1, 2. (a) San wan mama e du te a e yere taki en beibi e krei? (b) Sortu firi tranga moro leki a firi di wan mama abi gi en pikin?

MINDRINETI wan pikin beibi e bigin krei. Wantewante en mama e wiki. Sensi a mama meki a pikin a no e sribi so dipi moro. A mama kon sabi soifri fu san ede en pikin e krei. Dati meki a sabi furu tron, efu a pikin fu en wani nyan, efu a musu boboi en, noso efu a musu du wan tra sani gi en. Ma awinsi san e meki a beibi krei, a mama e go fu yepi en. A lobi na ini na ati fu wan mama e meki taki a no man du leki a no e yere en pikin.

2 A firi di wan mama abi gi wan pikin di komoto na ini en bere, na a moro tranga lobi di wan sma kan abi gi wan trawan. Yehovah Gado e firi gi sma sosrefi, ma den firi fu en tranga moro den di fu wan mama. Te wi poti prakseri na a tumusi moi fasi disi, dan dati kan yepi wi fu kon moro krosibei na Yehovah. Meki wi luku fu dati ede san a wani taki fu firi gi trawan èn fa a Gado fu wi e sori dati.

San a wani taki fu firi gi trawan?

3. San a Hebrew wortu di vertaal nanga „sori sari-ati” noso „firi sari gi” wani taki trutru?

3 Bijbel e sori taki a firi di wan sma e firi gi trawan abi fu du nanga sari-ati. Difrenti Hebrew nanga Griki wortu abi fu du nanga a firi di wan sma e firi gi wan trawan trutru. Prakseri fu eksempre a Hebrew wortu ra·chamʹ. Nofo tron den vertaal a wortu disi nanga „sori sari-ati” noso „firi sari gi”. Wan buku e taki dati ra·chamʹ „na te wan sma e sori taki a e firi gi trawan nanga en heri ati, soleki den firi di wi e kisi te wi e si taki wan lobiwan fu wi swaki, noso taki a e pina, èn te wan sma abi wi yepi fanowdu”. A Hebrew wortu disi, di Yehovah e fiti tapu ensrefi, abi fu du nanga a wortu „muru”, èn a wortu  disi e poti prakseri na a „firi di wan mama e firi gi en pikin”. *Exodus 33:19; Yeremia 33:26.

„Wan uma kan frigiti . . . a manpikin fu en bere?”

4, 5. Fa Bijbel e gebroiki den firi di wan mama abi gi en beibi, fu leri wi fa Yehovah e sori taki a e firi gi sma?

4 Bijbel e gebroiki den firi di wan mama abi gi a beibi fu en fu sori wi san a wani taki dati Yehovah e firi gi sma. Na ini Yesaya 49:15, wi e leisi: „Wan uma kan frigiti en pikin di a abi na bobi, so taki a no ben sa firi gi [ra·chamʹ] a manpikin fu en bere? Srefi den uma disi kan frigiti, ma misrefi no sa frigiti yu” (The Amplified Bible). A tumusi moi fasi fa a pisi tori dati tyari kon na fesi, e sori taki Yehovah e firi gi a pipel fu en nanga en heri ati. Fa so?

5 Kande wi e aksi wisrefi fa wan mama kan frigiti fu sorgu en pikin di a abi na bobi ete. Bika, wan nyofi pikin no man yepi ensrefi; dei nanga neti wan beibi abi a yepi nanga a lobi fu en mama fanowdu. Toku a de wan sari sani taki son mama no e luku den pikin fu den nanga wan ai; disi e pasa furu, spesrutu na ini den „muilek ten” disi pe famiriman no „lobi trawan” (2 Timoteyus 3:1, 3). Toku Yehovah e taki: „Ma misrefi no sa frigiti yu.” Iya, den dipi firi fu lobi di Yehovah abi gi den futuboi fu en, no e lasi gowe. Den firi fu en tranga omeni tron moro a tranga lobi di wan sma kan abi gi wan trawan, namku a firi di wan mama abi gi a nyofi-pikin fu en. Fu dati ede a no e fruwondru wi taki wan sabiman ben taki fu Yesaya 49:15, taki: „Na ini a heri Owru Testamenti, disi na wan fu den tumusi moi fasi, noso kande a moro moi fasi srefi fa Gado sori taki a lobi wi.”

