meki pikin farawe fu na ipi, dan wan lobi-ati skapuman ben e kibri a mama na den momenti dati pe a ben swaki srefisrefi. Baka dati, a ben e opo a pikin skapu di no ben man yepi ensrefi, fu tyari en go na a ipi.

„Na en borsu a sa tyari den”

7 Fu di Yehovah e agersi ensrefi nanga wan skapuman, meki a e gi wi a dyaranti taki a wani kibri wi trutru (Esekièl 34: 11-16). Prakseri san Bijbel e taki fu Yehovah na ini Yesaya 40:11, soleki fa kapitel 2 fu a buku disi ben sori: „Leki wan skapuman a sa tiri en eigi ipi. Nanga en anu a sa tyari den pikin skapu kon na wan, èn na en borsu a sa tyari den.” Fa a skapu e doro te na a „borsu”, noso na ini den ploi fu a tapusei krosi fu a skapuman? Kande a pikin skapu e waka go na a skapuman, èn a kan taki a e pusupusu a futu fu a skapuman srefi. Ma toku, a de a skapuman di musu bukundu, piki a pikin skapu, èn poti en safri na en borsu pe a kibri moi. Dati na wan tumusi moi fasi fu sori wi fa wi Gran Skapuman de klariklari fu kibri wi so taki ogri no miti wi!

8. (a) Suma kan kisi wini fu a pramisi fu Gado taki a o kibri sma? Fa disi e kon na krin na ini Odo 18:10? (b) San wan sma musu du fu feni kibri na ini a nen fu Gado?

8 Gado pramisi taki a o kibri sma, ma a wani den fu du wan sani fosi. Soso den sma di e kon krosibei na en sa kisi kibri. Odo 18:10 e taki: „A nen fu Yehovah na wan tranga toren. Na drape a regtfardikiwan e lon go èn e kisi kibri.” Na ini Bijbel ten sma ben e meki toren na ini a gran sabana, leki presi pe den ben kan lon go kibri. Ma a ben de na a sma di ben de na ini problema fu lon go kibri na a toren. So a de tu te wan sma wani kisi kibri na ini a nen fu Gado. A no wani taki nomo dati wan sma e kari Gado nen omeni tron; kwetikweti, bika a nen fu Gado a no wan tapu. Na presi fu dati wi musu kon sabi a Sma di e tyari a nen dati, wi musu frutrow na en tapu, èn wi musu go libi akruderi den regtfardiki markitiki fu en. Fu tru, Yehovah e sori switifasi gi wi di a gi wi a dyaranti ete wan tron, taki efu wi e poti bribi na en, dan en sa de leki wan toren gi wi pe wi kan lon go kibri!

„Wi Gado . . . man frulusu wi”

9. San Yehovah du moro boiti taki a pramisi wi nomo taki a sa kibri wi?

9 Yehovah no pramisi wi nomo taki a sa kibri wi. Na ini Bijbel ten a gebroiki wondru fu sori taki a abi a makti fu kibri a pipel fu en. Na ini a heri historia fu Israel, a makti „anu”  fu Yehovah ben e kibri den gi den tranga feanti fu den (Exodus 7:4). Ma Yehovah ben gebroiki en makti sosrefi fu kibri difrenti sma di ben abi yepi fanowdu.

10, 11. Sortu eksempre na ini Bijbel e sori fa Yehovah gebroiki a makti di a abi fu kibri difrenti sma?

10 Di den dri Hebrew yonkuman Sadrak, Meisak, nanga Abedneikow ben weigri fu boigi gi a gowtu popki fu Kownu Nebukadnesar, dan a kownu disi di ben kisi bigi atibron, ben pramisi fu trowe den na ini wan tumusi faya onfu. Nebukadnesar, a moro makti kownu na grontapu, ben aksi na wan asranti fasi: „Suma na a gado dati di kan frulusu unu komoto na mi anu?” (Danièl 3:15) Den dri yonkuman disi ben e frutrow dorodoro tapu a makti di Gado ben abi fu kibri den, ma den no ben e fruwakti taki a ben o gebroiki a makti dati fu kibri den na a momenti dati. Fu dati ede den ben piki: „Efu a musu de so, dan wi Gado di wi e dini, man frulusu wi” (Danièl 3:17). Fu tru, a faya onfu dati no ben de wan tyalensi gi a moro makti Gado di de. Srefi di sma ben meki na onfu kon seibi tron moro faya leki bifo, toku dati no ben de wan problema gi a Gado fu den. Ma Gado ben kibri den, èn a kownu ben musu agri taki: „Nowan tra gado de, di man frulusu leki a wan disi.”Danièl 3:29.

