Go na content

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Tongo Sranantongo

Rut 3:1-18

3  Ne Naomi, a mama fu Rut masra, taigi en: „Mi pikin, na mi musu suku wan tanpe+ gi yu fu meki sani go bun nanga yu, a no so?  Yu ben wroko nanga den yongu uma fu Boas. En na wan famiri fu wi, a no so?+ Luku, tideneti a o go na a presi pe den e masi aleisi èn a o wai aleisibuba.+  Go, wasi, dan yu lobi oli gi yu skin.+ Weri a dyakti fu yu,+ èn go drape na a presi pe den e masi aleisi. Solanga a man no kaba nyan èn dringi, yu no musu taigi en suma na yu.  Te a e go sribi, yu musu luku pe a e go didon. Dan yu musu puru a duku di e tapu en futu èn yu musu go didon na en futusei. Baka dati ensrefi o taigi yu san yu musu du.”  Ne Rut taigi Naomi: „Mi o du ala sani di yu taigi mi fu du.”  Rut go na a presi pe den e masi aleisi, èn a du ala sani di Naomi ben taigi en.  Disiten, Boas ben e nyan èn dringi. A ben e firi prisiri.+ Baka dati a go didon na a ipi aleisi di ben de drape. Safrisafri Rut waka go na Boas, a puru a duku di ben e tapu Boas futu, dan a go didon na en futusei.  Mindrineti Boas bigin beifi. Dati meki a opo sidon. Ne a si wan uma e didon na en futusei.  Boas aksi en: „Suma na yu?” Ne Rut piki: „Mi na Rut, yu umasrafu. Kibri* mi, so taki sma no du ogri nanga yu umasrafu, bika yu na a sma di abi a frantwortu fu bai mi puru na nowtu.”+ 10  Ne Boas taki: „Meki Yehovah blesi yu,+ mi pikin. Den sani di yu du bifo+ sori taki yu abi lobi,+ ma a sani di yu du now e sori dati moro krin srefi, fu di yu no trow nanga wan yonkuman, awinsi na wan guduwan noso wan pôtiwan. 11  We mi pikin, yu no abi fu frede. Ala san yu aksi mi, mi o du.+ Ala sma na ini a foto sabi taki yu na wan bun uma.+ 12  A tru taki mi kan bai yu puru na nowtu,+ ma wan moro krosibei famiriman de di kan du dati tu.+ 13  Tan dyaso tideneti, dan tamara mamanten mi o luku efu a famiriman dati wani bai yu puru na nowtu.+ Efu dati de so, dan a bun. Meki en bai yu puru na nowtu. Ma efu a no wani du dati, dan mi o bai yu puru na nowtu. Iya, mi e sweri na Yehovah, a libilibi Gado, taki mi o bai yu puru na nowtu.+ Tan didon dyaso teleki mamanten.” 14  Na so Rut tan didon na Boas futusei teleki mamanten. Fosi dei broko, a opo. Na so fasi sma no ben o man si suma na en. Boas taigi en: „No meki sma sabi taki wan uma ben kon dyaso na a presi pe wi e masi aleisi.”+ 15  A taigi Rut sosrefi: „Tyari a dyakti fu yu kon, dan yu opo en.” Sobun, Rut hori a dyakti opo, dan Boas kanti siksi baskita aleisi go na ini a dyakti. Ne a opo en poti na tapu Rut ede. Baka dati Boas go na ini a foto. 16  Dan Rut go na Naomi. Di a doro Naomi aksi en: „Na yu drape, mi pikin?” Ne Rut fruteri Naomi ala sani di a man ben du gi en. 17  A taigi Naomi: „A man kanti siksi baskita aleisi gi mi, dan a taigi mi: ’Yu no musu go nanga soso anu na a mama fu yu masra.’”+ 18  Ne Naomi taki: „Mi pikin, wakti fu luku fa sani o waka, bika a man disi no o rostu fosi a seti a tori disi tide.”+

Futuwortu

Hebrewtongo: „Bradi a lanki fu yu krosi abra yu umasrafu.”