6. Fa furu sondu libisma ben e prakseri fu den wan di e firi gi trawan, ma sortu dyaranti Yehovah e gi wi?

6 A de so dan taki wan sma di e firi gi trawan na wan sma di swaki? Furu sondu libisma ben abi a denki dati. Teki Seneca leki eksempre, wan filosofiaman fu Rome di ben e libi na  ini a ten fu Yesus. A ben de wan prenspari man di ben e leri sma taki „te yu e firi sari gi tra sma, dan yu frustan swaki”. Seneca ben de wan man di ben wani panya a leri taki sma no ben musu sori san den e firi. A ben taki dati wan koni sma kan yepi den wan di de na nowtu, ma taki a sma dati no musu firi sari gi den, bika a firi dati ben sa pori a switi libi fu en. Sma di ben e denki na a fasi dati ben e prakseri densrefi nomo; noiti den ben o man sori nanga den heri ati taki den e firi gi trawan trutru. Ma Yehovah no de so kwetikweti! Na ini a Wortu fu en Yehovah e gi wi a dyaranti taki a „lobi sma trutru èn taki a abi sari-ati [noso, a e firi gi den]” (Yakobus 5:11). Leki fa wi sa si, dan a no tru taki wan sma swaki te a e firi gi trawan. Na presi fu dati a de wan prenspari fasi di e sori taki wan sma tranga. Meki wi go luku fa Yehovah, di de leki wan lobi papa, e sori taki a e firi gi sma.

A ten di Yehovah sori sari-ati gi wan pipel

7, 8. Na sortu fasi den Israelsma pina na ini owruten Egepte? San Yehovah du di a si fa den ben e nyan pina?

7 Wi e si krin taki Yehovah e sori sari-ati, noso taki a e firi gi sma te wi luku fa a handri nanga a pipel fu Israel. Na a kaba fu a di fu 16 yarihondro b.G.T., milyunmilyun Israelsma ben tron srafu na ini owruten Egepte, pe den ben kisi kwinsi trutru. Den Egeptesma „tan meki a libi fu den kon bita nanga tranga srafuwroko; den ben musu wroko nanga tokotoko èn den ben musu meki ston” (Exodus 1:11, 14). Na ini a banawtu dati den Israelsma begi Yehovah fu yepi den. San a Gado di e firi gi sma trutru, ben du?

8 Yehovah firi sari gi den. A taki: „Sondro tweifri mi si a pina fu mi pipel, di de na Egepte, èn mi yere fa den e bari fu di tra sma e dwengi den fu wroko; bika mi sabi heri bun sortu pen den e firi” (Exodus 3:7). Yehovah no ben o man luku fa a pipel fu en e nyan pina, noso arki a babari fu den,  sondro fu firi sari gi den. Soleki fa wi si na ini kapitel 24 fu a buku disi, dan Yehovah na wan Gado di e frustan fa sma e firi; a man firi a pen fu tra sma, èn dati na pikinmoro a srefi leki te wan sma e firi gi trawan. Ma a no de so nomo taki Yehovah ben e firi gi a pipel fu en; a ben du sani fu yepi den tu. Yesaya 63:9 e taki: „Fu di a lobi den èn fu di a ben e firi gi den, meki ensrefi bai den baka.” Nanga „wan tranga anu”, Yehovah frulusu den Israelsma komoto fu Egepte (Deuteronomium 4:34). Baka dati, a gi den nyanyan na wan wondru fasi èn a tyari den go na ini wan kondre di ben de fu den, wan presi pe sani ben e gro heri bun.

9, 10. (a) Fu san ede Yehovah fri den Israelsma ibri tron baka, di den ben de na ini a Pramisi Kondre? (b) Fu sortu kwinsi Yehovah fri den Israelsma na ini den dei fu Yefta? Fu san ede a ben du dati?

9 A no na a fasi dati nomo Yehovah sori taki a ben e firi gi den Israelsma trutru. Di den go libi na ini a Pramisi Kondre, dan ibri tron baka den sori taki den no ben de getrow na Gado, èn den pina leki bakapisi fu dati. Bakaten a pipel ben e kisi densrefi, èn den ben e begi Yehovah fu yepi den. Ibri tron baka a frulusu den. Fu san ede? „Bika a ben e firi gi en pipel.”2 Kroniki 36:15; Krutuman 2:11-16.