11 Ete wan kefalek moi fasi de fa Yehovah sori taki a abi a makti fu kibri sma: a ben poti a libi fu en wan-enkri gebore Manpikin go na ini a muru fu a Dyu nyunwenke Maria. Wan engel ben fruteri Maria taki a ben o ’de nanga bere èn taki a ben o kisi wan manpikin’. Na engel ben fruklari: „Santa yeye sa kon na yu tapu èn krakti fu a Moro Heiwan sa tapu yu” (Lukas 1:31, 35). Soleki fa a sori, dan noiti ete a Manpikin fu Gado ben de na ini wan situwâsi pe ogri ben kan miti en so makriki. A sondu nanga na onvolmaaktifasi fu a libisma mama dati ben o pori a pikin di ben e gro na ini en bere? Satan ben o man du ogri nanga a Manpikin dati, noso a ben o man kiri en, bifo a gebore srefi? Noiti! A ben de leki Yehovah meki wan skotu lontu Maria, so taki noti no ben  kan pasa nanga en. Sensi a momenti di a hori bere, dan nowan sondu, nowan takru krakti, nowan ogri-ati sma, noso iniwan ogri yeye, ben kan du ogri nanga a pikin di ben e gro na ini en bere. Yehovah ben tan kibri Yesus srefi na ini den yongu yari fu en (Mateyus 2:1-15). Solanga a ten fu Gado no ben doro ete, dan nowan sma ben man du ogri nanga a Manpikin fu en.

12. Fu san ede Yehovah ben kibri son sma na ini Bijbel ten na wan wondru fasi?

12 Fu san ede Yehovah ben kibri son sma na so wan wondru fasi? Furu tron Yehovah kibri son sma so taki a ben kan kibri wan sani di de moro prenspari srefi, namku a kontru fu den sani di a abi na prakseri. Leki eksempre, a yongu pikin Yesus ben musu tan na libi so taki den prakseri fu Gado ben kan kon tru, èn te fu kaba dati o tyari wini gi ala libisma. Den someni tori fu den difrenti fasi fa Gado gebroiki a makti di a abi fu kibri sma, de na ini den Buku fu Bijbel di Gado ben meki sma skrifi. Den „ben skrifi fu gi wi leri, so taki nanga a hori di wi e horidoro èn nanga a trowstu fu den Santa Buku, wi ben sa abi howpu” (Romesma 15:4). Iya, den eksempre disi e meki wi poti moro bribi na ini a Gado fu wi di abi ala makti. Ma na sortu fasi wi kan fruwakti taki Gado sa kibri wi na ini a ten disi?

San a pramisi taki Gado o kibri wi, no wani taki

13. Yehovah de fruplekti fu du wondru gi wi? Fruklari dati.

13 Te Yehovah e pramisi fu kibri wi, dan dati no wani taki dati a musu du wondru gi wi nomonomo. Nôno, a Gado fu wi no pramisi wi wan libi sondro broko-ede na ini na owru seti fu sani disi. Furu getrow futuboi fu Yehovah e miti bigi problema soleki pôtifasi, orloku, siki, nanga dede. Yesus ben taigi den disipel fu en krin taki sma ben kan kiri den fu a bribi fu den ede. Dati meki Yesus ben sori taki a prenspari srefisrefi fu horidoro te na a kaba (Mateyus 24:9, 13). Efu Yehovah ben musu gebroiki a makti fu en fu du wondru ibri tron te a  e frulusu wan sma, dan Satan ben kan teki a sani dati fu spotu Yehovah. Satan ben kan taki tu dati wi no e dini wi Gado getrow nanga wi heri ati.Yob 1:9, 10.

14. Sortu eksempre e sori taki a no ala ten Yehovah e kibri ibriwan fu den futuboi fu en na a srefi fasi?

14 Srefi na ini Bijbel ten, Yehovah no gebroiki a makti fu en fu kibri ibriwan fu den futuboi fu en so taki den no dede tumusi fruku. Leki eksempre, Herodes ben kiri na apostel Yakobus na ini 44 G.T.; ma syatu baka dati, Petrus ben kisi frulusu komoto „na Herodes anu” (Tori fu den Apostel 12:1-11). Yohanes, a brada fu Yakobus, ben libi moro langa leki Petrus nanga Yakobus srefi. A de krin taki wi no kan fruwakti dati a Gado fu wi sa kibri ala den futuboi fu en na a srefi fasi. Wi no musu frigiti taki „ten nanga sani di e pasa sondro fu wi fruwakti dati, e miti [wi] alamala” (Preikiman 9:11). Ma fa Yehovah e kibri wi na ini a ten disi dan?

