Go na content

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Tongo Sranantongo

Mateyus 27:1-66

27  Di dei broko, ala den edeman fu den priester nanga den owru man fu a pipel kon makandra fu luku san den ben o du fu man kiri Yesus.+  Baka di den tai en, den tyari en go na Granman Pilatus.+  Di Yudas, di ben tori en, si taki den krutu Yesus, dan en konsensi fon en èn a tyari den dritenti+ pisi solfru moni go baka gi den edeman fu den priester nanga den owru man.  A taigi den: „Mi sondu di mi tori wan bun sma.”+ Den taki: „San wi abi fu du nanga dati? Dati na yu tori!”+  Dati meki a trowe a solfru moni na ini a tempel èn a go anga ensrefi.+  Ma den edeman fu den priester teki a solfru moni èn den taki: „A no fiti fu poti a moni na ini a santa presi pe den e kibri a moni fu a tempel, bika disi na brudumoni.”  Baka di den taki nanga makandra, den teki a moni fu bai a gron fu a patu-bakriman, so taki den ben kan beri trakondre sma drape.  Dati meki te na a dei fu tide, sma e kari a gron dati Brudugron.+  Na so den sani kon tru di a profeiti Yeremia taki. A ben taki: „Den teki den dritenti pisi solfru moni.+ Dati na a moni di sma ben wani pai gi a man di den ben wani seri. En na a sma di sonwan fu den Israelsma ben wani seri. 10  Na dati den pai gi a gron fu a patu-bakriman,+ soleki fa Yehovah ben taigi mi.” 11  Di Yesus ben tanapu na fesi Granman Pilatus, a granman aksi en: „Na yu na a kownu fu den Dyu?”+ Yesus piki en: „Yusrefi taki dati.”+ 12  Ma di den edeman fu den priester nanga den owru man taki ogri fu en,+ Yesus no piki den.+ 13  Ne Pilatus taigi en: „Yu no yere omeni ogri den e taki fu yu?”+ 14  Ma Yesus no piki en nowan sani. Dati meki a granman fruwondru srefisrefi.+ 15  We, na ibri Paskafesa a granman ben abi a gwenti fu lusu wan strafuman gi a pipel èn a pipel ben kan taki suma den ben wani. 16  Leti na a ten dati, den ben hori wan bun ogri man na strafu di ben nen Barabas.+ 17  Sobun, di den kon makandra, dan Pilatus taigi a pipel: „Suma unu wani taki mi musu lusu gi unu: Barabas noso Yesus, di sma e kari Krestes?”+ 18  Pilatus ben taki disi, bika a ben sabi taki na dyarusu+ meki taki den tyari Yesus kon gi en.+ 19  Sosrefi, di a ben sidon na tapu en krutuman-sturu, en wefi seni taigi en: „No abi noti fu du nanga a bun+ man disi, bika mi dren+ fu en èn a meki mi frede srefisrefi.” 20  Ma den edeman fu den priester nanga den owru man ben overtoigi den sma fu aksi fu lusu Barabas+ èn fu kiri Yesus. 21  A granman piki den: „Suma fu den tu unu wani mi lusu gi unu?” Den taki: „Barabas.”+ 22  Pilatus taigi den: „Dan san mi musu du nanga Yesus, di sma e kari Krestes?” Den alamala taki: „Spikri en na wan postu!”+ 23  A taki: „Fu san ede? Sortu ogri a du?” Ma den tan bari moro tranga: „Spikri en na wan postu!”+ 24  Di Pilatus si taki noti no ben e yepi, ma taki dyugudyugu ben de fu kon, dan a teki watra,+ a wasi en anu na fesi ala den sma èn a taki: „Mi no abi noti fu du nanga a brudu fu a man disi. Unu srefi musu luku san unu o du.” 25  Ne ala den sma piki: „Meki a brudu fu en kon na wi tapu èn na tapu den pikin fu wi.”+ 26  Baka dati a lusu Barabas gi a pipel, ma a meki den wipi Yesus+ èn tyari en go spikri na wan postu.+ 27  Baka dati den srudati fu a granman tyari Yesus go na a oso fu a granman èn den kari a heri legre kon tanapu lontu Yesus.+ 28  Den puru en krosi na en skin, dan den meki a weri wan redi dyakti.+ 29  Den brei wan kransi fu makataki, dan den poti disi na tapu en ede èn den meki a hori wan tiki na ini en reti-anu. Baka dati, den kindi gi en èn den spotu en.+ Den taki: „Odi, Kownu fu den Dyu!”+ 30  Den spiti+ na en tapu èn den teki a tiki naki en na tapu en ede. 31  Te fu kaba, di den kaba spotu+ en, den puru a dyakti na en skin èn den weri en krosi gi en. Dan den tyari en go spikri na wan postu.+ 32  Di den go na dorosei, den si wan man fu Sireine, di nen Simon.+ Den dwengi a man disi fu tyari a pinapostu fu Yesus. 