10 Prakseri san pasa na ini den dei fu Yefta. Fu di den Israelsma ben go anbegi falsi gado, meki Yehovah ben gi pasi taki den Amonsma pina den 18 yari langa. Te fu kaba, den Israelsma kisi berow. Bijbel e fruteri wi: „Den bigin puru den gado fu tra kondre na den mindri èn den bigin dini Yehovah, so taki a sili fu en ben wani du wan sani fu di Israel ben lai problema” (Krutuman 10:6-16). * Di a pipel fu Yehovah sori taki den ben abi berow trutru, dan A no ben man luku fa den e pina go doro. Dati meki a Gado di e firi gi en pipel trutru,  ben gi Yefta a makti fu fri den Israelsma fu na anu fu den feanti fu den.Krutuman 11:30-33.

11. Te wi luku fa Yehovah handri nanga den Israelsma, dan san dati e leri wi fu a fasi fa wi musu sori sari-ati?

11 Te wi luku fa Yehovah handri nanga a pipel fu Israel, dan san dati e leri wi fu a sari-ati fu en? Na a fosi presi wi e si taki a firi di Yehovah e firi gi sma, no wani taki nomo dati a sabi taki den abi problema èn dati a e firi sari gi den. Memre na eksempre fu a mama di e firi gi a beibi fu en èn di e go yepi a pikin te a e krei. So a de tu taki Yehovah no e tapu en yesi te en pipel e bari kari en. Fu di A e firi gi sma trutru meki a e du sani fu puru den na nowtu. Boiti dati, a fasi fa Yehovah handri nanga Israel e leri wi taki a no tru taki wi swaki te wi e sori taki wi e firi gi trawan. Bika a ben de a srefi fasi disi di ben meki taki Yehovah handri na wan krakti fasi fu yepi a pipel fu en. Ma a de so taki Yehovah e firi soso gi den futuboi fu en leki grupu?

Yehovah e sori taki a e firi gi ibriwan sma

12. Fa a Wet ben e sori taki Yehovah e firi gi ibriwan sma?

12 Nanga a Wet di Gado ben gi a pipel fu Israel, a ben sori taki a e firi gi ibriwan sma. Prakseri leki eksempre, fa a ben e broko en ede nanga pôtisma. Yehovah ben sabi taki wan Israelsma ben kan kon pôti wantronso te a ben sa kisi problema di a no ben fruwakti. Sobun, fa sma ben musu libi nanga den pôtiwan? Yehovah ben taigi den Israelsma krin: „Yu no musu meki yu ati kon tranga noso yu no musu tapu yu anu gi a pôti brada fu yu. Awansi fa a no fa yu musu gi en sani, èn yu ati no musu gridi te yu e gi en, bika Yehovah, yu Gado, sa blesi yu fu disi na ini ala yu wroko” (Deuteronomium 15:7, 10). Moro fara Yehovah ben gi den Israelsma a komando fu no koti den gron te na a lanki èn fu no piki den sani di ben tan abra na ini a gron. Den sani dati ben musu tan, so taki den mofinawan ben kan go piki den (Lefitikus 23:22; Rut 2:2-7). Te a pipel ben e hori densrefi na a moi sani disi di  ben seti fu yepi den pôtiwan na ini Israel, dan den mofinawan disi no ben abi fu go begi sma nyanyan. A sani dati no ben e sori taki Yehovah e firi gi sma trutru?

13, 14. (a) Fa den wortu fu David e gi wi a dyaranti taki Yehovah e broko en ede trutru nanga ibriwan fu wi? (b) Sortu eksempre wi kan gebroiki fu sori taki Yehovah de krosibei fu den wan di „lasi-ati” noso di „firi brokosaka”?