Yehovah e kibri en pipel so taki noti no e pasa nanga den

15, 16. (a) Sortu buweisi de di e sori taki Yehovah e kibri den anbegiman fu en leki wan grupu? (b) Fu san ede wi no abi fu tweifri taki Yehovah sa kibri den futuboi fu en now èn na a ten fu „a bigi banawtu”?

15 Luku fosi fa wi e kisi kibri so taki noti no e pasa nanga wi. Leki anbegiman fu Yehovah wi kan fruwakti taki a sa kibri wi leki wan grupu. Efu dati no ben de so, dan Satan ben o kisi wi makriki. Prakseri a sani disi: Satan, „a tiriman fu a grontapu disi”, ben o breiti srefisrefi efu a ben kan figi a tru anbegi puru krinkrin (Yohanes 12:31; Openbaring 12:17). Sonwan fu den moro tranga tirimakti fu grontapu ben tapu a preikiwroko fu wi èn ben pruberi fu figi wi puru krinkrin. Toku a pipel fu Yehovah tan tanapu kánkan, aladi den tan preiki sondro fu tapu! Fu san ede den tranga kondre no ben man tapu a wroko fu wi, aladi a gersi leki wi na wan pikin swaki grupu fu Kresten nomo? Dati ben de fu di Yehovah kibri wi nanga den makti frei fu en!Psalm 17:7, 8.

 16 Fa a o de na ini a ten fu a „bigi banawtu” di e kon? Wi sa kisi kibri tu? Wi no abi fu frede te a krutudei fu Gado doro. Iya, „Yehovah sabi fa fu puru sma na ini tesi te den e dini En na wan getrow fasi, ma a e kibri den sma di no de regtfardiki gi a krutudei fu kan koti den puru” (Openbaring 7:14; 2 Petrus 2:9). Ma tu prenspari sani de di no sa kenki noiti. Na a fosi presi, Yehovah no sa gi pasi noiti taki sma kiri ala den getrow futuboi fu en. Leki di fu tu sani, dan a sa blesi den sma di e tan hori den soifri retifasi, fu di a o gi den têgo libi na ini a regtfardiki nyun grontapu fu en; a sa gi den wan opobaka srefi efu dati de fanowdu. A moro bun presi pe wan dedewan kan de, na fu de na ini a prakseri fu Gado.Yohanes 5:28, 29.

17. Fa Yehovah e gebroiki en Wortu fu kibri wi?

17 Srefi na ini a ten disi, Yehovah e kibri wi nanga yepi fu a „wortu” fu en di de libilibi, èn di abi a krakti fu trowstu sma di e sari trutru èn fu kenki den libi (Hebrewsma 4:12). Te wi hori wisrefi na Bijbel gronprakseri, dan na difrenti fasi wi kan kisi kibri fu sani di kan du wi ogri. „Mi, Yehovah, . . . e leri yu fu gi yusrefi wini”, na so Yesaya 48:17 e taki. A de krin taki te wi e libi akruderi a Wortu fu Gado, dan dati e meki wi kon moro gosontu èn a e meki taki wi e libi moro langa. Prakseri disi: Fu di wi e hori wisrefi na a Bijbel rai fu tan farawe fu hurudu èn fu krin wisrefi fu iniwan pori fasi, meki wi e wai pasi gi sani di no krin èn gi takru gwenti. Den sani disi e pori a libi fu someni sma di no e du san Gado wani (Tori fu den Apostel 15:29; 2 Korentesma 7:1). Wi de nanga tangi trutru taki a Wortu fu Gado e kibri wi!

Yehovah e kibri wi na yeye fasi

18. Fa Yehovah e kibri wi na yeye fasi?

18 San moro prenspari, na taki Yehovah e kibri wi na yeye fasi. A lobi-ati Gado fu wi e kibri wi gi problema na yeye fasi, fu di a e gi wi san wi abi fanowdu fu kan pasa tesi èn fu kan tan abi wan bun banti nanga en. Na a fasi dati Yehovah e du sani fu kibri wi libi, no fu wan syatu pisi ten nomo, ma fu têgo. Luku wan tu sani di Gado seti fu kibri wi na yeye fasi.

