Go na content

Go na a tra menu

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Sranantongo

Bijbel tapu Internet | BIJBEL—NYUN-GRONTAPUVERTALING

Yohanes 14:1-31

14  „No broko un ede.+ Bribi na ini Gado+ èn bribi na ini mi tu.+  Furu tanpresi de na ini na oso fu mi Tata.+ Efu dati no ben de so, dan mi ben o taigi unu disi. Mi e gowe fu sreka wan presi+ gi unu.  Te mi gowe èn mi sreka wan presi gi unu kaba, dan mi o kon baka+ èn mi o teki unu na ini oso,+ so taki unu kan de pe mi de.+  Unu sabi a pasi fu doro a presi pe mi e go.”  Tomas+ taigi en: „Masra, wi no sabi pe yu e go.+ Fa wi kan sabi a pasi dan?”  Yesus taigi en: „Mi na a pasi,+ mi na san tru,+ èn mi na a libi.+ Nowan sma kan kon na a Tata sondro mi.+  Efu unu ben sabi mi, unu ben o sabi mi Tata tu. Now unu o sabi en. Fu taki en leti, unu si en kaba.”+  Filipus taigi en: „Masra, sori wi a Tata, dan dati nofo kaba gi wi.”  Yesus taigi en: „ Filipus, so langa mi de nanga unu kaba èn toku yu no kon sabi mi? A sma di si mi, si a Tata tu.+ Fa a du kon taki yu e aksi: ’Sori wi a Tata’?+ 10  Yu no e bribi taki mi de wán nanga a Tata èn taki a Tata de wán nanga mi?+ Den sani di mi e taigi unu, a no san misrefi e prakseri, ma na a Tata di e tan wán nanga mi e gebroiki mi fu du sani gi en.+ 11  Unu kan bribi mi taki mi de wán nanga a Tata èn taki a Tata de wán nanga mi. Efu unu no wani bribi san mi taki, dan bribi den sani di mi e du.+ 12  Fu tru, mi e taigi unu: A sma di e bribi na ini mi, o du den sani tu di mi e du. A o du moro bigi sani+ leki den sani disi, fu di mi e go na a Tata.+ 13  Sosrefi, mi o du ala sani di unu e aksi na ini mi nen, so taki a Manpikin kan gi a Tata glori.+ 14  Ala sani di unu e aksi na ini mi nen, mi o du. 15  Efu unu lobi mi, unu o du san den komando fu mi e taki.+ 16  Mi o aksi a Tata èn a o gi unu wan tra yepiman fu de nanga unu ala ten.+ 17  A yepiman na a santa yeye di e sori san tru.+ Grontapusma no man kisi a yeye disi,+ fu di den no e si en èn den no sabi en. Ma unu sabi a yeye disi, fu di a e tan nanga unu èn a de na ini unu.+ 18  Mi no o gowe libi unu leki pikin di no abi papa nanga mama,+ ma mi o kon na unu. 19  Ete wan syatu pisi ten, dan grontapu no o si mi moro.+ Ma unu o si mi,+ fu di mi e libi go doro èn unu o libi tu.+ 20  Na a ten dati, unu o sabi taki mi de wán nanga mi Tata, taki unu de wán nanga mi, èn taki mi de wán nanga unu.+ 21  Efu wan sma sabi den komando fu mi èn a e du san den e taki, dan a sma disi lobi mi.+ Sosrefi, mi Tata o lobi a sma di lobi mi, mi o lobi en, èn mi o sori en krin suma na mi.” 22  Yudas+ (disi a no Yudas Iskariot) taigi en: „Masra, fu san ede yu wani sori unu krin suma na yu, ma yu no wani sori grontapu?”+ 23  Yesus piki en: „Efu wan sma lobi mi, a o du+ san mi taki èn mi Tata o lobi en. Dan wi o kon na a sma dati èn a o de nanga wi.+ 24  A sma di no lobi mi, no e du san mi taki. Den sani di mi e taki no e kon fu mi, ma fu a Tata di seni mi kon.+ 25  Di mi ben de nanga unu, mi taigi unu den sani disi. 26  Ma a yepiman, sobun a santa yeye di a Tata o seni kon na ini mi nen, o leri unu ala sani èn a o meki unu memre ala den sani di mi taigi unu.+ 27  Te mi o gowe, mi o meki unu firi korostu. A korostu firi+ di mi o gi unu, no de leki a di fu grontapu. Sobun, no broko un ede èn no frede. 28  Unu yere taki mi taigi unu: Mi e gowe, ma mi o kon baka na unu. Efu unu lobi mi, dan unu o prisiri taki mi e go na a Tata, bika a Tata bigi moro+ mi. 29  We, mi e taigi unu a sani disi now, fosi a pasa,+ so taki te a pasa trutru, unu kan bribi. 30  Mi no sa taki furu nanga unu moro, bika a tiriman+ fu grontapu e kon. A no abi krakti na mi tapu.+ 31  Fu meki grontapu sabi taki mi lobi a Tata, meki mi e du san a Tata taigi mi fu du.+ Opo, kon meki wi gowe fu dya.

Futuwortu