Go na content

Go na a tra menu

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Sranantongo

Mi buku nanga Bijbel tori

Tori 90: Na uma na a peti

Tori 90: Na uma na a peti

YESUS e teki bro na wan peti na Samaria. En disipel go na ini a foto fu bai nyanyan. Na uma di Yesus e taki nanga en, kon fu kisi watra. Yesus e taigi en: ’Gi mi pikin watra fu dringi.’

Yesus e taki nanga wan Samaria-uma

Disi e fruwondru na uma srefisrefi. Yu sabi fu san ede? Na fu di Yesus na wan Dyu èn na uma na wan Samariasma. Èn moro furu fu den Dyu no lobi Samariasma. Den no wani taki srefi nanga den! Ma Yesus lobi ala sortu sma. Dati meki Yesus e taki: ’Efu yu ben sabi suma na a sma di e aksi yu pikin watra fu dringi, dan yu ben sa aksi en èn a ben sa gi yu watra di e gi libi.’

’Masra,’ na uma e taki, ’a peti dipi èn yu no abi wan emre srefi. Pe yu wani kisi a watra dati di e gi libi.’

’Efu yu dringi watra fu a peti disi, dan watra sa kiri yu baka,’ Yesus e taki. ’Ma a watra di mi sa gi kan meki wan sma libi fu têgo.’

’Masra’, na uma e taki, ’gi mi a watra dati! Dan watra no sa kiri mi noiti moro. Èn mi no abi fu kon dya noiti moro fu kisi watra.’

Na uma e prakseri taki Yesus e taki fu trutru watra. Ma Yesus e taki fu a waarheid di e taki fu Gado nanga en Kownukondre. A waarheid dati de leki watra di e gi libi. A kan gi wan sma têgo libi.

Yesus e taigi na uma now: ’Go kari yu masra èn kon dya baka.’

’Mi no abi wan masra’, na uma e piki.

’Yu piki reti’, Yesus e taki. ’Ma yu ben abi feifi masra èn a man di yu e libi now nanga en, a no yu masra.’

Na uma e fruwondru, bika ala san Yesus taki de leti so. Fa Yesus ben sabi den sani disi? Iya, na fu di Yesus ben de a sma di Gado ben pramisi fu seni kon èn Gado ben fruteri Yesus den sani disi. Na a momenti disi den disipel fu Yesus e drai kon baka. Den e fruwondru tumusi taki Yesus e taki nanga wan Samaria-uma.

San wi e leri fu a tori disi? Taki Yesus ben sori switifasi gi sma fu ala ras. Na so wi musu de tu. Wi no musu denki taki son sma takru, soso fu di den de fu wan tra ras. Yesus wani, taki ala sma kon sabi a waarheid di e tyari den go na têgo libi. Wi tu musu wani fu yepi sma fu leri sabi a waarheid.

Yohanes 4:5-43; 17:3.Aksi

  • Fu san ede Yesus waka kon na wan peti na ini Samaria, èn san a e taigi wan uma drape?
  • Fu san ede na uma e fruwondru? San Yesus e taigi en, èn fu san ede?
  • Fu sortu watra na uma e denki dati Yesus e taki, ma fu sortu watra Yesus e taki trutru?
  • Fu san ede na uma e fruwondru fu den sani di Yesus sabi fu en, èn fa Yesus kon sabi den sani disi?
  • San wi kan leri fu a tori fu na uma na a peti?

Ete wan tu aksi

Kon sabi moro

YESUS​—EN NA A PASI, EN NA SAN TRU, EN NA A LIBI

Yesus e gi leri na wan uma fu Samaria

Soleki fa a sori, dan Yesus e taigi wan Samaria uma wan sani di a no ben taigi nowan tra sma ete.