Go na content

Go na a tra menu

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Sranantongo

Bijbel tapu Internet | BIJBEL—NYUN-GRONTAPUVERTALING

Psalm 22:1-31

Gi a fesiman fu den sma di e prei „Dia fu musudei”-poku. Wan singi fu David. 22  Mi Gado, mi Gado, fu san ede yu gowe libi mi?+ Fu san ede yu no kon frulusu mi?+ Fu san ede yu no poti prakseri na a tranga babari fu mi?+   Mi Gado, heri dei mi e kari yu. Ma yu no e piki mi.+ Te neti srefi mi no tapu fu kari yu.+   Ma yu de santa.+ Na ala sei fu Israel, sma de di e prèise yu.+   Na yu den afo fu wi ben e frutrow.+ Den frutrow yu èn ibri tron baka yu frulusu den.+   Na yu den bari kari+ èn den kisi kibri.+ Na yu den frutrow èn den no kisi syen.+   Ma mi na wan woron.+ Mi a no wan libisma. Den e si mi leki wan soso sani èn den e wisiwasi mi.+   Den wan di e si mi, e spotu mi.+ Den e bradi den mofo opo èn den e tan seki den ede.+ Den e taki:   „A ben e frutrow na tapu Yehovah?+ We, dan meki Gado yepi en now!+ Efu a Gado fu en lobi en so kefalek, dan meki a Gado dati frulusu en!”+   Na yu hari mi puru na ini mi mama bere.+ Di mi ben de na mi mama bobi ete, dan na yu ben meki mi firi taki noti no man pasa nanga mi.+ 10  Na yu e sorgu mi, sensi di mi mama meki mi.+ Sensi di mi ben de na ini mi mama bere, na yu na mi Gado.+ 11  No tan farawe fu mi, bika nowtu e kon miti mi+ Èn tra sma no de fu yepi mi.+ 12  Furu yongu mankaw e lontu mi.+ Den tranga mankaw fu Basan srefi kon tanapu na mi lontu.+ 13  Den piri den mofo opo fu tapu skreki gi mi,+ Neleki wan lew di e priti wan meti pisipisi èn di e meki bigi babari.+ 14  Leki watra den kanti mi trowe.+ Ala mi bonyo lusu komoto na makandra.+ Mi ati kon tron kandrafatu.+ A smèlter gowe na ini mi skin.+ 15  Mi no abi krakti moro. Mi kon de leki wan pikin pisi fu wan broko prapi.+ Mi tongo fasi na a tapusei pisi fu mi inimofo.+ Yu tyari mi kon te na a mofo fu a grebi.+ 16  Mi feanti lontu mi neleki dagu.+ Wan bigi grupu ogri-ati sma tapu mi lontu.+ Neleki wan lew den e beti mi anu nanga mi futu.+ 17  Mi kan teri ala mi bonyo.+ Mi feanti e tanapu e luku, iya, den e tanapu e luku mi nomo.+ 18  Den e prati mi krosi na den mindri+ Èn den e iti lòt fu luku suma o kisi den krosi fu mi.+ 19  Ma Yehovah, mi e begi yu fu no tan farawe fu mi.+ Yu di e gi mi krakti,+ mi e begi yu, kon yepi mi esi-esi.+ 20  Mi e begi yu, kibri mi libi gi a feti-owru.+ Iya, puru a warti libi disi fu mi na ini a mofo fu a krasi dagu.+ 21  Puru mi na ini a mofo fu a lew.+ Piki mi èn kibri mi gi den tutu fu den mankaw fu a sabana.+ 22  Mi o meki a nen+ fu yu bekènti na den brada fu mi.+ Na mindri den sma di kon makandra mi o prèise yu.+ 23  Un alamala di e lespeki Yehovah, un prèise en!+ Ala un bakapikin fu Yakob, un gi en glori!+ Abi bigi lespeki gi en, un alamala di de bakapikin fu Israel.+ 24  A no tapu en ai gi a mofina fasi fa den mofinawan e libi+ Èn a no tegu gi a fasi fa den e libi.+ A no tapu en fesi gi den+ Èn a arki den di den ben bari suku yepi na en.+ 25  Na fu yu ede meki mi man prèise yu na mindri a bigi grupu sma di kon makandra.+ Leti na fesi den sma di abi dipi lespeki gi Gado, mi o du den sani di mi ben pramisi fu du.+ 26  Den safri-ati sma o nyan teleki den bere furu.+ Den wan di e suku Yehovah o prèise en.+ Meki a de so, taki un ati tan naki fu têgo.+ 27  Yehovah, sma o memre yu te na den moro farawe presi fu grontapu èn den o drai kon baka na yu.+ Ala den lo fu grontapu o boigi gi yu,+ 28  Bika Yehovah na a kownu,+ Na en e tiri den pipel fu grontapu.+ 29  Ala den sma fu grontapu di e prodo nanga den gudu fu den, o nyan den bere furu èn den o saka kindi boigi gi Gado.+ Ala sma di e doro na ini a grebi te fu kaba, o boigi gi en.+ Nowan fu den o man hori densrefi na libi.+ 30  Bakapikin o de di o dini en.+ Sma o fruteri den wan di e kon bakaten, fu Yehovah.+ 31  Den o kon fruteri sma fu a retidu fu en.+ Den o taigi den pipel di musu gebore ete, taki na en du ala den sani disi.+

Futuwortu