13 Na ini a ten disi sosrefi, a lobi-ati Gado fu wi e broko en ede trutru nanga ibriwan fu wi. Wi kan abi a frutrow taki a e si te wi e pina. A psalm skrifiman David ben skrifi: „Den ai fu Yehovah de na tapu den regtfardiki sma, èn den yesi fu en e yere te den e bari fu kisi yepi. Yehovah de krosibei fu den wan di lasi-ati; èn den wan di e firi brokosaka, a e frulusu” (Psalm 34:15, 18). Wan Bijbel ondrosukuman e taki fu den sortu sma dati: „Den na sma di e firi brokosaka, den ati broko èn den e sari srefisrefi, dati wani taki, den e firi syen fu sondu ede, èn den no e lespeki densrefi; den e si densrefi leki lagi sma, den no e si densrefi leki warti sma.” Den sortu sma dati kan firi leki Yehovah de farawe fu den èn taki den no warti nofo fu a broko en ede nanga den. Ma dati no de so. Den wortu fu David e gi wi a dyaranti taki Yehovah no e gowe libi den wan di „e si densrefi leki lagi sma”. A Gado fu wi di e firi gi wi sabi taki na den momenti dati, wi abi en fanowdu trutru, èn a de krosibei fu wi.

14 Luku wan ondrofenitori. Wan mama na ini Amerkankondre ben lon go na ati-oso nanga en boi di ben abi tu yari, fu di a boi ben siki hebi so taki a no ben man bro bun. Baka di den datra ondrosuku a boi, den taigi a mama taki den ben o abi fu hori a pikin a neti dati. We, yu sabi pe a mama tan a neti dati? Na tapu wan sturu na ini a kamra fu na ati-oso, leti na sei a bedi fu en manpikin! A pikin boi fu en ben siki, èn a ben wani de na en sei nomonomo. A no de fu taki dati wi kan fruwakti moro srefi fu wi lobi-ati hemel Tata! Te yu luku en bun, dan wi meki soleki fa en de (Genesis 1:26). Den wortu fu Psalm 34:18 e naki wi ati. Den e sori  wi taki te wi „lasi-ati” noso te wi „firi brokosaka”, dan Yehovah „de krosibei” fu wi, neleki wan lobi-ati papa; a e tan sori taki a e firi gi wi èn taki a de klariklari fu yepi wi.

15. Na sortu fasi Yehovah e yepi ibriwan fu wi?

15 Fa Yehovah e yepi ibriwan fu wi dan? A no abi fu de so taki a e puru a sani di e meki wi pina. Ma Yehovah sreka nofo sani gi den wan di e bari kari en fu a yepi den. A Wortu fu en, Bijbel, abi bun rai na ini di kan kenki a libi fu sma. Na ini a gemeente Yehovah poti man di lepi na yeye fasi, èn te den e yepi den wan di e anbegi Gado makandra nanga den, dan den e suku fu sori taki den e firi gi trawan neleki fa Gado e du dati (Yakobus 5:14, 15). Fu di en na a „Yereman fu begi”, meki a e „gi santa yeye na den wan di e aksi en fu dati” (Psalm 65:2; Lukas 11:13). A yeye dati kan gi wi „krakti di bigi pasa marki”, so taki wi kan horidoro teleki a Kownukondre fu Gado puru ala problema di e meki sma firi brokosaka (2 Korentesma 4:7). Wi no de nanga tangi na ati gi ala den seti disi? Meki wi no frigiti taki den sani disi na fasi fa Yehovah e sori taki a e firi gi wi trutru.

16. San na a moro bigi fasi fa Yehovah sori taki a e firi gi sma? Sortu krakti a sani disi abi tapu ibriwan fu wi?

16 A no de fu taki dati a moro bigi fasi fa Yehovah sori taki a e firi gi sma, na di a gi wi a Sma di a lobi srefisrefi, leki wan lusu-paiman. Di Yehovah du dati, dan a sori taki a lobi wi trutru, èn na so fasi a opo na pasi gi wi fu kisi frulusu. Memre taki a lusu-paiman de gi ibriwan fu wi. Sakaria, a papa fu Yohanes a Dopuman, ben abi leti di a taki dati a presenti disi ben e hei a Gado fu wi, di „e firi gi sma trutru”.Lukas 1:78.

O ten Yehovah no e sori taki a e firi gi sma

17-19. (a) Fa Bijbel e sori taki Yehovah no e tan firi sari gi sma, awinsi san den e du? (b) Fu san ede Yehovah no ben e firi sari moro gi a pipel fu en?

17 We, wi musu si Yehovah dan leki wan sma di e tan sori  taki a e firi gi sma, awinsi san den e du? Nôno. Na presi fu dati, Bijbel e sori krin taki te sma e kakafutu gi a regtfardiki fasi fa a e du sani, dan Yehovah no e firi sari gi den sma dati (Hebrewsma 10:28). Fu kon frustan fu san ede a e du dati, dan prakseri na eksempre fu a pipel fu Israel.