33  Di den kon na wan presi di sma ben kari Golgota,+ dati wani taki Edekrabasi Presi, 34  dan den gi Yesus win fu dringi di ben moksi nanga bita.+ Ma di a tesi en, a no ben wani dringi en.+ 35  Den spikri en na wan postu+ èn baka dati den iti lòt+ fu kan prati den krosi fu en.+ 36  Dan den sidon drape fu hori wakti na en. 37  Sosrefi, na tapusei fu en den skrifi fu san ede den ben krutu en. Disi na san den skrifi: „Disi na Yesus, Kownu fu den Dyu.”+ 38  Dan den poti tu fufuruman na wan postu na sei en, wán na en reti-anusei èn a trawan na en kruktu-anusei.+ 39  Den sma di ben e waka pasa, ben e taki wan lo hati sani+ fu en èn den ben e seki+ den ede. 40  Den taki: „Ai, na yu ben o broko a tempel puru+ èn yu ben o bow en baka na ini dri dei. We, yepi yusrefi dan! Efu yu na wan manpikin fu Gado, dan saka komoto fu a pinapostu!”+ 41  Den edeman fu den priester nanga den leriman fu Wèt nanga den owru man ben e spotu en tu. Den taki:+ 42  „A yepi tra sma, ma a no man yepi ensrefi! En na Kownu+ fu Israel. Meki a saka komoto fu a pinapostu now, dan wi o bribi en.+ 43  A e frutrow tapu Gado. Meki Gado frulusu+ en efu A lobi en, bika a taki: ’Mi na Gado Manpikin.’”+ 44  Srefi den fufuruman di den ben spikri na wan postu tu, bigin kosi en.+ 45  Na wan ten fu twarfu yuru bakadina, a heri kondre kon dungru+ wantronso èn a dungru hori teleki wan ten fu dri yuru bakadina.+ 46  Na wan ten fu dri yuru bakadina, Yesus bari nanga wan tranga sten: „Eli, Eli, lama sabaktani?” Disi wani taki: „Mi Gado, mi Gado, fu san ede yu gowe libi mi?”+ 47  Di sonwan fu den sma di ben e tanapu drape yere disi, den taki: „A man disi e kari Elia.”+ 48  Wantewante wan fu den lon go teki wan sponsu, a nati en nanga swa+ win, dan a poti en na wan tiki èn a tyari en gi Yesus fu dringi.+ 49  Ma den trawan taki: „Un libi en! Kon meki wi si efu Elia o kon yepi en.”+ [[Wan tra man teki wan lansri, dan a sutu disi go na ini Yesus seibere. Ne brudu nanga watra kon na doro.]]+ 50  Yesus bari ete wan leisi nanga wan tranga sten, dan a dede.+ 51  Ne a garden+ fu a tempel priti na tu fu tapusei te na ondrosei,+ a gron seki èn den bigi ston priti.+ 52  Den grebi kon opo èn furu dedeskin fu den santa sma ben kon de fu si. 53  Iya, furu sma ben man si den. (Baka di Yesus kisi wan opobaka, wan tu sma di ben de na den grebi go na a santa foto.+) 54  Ma a legre-edeman nanga den wan di ben e hori wakti na Yesus, ben kon frede srefisrefi di den si a gronseki èn ala den sani di ben pasa. Den taki: „Fu tru, disi ben de Gado Manpikin.”+ 55  Sosrefi, furu uma di ben komoto na Galilea makandra nanga Yesus fu sorgu en,+ ben tanapu moro fara e luku.+ 56  Maria Makdalena ben de na den mindri, sosrefi Maria di de a mama fu Yakobus nanga Yoses, nanga a mama fu den manpikin fu Sebedeyus.+ 57  A ben de latilati bakadina di wan gudu man fu Arimateya kon. A ben nen Yosef èn a ben tron wan disipel fu Yesus tu.+ 58  A man disi go na Pilatus fu aksi en a dedeskin fu Yesus.+ Ne Pilatus taigi sma fu gi a man disi a skin.+ 59  Yosef teki a skin èn a domru en na ini wan krin fini linnen-krosi.+ 60  Dan a poti a skin na ini a nyun grebi+ fu en di a diki na ini wan stonbergi. Baka di a lolo wan bigi ston go poti na a mofo fu a grebi, a gowe.+ 61  Ma Maria Makdalena nanga a tra Maria tan drape èn den sidon na fesi a grebi.+ 62  A tamara fu en, baka a dei di den sreka sani gi a Sabat,+ den edeman fu den priester nanga den Fariseiman kon na Pilatus. 63  Den taki: „Masra, wi kan memre taki di a bedrigiman dati ben de na libi ete, a ben taki: ’Baka dri dei+ mi o opo baka.’ 64  Fu dati ede, taigi sma fu tapu a grebi bun teleki a di fu dri dei, so taki den disipel fu en no kon fufuru+ en èn taigi sma: ’A opo baka!’ Bika dan a lasti lei disi o bigi moro a fosiwan.” 65  Pilatus taigi den: „Unu abi waktiman.+ Un go tapu a grebi èn hori wakti drape.” 66  Sobun, den poti wan ston na a grebi èn den tapu en bun,+ dan den poti waktiman drape.

Futuwortu