Go na content

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Tongo Sranantongo

2 Timoteyus 1:1-18

1  Mi, Paulus, na wan apostel fu Krestes Yesus fu di Gado wani,+ so taki mi kan fruteri sma taki Gado pramisi libi+ na den sma di de bakaman fu Krestes Yesus.+  Mi e skrifi yu, Timoteyus, wan lobi pikin:+ Meki Gado a Tata èn wi Masra Yesus Krestes sori yu bun-ati nanga sari-ati. Meki a freide fu den de nanga yu.+  Mi e taki Gado tangi taki mi e anbegi+ en nanga wan krin konsensi,+ soleki fa den afo+ fu mi ben e anbegi en, so taki mi no frigiti fu taki fu yu te mi e begi+ fayafaya dei nanga neti.  Te mi e prakseri fa yu ben e krei, dan mi e angri fu si yu,+ so taki mi kan prisiri,  bika mi e memre taki yu no ben e hoigri,+ ma taki yu ben abi trutru bribi.+ Na yu granmama Lowis nanga yu mama Enise ben abi so wan bribi fosi, ma mi sabi taki yu abi a bribi dati tu.  Na fu dati ede mi e memre yu fu no wisiwasi+ san Gado gi+ yu di mi poti mi anu na yu tapu.+  A santa yeye di Gado gi wi no meki wi tron fredeman,+ ma a e gi wi krakti,+ a e meki wi sori lobi èn a e meki wi de nanga krin frustan.+  Sobun, no syen fu preiki fu wi Masra+ èn no syen fu mi di de na strafu fu Masra ede.+ Ma yusrefi musu de klariklari fu nyan pina+ gi a bun nyunsu, fu di yu e frutrow tapu a krakti fu Gado.+  A frulusu+ wi èn a kari wi fu de santa sma.+ A no den sani di wi du, meki a kari wi.+ Ma a kari wi fu di ensrefi wani èn fu di a sori wi bun-ati. Langa ten pasa kaba,+ a sori wi bun-ati fu Krestes Yesus ede. 10  Ma sensi di Krestes Yesus wi Frulusuman sori ensrefi,+ a bun-ati disi de krin fu si. A puru dede+ èn nanga a bun nyunsu+ a tyari kon na krin+ san na libi+ èn san a wani taki fu abi libi di no man pori.+ 11  A poti mi na wroko leki preikiman, leki apostel èn leki leriman fu a bun nyunsu disi.+ 12  Na fu dati ede meki mi e pina tu,+ ma mi no e syen+ fu dati, bika mi sabi a sma di mi e bribi. Mi sabi taki ala sani di mi poti na ini en anu, a o man kibri+ teleki a krutudei doro.+ 13  Mi ben taigi yu san na a soifri+ leri. Tan waka baka na eksempre di e sori yu fa a leri disi musu de, aladi yu e tan sori a bribi èn a lobi di wan sma e kon abi te a de wán nanga Krestes Yesus.+ 14  Meki a santa yeye di de na ini wi,+ yepi yu fu kibri a gudu+ disi di yu ben kisi. 15  Yu sabi taki ala sma na ini a distrikt Asia+ gowe libi mi.+ Figelus nanga Hermogenes na wan tu fu den sma disi. 16  Meki Masra abi sari-ati nanga na osofamiri fu Oneisiforus,+ bika furu leisi a ben kon gi mi deki-ati.+ A no ben syen taki mi ben tai nanga keti.+ 17  Ma di a ben de na Rome, a du furu muiti fu suku mi èn a feni mi.+ 18  Meki Masra Yehovah abi sari-ati+ nanga en na a krutudei.+ Yu sabi heri bun sortu bun sani a du na Efeise.

Futuwortu