Go na content

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Tongo Sranantongo

Krutuman 12:1-15

12  Bakaten den kari den man fu Efrayim kon na wán, dan den abra Yordan-liba go na noordsei. Den taigi Yefta: „Fu san ede yu abra a liba go feti nanga den Amonsma èn fu san ede yu no seni kari wi fu yepi yu?+ Wi o bron yu nanga a heri oso fu yu.”+  Ne Yefta piki den: „Mi nanga a pipel fu mi feti wan bigi feti nanga den Amonsma.+ Mi seni kari unu fu yepi mi, ma unu no kon yepi mi fu feti nanga den.  Di mi si taki unu no ben wani yepi mi, dan mi teki a bosroiti fu go feti nanga den Amonsma,+ awinsi mi ben kan lasi mi libi.+ Ne Yehovah meki mi wini den. We, dan fu san ede unu kon feti nanga mi tide?”  Wantewante Yefta tyari ala den man fu Gilead kon na wán+ fu go feti nanga den man fu Efrayim. Dan den man fu Gilead kiri den man fu Efrayim, fu di den Efrayimsma ben e taki: „Aladi unu, sma fu Gilead, e libi na ini a kontren fu Efrayim nanga Manase, toku unu na soso wan grupu loweman fu Efrayim.”  Ne den man fu Gilead go na den pisi fu Yordan-liba pe a watra no dipi,+ so taki den ben kan tapu pasi gi den man fu Efrayim. Te wan loweman fu Efrayim ben e suku fu abra èn a ben e taki: „Meki mi koti abra dyaso,” dan den man fu Gilead ben e aksi en: „Yu na fu Efrayim?” Efu a ben e piki: „Nôno!”,  dan den man fu Gilead ben e taigi en: „We dan, taki Syibolèt.”+ Den Efrayimsma no ben man taki a wortu bun. Sobun, te wan fu den ben e taki: „Sibolèt”, dan den Gilead man ben e grabu en èn den ben e kiri en leti drape na a pisi fu Yordan-liba pe a watra no dipi. Na a ten dati, den Gilead man kiri fotenti na tu dusun Efrayimsma.+  Siksi yari langa Yefta ben de krutuman na ini Israel. Baka dati a Gilead man disi dede. Ne den beri en na ini en foto na Gilead.  Baka Yefta, Ebsan fu Betlehem+ tron krutuman na ini Israel.+  A ben kon abi dritenti manpikin nanga dritenti umapikin. A seni sma go suku dritenti uma di ben kan trow nanga den manpikin fu en. Den uma disi no ben de fu en famiri. Seibi yari langa Ebsan ben de krutuman na ini Israel. 10  Di Ebsan dede, den beri en na Betlehem. 11  Baka Ebsan, Elon, wan man fu Seibulon,+ tron krutuman na ini Israel. Tin yari langa a ben de krutuman na ini Israel. 12  Ne Elon fu Seibulon, dede. Den beri en na Ayalon, na ini a kontren fu Seibulon. 13  Baka Elon, Abdon, a manpikin fu Hilel, wan man fu a foto Piraton,+ tron krutuman na ini Israel. 14  Elon ben kon abi fotenti manpikin nanga dritenti granpikin. Ibriwan fu den ben e rèi wan buriki. Ala nanga ala dati ben de seibitenti buriki.+ Aiti yari langa a ben de krutuman na ini Israel. 15  Ne Abdon, a manpikin fu Hilel, a man fu a foto Piraton, dede. Den beri en na Piraton na a bergi fu den Amalèksma,+ na ini a kontren fu Efrayim.

Futuwortu