NANGA prisiri yu e arki a brada na tapu a podium. A de wan yongu brada fu yu gemeente di e hori en fosi lezing na wan bigi konmakandra. Aladi yu e arki en, yu e fruwondru fa Gado e gi en pipel leri. Yu e memre den fosi lezing di a brada disi ben hori na ini a gemeente. Now a e hori lezing na bigi konmakandra srefi! A ben go na fesi trutru baka di a go na a Pionierskoro. No so langa pasa en nanga en wefi ben go na a Bijbelskoro gi Kresten trowpaar. Te yu e naki anu na a kaba fu a lezing, yu e luku lontu, dan yu e prakseri ala den leri di Gado pipel e kisi.

Bijbel ben taki na fesi dati wan ten ben o kon pe ala anbegiman fu Gado ben o „kisi leri fu Yehovah” (Yes. 54:13). Wi e libi na ini a ten dati. Wi no e kisi leri nomo nanga yepi fu den buku nanga tijdschrift fu wi. Ma wi e kisi leri tu na den gemeente konmakandra, den kring konmakandra, den kongres nanga den difrenti skoro di seti fu sreka wi gi spesrutu wroko di musu du na ini Yehovah organisâsi. Na ini Pisi 5 fu a buku disi wi o luku fa den leri di wi e kisi e sori taki Gado Kownukondre e tiri na ini a ten disi.