19. Fa a yeye fu Yehovah kan yepi wi fu pasa ibriwan tesi di kan miti wi?

 19 Yehovah na a „Yereman fu begi” (Psalm 65:2). Te a gersi leki den problema fu na aladei libi e moro wi, dan wi kan kisi frulekti te wi e fruteri en san de na wi ati (Filipisma 4:6, 7). Aladi a no sa gebroiki wondru fu puru den tesi fu wi, toku a sa piki den fayafaya begi fu wi fu di a kan gi wi a koni fu pasa den tesi dati (Yakobus 1:5, 6). Moro leki dati srefi, Yehovah e gi santa yeye na ibriwan sma di e aksi en fu dati (Lukas 11:13). A makti yeye dati kan meki wi kon tranga fu pasa iniwan tesi noso problema di kan miti wi. A kan gi wi „krakti di bigi pasa marki” so taki wi horidoro teleki wi doro na ini a nyun grontapu di de so krosibei, pe Yehovah sa puru ala den problema di e hati wi.2 Korentesma 4:7.

20. Fa Yehovah kan gebroiki tra brada nanga sisa fu wi, fu sori wi a makti di a abi fu kibri sma?

20 Ten na ten, Yehovah kan gebroiki bribiman neleki wi, fu sori wi a makti di a abi fu kibri sma. Yehovah tyari a pipel fu en kon na wán, na ini wan bigi grupu fu „brada” di de na heri grontapu (1 Petrus 2:17; Yohanes 6:44). Te wi e luku a lobi di de na mindri den brada dati, dan wi e si krin o furu bun sani sma kan du te a santa yeye fu Gado abi krakti na den tapu. A yeye dati e sorgu taki wi kan meki froktu, dati na den moi èn  warti maniri soleki lobi, switifasi, nanga bunfasi (Galasiasma 5:22, 23). Sobun, te wi de na ini banawtu èn te tra brada nanga sisa e kon na wi fu gi wi bun rai noso deki-ati di wi abi so tranga fanowdu, dan wi kan taki Yehovah tangi dati a e sorgu wi na so wan bun fasi.

21. (a) Sortu nyanyan Yehovah e gi wi na a reti ten nanga yepi fu „a koni srafu di de fu frutrow”? (b) Fa yu kisi furu wini fu den sani di Yehovah seti fu kibri wi na yeye fasi?

21 Wan tra sani di Yehovah e gebroiki fu kibri wi, na yeye nyanyan na a reti ten. Fu yepi wi fu kisi krakti baka nanga yepi fu a Wortu fu en, dan Yehovah poti „a getrow èn koni srafu” fu prati yeye nyanyan. A srafu dati di de fu frutrow e gebroiki difrenti buku èn sosrefi den tijdschrift A Waktitoren nanga Ontwaakt!, makandra nanga gemeente konmakandra, kring konmakandra, nanga kongres, fu gi wi „nyanyan na a reti ten”. Na so fasi wi e kisi san wi abi fanowdu, na a momenti di wi abi en fanowdu (Mateyus 24:45). Oiti yu yere wan sani na wan Kresten konmakandra, kande na ini wan piki, wan lezing, noso srefi na ini wan begi, di ben de soifri san yu ben abi fanowdu fu kisi krakti nanga deki-ati baka? Oiti wan spesrutu tori na ini wan fu den tijdschrift fu wi ben naki yu ati so kefalek taki a kenki yu libi? Memre taki Yehovah e seti ala den sani disi fu kibri wi na yeye fasi.

22. Fa Yehovah e gebroiki a makti fu en ala ten? Fu san ede a de gi a tanbun fu wi te a e du dati?

22 A no de fu taki dati Yehovah e kibri „ibriwan sma di e lon go kibri na en” (Psalm 18:30). Wi e frustan taki a no e gebroiki a makti fu en fu kibri wi gi ibriwan rampu di e miti wi now. Ma ala ten a e gebroiki a makti di a abi fu kibri sma, fu sorgu taki den prakseri fu en e kon tru. Te fu kaba, den sani di a e du sa de fu a tanbun fu en pipel. Efu wi kon krosibei na Yehovah èn efu wi tan na ini a lobi fu en, dan a sa meki wi libi fu têgo leki volmaakti sma. Te wi hori dati na prakseri, dan wi sa si ibriwan pina di wi e ondrofeni na ini a seti fu sani disi, leki wan sani di ’de gi wan syatu pisi ten nomo èn di lekti’.2 Korentesma 4:17.

Kon sabi moro

STUDIE-WAKTITOREN

Tan na ini a lagipresi fu Yehovah pe wi kan kisi kibri

San na a lagipresi pe wi kan kisi kibri èn fa den anbegiman fu Yehovah kan kisi kibri drape?