Go na content

Go na a tra menu

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Sranantongo

Bijbel tapu Internet | BIJBEL—NYUN-GRONTAPUVERTALING

Psalm 39:1-13

Gi a fesiman fu Yedutun.+ Wan singi fu David. 39  Mi taki: „Mi o luku bun fa mi e waka,+ So taki mi no sondu nanga mi mofo.+ Mi o tai mi mofo tapu, so taki mi no man taki noti.+ Solanga ogri sma de krosibei fu mi, mi o du dati.”+   Mi tan pî, iya, mi no ben e taki noti moro.+ Srefi bun sani mi no ben e taki moro+ Èn mi ben e du leki mi no ben e firi a pen fu mi moro.   Mi ati ben teki faya.+ Te mi ben e geme, mi heri skin ben e bron leki faya. Ne mi opo mi mofo taki:   „Yehovah, mi e begi yu fu meki mi kon sabi a kaba fu mi+ Èn o syatu mi libi o de.+ Na so fasi mi kan kon frustan taki mi no o tan libi fu ala ten.+   Luku, yu gi mi wan syatu ten nomo fu libi.+ Gi yu a libi fu mi no langa kwetikweti.+ Mi sabi taki awinsi fa libisma tranga, toku a libi fu den syatu leki wan blo.+ Sela.   Iya, libisma e waka lontu leki wan skaduw.+ Iya, den e meki muiti fu soso.+ Wan sma e tyari furu gudu kon na wán, ma a no sabi suma o kisi den bakaten.+   Sobun, Yehovah, san mi e wakti ete? Na yu mi e wakti.+   Frulusu mi fu ala den ogri di mi du.+ No meki den sma sondro frustan spotu mi.+   Mi ben tan pî.+ Mi no ben man opo mi mofo srefi fu taki wan sani,+ Bika na yu ben e du den sani disi nanga mi.+ 10  No strafu mi moro.+ Yu anu hebi na mi tapu. A gersi leki na dede mi o dede.+ 11  Yu e piri-ai gi sma, fu di den e meki fowtu.+ Yu e nyan den gudu fu den, neleki fa uduloso+ e nyan udu. Mi sabi taki a libi fu libisma syatu leki wan blo.+ Sela. 12  Yehovah, tangitangi, arki a begi fu mi. Mi e begi yu, arki fa mi e bari kari yu fu yepi mi.+ No tan tiri te yu e si fa mi e krei,+ Bika mi de leki wan trakondre sma gi yu,+ Iya, mi kon de leki wan sma di e libi na wan tra kondre, neleki den afo fu mi.+ 13  No luku mi nanga atibron, so taki mi kan prisiri baka,+ Fosi mi dede gowe.”*+

Futuwortu

Hebrewtongo: „Fosi mi gowe èn mi no de moro.”