Go na content

Yehovah Kotoigi

Tongo Sranantongo

YONGUSMA E AKSI

Mi kaba fu trow?

Mi kaba fu trow?

Fosi yu piki na aksi disi, yu musu sabi yusrefi bun. Fu eksempre, prakseri den sani disi:

Fa yu e libi nanga trawan

Fa yu e libi nanga yu papa nanga mama noso nanga den brada noso sisa fu yu? Yu ati e bron esi-esi nanga den? Noso yu e taki grofu nanga den, of yu e taigi den hati sani? San densrefi feni fu yu? A fasi fa yu e libi nanga yu famiri, e sori fa yu o libi nanga yu trowpatna.​—Efeisesma 4:31.

A fasi fa yu e denki fu sani

Yu gwenti si sani positief noso negatief? Yu de reidelek, noso yu wani du sani na yu fasi nomo? Yu man tan rustig te yu de na ondro hebi druk? Yu abi pasensi? Efu nownow kaba yu e sori den fasi di Gado wani taki yu musu abi, dan dati o yepi yu fu de wan bun masra noso wefi baka ten.​—Galasiasma 5:22, 23.

Monitori

Fa yu e gebroiki yu moni? Yu gwenti de na paiman? Yu gwenti lasi yu wroko? Efu na so, dan fu san ede yu e lasi yu wroko ala yuru? Na fu a wrokobasi fu yu? Noso na fu di yu abi wan gwenti di no bun èn yu no e du yu wroko bun? Efu yu no sabi fa fu gebroiki yu eigi moni, dan fa yu o du nanga a moni fu yu osofamiri?​—1 Timoteyus 5:8.

Yu matifasi nanga Gado

Efu yu na wan Yehovah Kotoigi, dan san yu e du fu tan abi wan bun matifasi nanga Gado? Yu srefi lobi leisi Gado Wortu, yu lobi go na ini a preikiwroko èn yu lobi abi wan prati na den Kresten konmakandra? A sma di yu o trow, abi a reti fu abi wan patna di lepi èn di abi wan tranga bribi.​—Preikiman 4:9, 10.

Te yu e leri sabi yusrefi, dan a o moro makriki fu feni wan sma di no o poti prakseri na den swakifasi fu yu, ma di o yepi yu fu kisi wan moro tranga bribi.