Go na content

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Tongo Sranantongo

Yesaya 26:1-21

26  Na a ten dati+ sma o singi a singi disi+ na ini a kondre fu Yuda:+ „Wi abi wan tranga foto.+ A frulusu fu Gado de leki skotu nanga wan dan di e kibri wi.+  Un man, opo den portu+ meki wan reti-ati pipel di e gi yesi na Gado, kon na ini.+  Yu o meki sani waka bun+ gi den wan di abi wan bun denki, bika na yu den e frutrow.+  Un pipel, ala ten un musu frutrow Yehovah,+ bika Yah Yehovah na a Stonbergi+ di e tan fu ala ten.  A hari den wan di ben tan hei+ na a hei foto,+ kon na ondro. A meki a foto kon lagi èn a trowe en na gron na ini a doti.+  Nanga den futu den mofinawan nanga den wan di e pina, o trapu na en tapu.”+  A pasi fu den reti-ati sma na wan reti pasi.+ Fu di yu lobi retidu, meki yu o sorgu taki den reti-ati sma waka na tapu wan bun pasi.+  Fu di retidu de na yu pasi, Yehovah, meki wi e frutrow na yu tapu.+ Bika nanga wi heri ati wi e prakseri+ yu nen èn a fasi fa yu de.+  Mi e angri fu yu na neti.+ Iya, nanga mi heri ati mi e suku yu,+ bika ala leisi te yu e krutu grontapu,+ dan den sma fu grontapu e leri+ san na retidu.+ 10  Ma awinsi yu du wan ogri sma wan bun, toku a no o leri san na retidu.+ Na ini a kondre fu retidu a o du kruktudu+ èn a no o si a glori fu Yehovah.+ 11  Yehovah, yu opo yu anu hei,+ ma den no si dati.+ Den o si fa yu lobi yu pipel trutru èn den o firi syen.+ Iya, a faya+ fu yu o bron den feanti fu yu. 12  Yehovah, fu di yu e du san reti, yu o meki sani go bun nanga wi.+ Iya, na yu e gi wi krakti fu du ala sani.+ 13  Yehovah wi Gado, tra sma boiti yu ben tiri wi.+ Ma na fu di yu yepi wi meki wi o kari yu nen.+ 14  Den dede. Den no o libi moro.+ Den de dedewan di no man du noti+ èn den no man opo.+ Bika yu ben poti prakseri na den èn yu kiri den. Nowan sma e memre den moro.+ 15  Yu meki yu pipel kon moro bigi. Ai Yehovah, yu meki yu pipel kon moro bigi.+ Na so yu gi yusrefi glori.+ Yu skoifi den lanki fu a kondre bun fara.+ 16  Yehovah, di den ben de na ini banawtu den suku yu.+ Nanga wan safri sten den begi yu di yu strafu den.+ 17  Yehovah, na fu yu ede wi tron leki wan uma di e bari fu pen te a musu kisi en pikin.+ 18  Wi kon de nanga bere. Wi kisi hebi pen.+ A gersi leki na soso winti wi kisi leki pikin. Ma toku wi no ben man frulusu a kondre+ kwetikweti. Nowan sma fu a kondre kisi wan pikin di tan libi na ini a kondre.+ 19  „Den dedewan fu unu o libi.+ Den dedewan fu mi o opo.+ Wiki èn bari fu prisiri, un sma di e tan na ini a doti!+ Bika a dow fu yu+ de leki a dow fu maluw-bon.+ Grontapu o meki den dedewan di no man du noti, komoto na ini en, neleki fa wan pikin e komoto na ini en mama bere.+ 20  Mi pipel, un go na ini un kamra èn tapu den doro.+ Un go kibri fu wan syatu pisi ten, teleki mi ati no bron moro.+ 21  Bika Yehovah o komoto na en presi fu aksi frantwortu na den sma fu a kondre di sondu teige en.+ Grontapu no o kibri den dedewan moro, iya, a no o kibri a brudu+ nanga den skin fu den wan di sma kiri.”+

Futuwortu