SYATU baka di Yesus ben dresi den tu breni begiman, dan a e kon na wan pikin foto krosibei fu Yerusalem. A e taigi tu fu en disipel: ’Go na a pikin foto èn unu sa feni wan yongu buriki. Lusu en èn tyari en kon na mi.’

Te den tyari a buriki kon na Yesus, dan Yesus e go sidon na tapu. Dan a e rèi wan syatu pisi go na Yerusalem. Te a doro krosibei na a foto, dan wan bigi ipi sma e waka kon miti en. Moro furu fu den e puru den dyakti èn e poti den na tapu a pasi. Trawan e koti palmtaki. Den e poti dati tu na tapu a pasi. Den e bari taki: ’Gado musu blesi a kownu di e kon na ini Yehovah nen!’

Sma e bari Yesus wan switikon

Langa ten pasa kaba na Israel, dan wan nyun kownu ben musu rèi na tapu wan yongu buriki go na Yerusalem fu sori ensrefi na a pipel. Na dati Yesus e du now. Èn den sma disi e sori taki den wani Yesus leki den kownu. Ma a no ala sma wani Yesus leki kownu. Disi e kon na krin ini san e pasa te Yesus e go na a tempel.

Na a tempel Yesus e dresi sma di breni èn malengri. Te den yongu pikin e si dati, dan den e prèise Yesus. Ma disi e meki den priester ati e kon bron èn den e taigi Yesus: ’Yu e yere san den pikin e taki?’

’Iya,’ Yesus e piki. ’Unu no leisi noiti na ini Bijbel pe tanapu: "Fu den mofo fu yongu pikin Gado sa meki prèise kon”?’ Dati meki den pikin e tan prèise Gado kownu.

Wi wani de leki den pikin dati, a no so? Son sma kande wani fu tapu wi fu taki fu Gado Kownukondre. Ma wi sa tan go doro fu fruteri tra sma fu den wondru sani di Yesus sa du gi sma.

Di Yesus ben de na grontapu, a no ben de a ten gi en fu a ben bigin tiri leki kownu. O ten a ten dati sa kon? Yesus disipel ben wani sabi dati so te. Wi e go leisi fu dati now na ini a tra tori.

Mateyus 21:1-17; Yohanes 12:12-16.Aksi

  • San Yesus e taigi den disipel fu en fu du te a doro na wan pikin dorpu krosibei fu Yerusalem?
  • Te yu e luku a prenki, dan san e pasa te Yesus e doro krosibei fu a foto Yerusalem?
  • San den yongu pikin e du te den e si taki Yesus e dresi sma di breni èn di malengri?
  • San Yesus e taigi den priester di e atibron?
  • Fa wi kan de leki den pikin di e prèise Yesus?
  • San den disipel wani sabi?

Ete wan tu aksi