Go na content

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Tongo Sranantongo

Drai kon baka na Yehovah

Yehovah e suku den lasi skapu fu en èn a e gi yu a kari fu drai kon baka na en.

Wan brifi fu a Tiri Skin

A brifi disi fu a Tiri Skin skrifi spesrutu gi den futuboi fu Gado di gowe libi na organisâsi.

PISI 1

„Mi o go suku den wan di lasi”

Gado e si wan sma di lasi pasi leki wan sma di no man kenki moro?

PISI 2

Broko-ede—„Wi e kisi ala sortu hebi tesi”

Efu yu e sari taki yu no man du so furu moro gi Yehovah, dan wan sani kan yepi fu kisi krakti fu Gado.

PISI 3

Te sma du hati sani nanga wi—Te wi feni taki ’trawan du wan hati sani nanga wi’

Dri Bijbel rai kan yepi yu te wan brada noso sisa du wan hati sani nanga yu.

PISI 4

Konsensi fonfon—„Meki mi kon krin, so taki mi no abi sondu moro”

Fa yu kan kisi wan krin konsensi baka?

PISI 5

Drai kon baka na ’un skapuman di e luku taki sani waka bun nanga unu’

San mi musu du fosi fu drai kon baka na Yehovah? Fa a gemeente o feni en taki mi kon baka?

Kabapisi

Oiti yu sidon prakseri den bun ten di yu ben abi nanga Yehovah en pipel?