Go na content

Go na a tra menu

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Sranantongo

Mi buku nanga Bijbel tori

Tori 24: Yosef e tesi en brada

Tori 24: Yosef e tesi en brada

YOSEF wani sabi efu en tin bigi brada abi a srefi takru ati ete. Fu dati ede a e taki: ’Unu na spion. Unu kon fu si pe a kondre fu wi swaki.’

’Nôno’, den e taki, ’wi na opregti sma, wi alamala na brada. Wi ben de 12 brada. Ma wán no de moro. A moro pikinwan de na oso na a papa fu wi.’

Yosef e du leki a no e bribi den. A e poti a brada di nen Simeon na dungru-oso. A e meki den trawan teki nyanyan go na oso. Ma a e taigi den: ’Te unu o kon baka, un musu tyari un moro pikin brada kon nanga unu.’

Te den brada drai go baka na oso na Kanan, den e fruteri den papa Yakob ala san ben pasa. Yakob e sari tumusi. A e bari krei: ’Yosef no de moro! Now Simeon no de moro! Mi no sa meki unu teki mi moro yongu manpikin Benyamin go nanga unu.’ Ma di den nyanyan fu den ben bigin fu kaba, dan Yakob ben musu meki den teki Benyamin go na Egepte, so taki den kan kisi moro nyanyan.

Now Yosef e si en brada e kon. A e breiti srefisrefi fu si en pikin brada Benyamin. A no de fu taki, dati nowan fu den sabi taki a prenspari man disi na Yosef. Yosef e du wan sani now fu tesi en tin afu-brada.

A e meki en futuboi furu ala den saka fu den nanga nyanyan. Ma sondro fu den sabi a e meki den poti en spesrutu solfru kan na ini a saka fu Benyamin. Syatu baka di den de na pasi e gowe, dan Yosef e meki den futuboi fu en hari go na den baka. Te den futuboi miti den, den e taigi den: ’Fu san ede unu fufuru a solfru kan fu wi meester?’

’Wi no fufuru a kan fu en’, ala den brada e taki. ’Efu unu feni a kan na wan fu wi, meki den kiri a sma dati.’

Fu dati ede den futuboi e ondrosuku ala den saka, èn den e feni a kan na ini a saka fu Benyamin, soleki fa yu e si dya. Den futuboi e taki: ’Den trawan fu unu mag go, ma Benyamin musu kon nanga wi.’ San den tin afu-brada sa du now?

Den alamala e go baka nanga Benyamin na a oso fu Yosef. Yosef e taigi en brada: ’Un alamala kan go na oso, ma Benyamin musu tan dya leki mi srafu.’

Dan Yuda e taki now: ’Efu mi drai go baka na oso sondro a boi, mi papa sa dede, bika a lobi en tumusi. Fu dati ede, grantangi, hori mi dya leki yu srafu, ma meki a boi go na oso.’

Yosef kon si taki en brada kenki. Den no de nanga takru ati moro. Meki wi go luku san Yosef e du now.

Genesis 42:9-38; 43:1-34; 44:1-34.

Den futuboi e taigi den brada fu Yosef taki den na fufuruman


Aksi

  • Fu san ede Yosef e taki dati den brada fu en na spion?
  • Fu san ede Yakob e meki Benyamin, a moro yongu manpikin fu en, go na Egepte?
  • Fa a du kon taki a solfru kan fu Yosef de na ini a saka fu Benyamin?
  • San Yuda wani du fu meki taki Benyamin kon fri?
  • Fa den brada fu Yosef kenki?

Ete wan tu aksi