Go na content

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Tongo Sranantongo

1 Tesalonikasma 3:1-13

3  Sobun, di wi no ben man moro, wi ben feni en moro bun fu tan wi wawan na Ateine.+  Dati meki wi ben seni wi brada Timoteyus+ kon na unu. En na wan dinari fu Gado di e preiki a bun nyunsu+ fu Krestes. A kon na unu fu tranga unu èn fu trowstu unu fu meki un bribi kon tranga,  so taki den pina disi di e miti unu, no o meki nowan fu unu degedege,+ bika unu srefi sabi taki wi no man wai pasi gi den sani disi.+  Srefi di wi ben de nanga unu, wi ben fruteri unu na fesi+ kaba taki wi ben o nyan pina.+ We, na dati pasa tu, soleki fa unu sabi.+  Fu dati ede, di mi no ben man moro, mi seni Timoteyus kon na unu fu sabi fa a de nanga a bribi fu unu,+ bika kande a sma di e tesi libisma+ feni wan fasi fu tesi unu, san ben kan meki taki a tranga wroko fu wi ben de fu soso.+  Ma Timoteyus komoto na unu.+ Didyonsro a kon na wi nanga a bun nyunsu fu a bribi nanga a lobi fu unu.+ A fruteri wi tu taki te now ete unu e prisiri te unu e prakseri wi èn taki unu e angri fu si wi, neleki fa wi e angri fu si unu.+  Na fu dati ede, mi brada, a fasi fa sani e waka nanga unu èn a bribi di unu e sori,+ de wan trowstu+ gi wi na ini ala wi nowtu nanga wi banawtu.  Wi e firi bun baka, fu di unu e tanapu kánkan leki bakaman fu Masra.+  We, na sortu fasi wi kan sori Gado taki wi de nanga tangi fu unu ede èn fu ala prisiri+ di unu e gi wi na fesi wi Gado? 10  Dei nanga neti wi e begi Gado fayafaya+ fu wi kan miti unu èn fu wi kan gi unu san e mankeri, so taki a bribi fu unu kan kon tranga.+ 11  We, meki Gado wi Tata èn wi Masra Yesus+ opo a pasi gi wi fu kon na unu. 12  Sosrefi, meki Masra yepi unu fu meki un lobi gro,+ iya, fu meki un sori lobi+ gi makandra èn gi ala tra sma moro nanga moro, neleki fa wi e sori lobi gi unu moro nanga moro. 13  Na so fasi a o meki un ati kisi krakti. A o meki unu de sondro fowtu+ èn santa na fesi Gado wi Tata, te wi Masra Yesus kon+ nanga ala den santawan fu en.+

Futuwortu