18 Aladi Yehovah frulusu den Israelsma fu den feanti fu den ibri tron baka, toku wan ten doro pe a no ben e firi sari moro gi den. A trangayesi pipel disi ben e du afkodrei, èn den ben e tyari den tegu falsi gado fu den go te na ini a tempel fu Yehovah srefi! (Esekièl 5:11; 8:17, 18) Moro fara wi e leisi: „Den ben e dreigi den boskopuman fu a tru Gado doronomo, den ben e wisiwasi den wortu fu en, èn den ben e spotu den profeiti fu en, teleki na atibron fu Yehovah ben kon na tapu a pipel fu en, teleki den no ben man kon betre moro” (2 Kroniki 36:16). Den Israelsma ben du sani teleki Gado no ben man sori moro taki a e firi sari gi den, èn den meki a regtfardiki atibron fu Yehovah kuku kon na tapu. San ben de a bakapisi?

19 Yehovah no ben kan tan sori taki a e firi sari gi a pipel fu en. A ben taki: „Mi no sa firi gi den moro, èn mi no sa sari den, èn mi no sa abi a sari-ati fu sorgu taki den no kisi pori” (Yeremia 13:14). Fu dati ede, Yerusalem nanga a tempel ben kisi pori, èn sma ben tyari den Israelsma go na ini katibo na Babilon. A de wan sari sani te sondu libisma e opo densrefi na so wan fasi taki Gado no e sori sari-ati moro gi den!Kragisingi 2:21.

20, 21. (a) San o pasa te Gado no sa firi sari moro gi sma na ini a ten fu wi? (b) Fu sortu sani di Yehovah seti fu sori taki a e firi gi sma, wi sa taki na ini a tra kapitel?

20 Fa a de na ini a ten disi? Yehovah no kenki. Fu di a e firi gi sma, meki a gi den Kotoigi fu en a komando fu preiki a ’bun nyunsu fu a kownukondre’ na heri grontapu (Mateyus 24:14). Te reti-ati sma e gi yesi na a boskopu dati, dan Yehovah  e yepi den fu frustan a Kownukondre boskopu (Tori fu den Apostel 16:14). Ma a wroko disi no sa go doro fu têgo. Yehovah no ben o sori taki a e firi gi sma efu a ben sa gi pasi taki na ogri grontapu disi nanga ala en sari nanga pina, tan fu têgo. Te a ten doro taki Yehovah no e firi sari gi sma moro, dan a sa kon fu krutu na ogri grontapu disi. Ma te a o tyari a krutu dati kon, dan a sa du dati sosrefi fu di a e firi gi sma; iya, fu di a e broko en ede nanga en ’santa nen’ èn nanga den futuboi fu en di e anbegi en fayafaya (Esekièl 36:20-23). Yehovah sa puru ala ogridu èn a sa seti wan regtfardiki nyun grontapu. Yehovah e taki fu den ogrisma: „Mi ai no sa sari den, èn sosrefi mi no sa sori taki mi e firi gi den. Fu tru mi sa tyari den sani di den du kon tapu den eigi ede.”Esekièl 9:10.

21 Teleki a ten dati, Yehovah e tan sori taki a e firi gi sma, srefi gi den wan di o kisi pori te fu kaba. Sondu libisma di abi berow trutru kan kisi wini fu wan fu den moro bigi sani di Yehovah e gi sma fu di a e firi gi den: den kan kisi pardon. Na ini a tra kapitel wi sa taki fu wan tu fu den tumusi moi agersitori na ini Bijbel di e sori fa Yehovah e gi pardon dorodoro.

^ paragraaf 3 A moi fu si taki na ini Psalm 103:13 a Hebrew wortu ra·chamʹ abi fu du nanga a sari-ati di wan papa e sori gi den pikin fu en.

^ paragraaf 10 Den wortu „en sili ben wani du wan sani”, wani taki trutru „en sili ben kon syatu; a pasensi fu en ben kon weri”. The New English Bible e taki: „A no ben man tan luku den problema fu Israel.” Tanakh—A New Translation of the Holy Scriptures e taki en so: „A no ben man si moro fa Israel ben e pina.”