Skip to content

Wereldwijd gegevensbeschermingsbeleid van Jehovah’s Getuigen

Wereldwijd gegevensbeschermingsbeleid van Jehovah’s Getuigen

De wereldwijde religieuze organisatie van Jehovah’s Getuigen (‘religieuze organisatie’) respecteert ieders recht op privacy en op bescherming van persoonsgegevens. De religieuze organisatie erkent enerzijds de noodzaak om eerlijk en open te communiceren en om persoonlijke en gevoelige gegevens te verzamelen zodat in de behoeften van iedere Getuige van Jehovah kan worden voorzien en zodat ze haar religieuze en liefdadige activiteiten kan uitvoeren, maar erkent anderzijds ook de noodzaak om deze informatie vertrouwelijk te behandelen en adequaat te beschermen (Spreuken 15:22; 25:9). Wij vinden vertrouwelijkheid heel belangrijk (Spreuken 20:19).

Verschillende landen hebben gegevensbeschermingswetgeving doorgevoerd om het recht op privacy vast te leggen. De religieuze organisatie, inclusief haar plaatselijke bijkantoren, heeft daarnaast op het gebied van respect voor privacy en vertrouwelijkheid een lange geschiedenis, die zelfs teruggaat tot vóór de invoering van genoemde gegevensbeschermingswetgeving. De organisatie zal de aan haar verstrekte gegevens dan ook volgens dezelfde traditie in de toekomst blijven beschermen.

Principes voor gegevensbescherming. De religieuze organisatie behandelt alle persoonsgegevens conform de volgende principes:

  1. Persoonsgegevens worden op een redelijke en rechtmatige manier verwerkt.

  2. Persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld, verwerkt en gebruikt voor zover dit noodzakelijk is met het oog op de religieuze en liefdadige doelstellingen van de religieuze organisatie.

  3. Persoonsgegevens worden accuraat en actueel gehouden. Eventuele fouten worden zo snel mogelijk nadat de religieuze organisatie ervan kennis heeft genomen, gecorrigeerd.

  4. Persoonsgegevens worden uitsluitend bewaard zolang dit noodzakelijk is met het oog op de legitieme doeleinden van de religieuze organisatie.

  5. Er wordt gepaste aandacht gegeven aan de rechten van gegevensverstrekkers.

  6. Er worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat persoonsgegevens zonder toestemming of op onwettige wijze worden onthuld. Alle persoonsgegevens die elektronisch worden bijgehouden, bevinden zich op computers die met wachtwoorden zijn beveiligd en waarvoor uitsluitend bevoegde personen over wachtwoorden beschikken. Kantoren worden na kantooruren afgesloten en alleen bevoegd personeel heeft er toegang toe.

  7. Persoonsgegevens worden niet uitgewisseld tussen bijkantoren, tenzij dit noodzakelijk is met het oog op de religieuze en liefdadige doelstellingen van de religieuze organisatie. Alle Getuigen van Jehovah hebben hiermee ingestemd door hun vrijwillige beslissing om een Getuige van Jehovah te worden en zich als zodanig te identificeren.

Deze principes voor gegevensbescherming worden toegepast op het gebruik van persoonsgegevens zoals beschreven in het boek Georganiseerd om Jehovah’s wil te doen, dat alle Getuigen ontvangen wanneer ze een verkondiger worden. Zie voor meer informatie Georganiseerd om Jehovah’s wil te doen.

Het recht op bescherming, correctie en verwijdering van persoonlijke gegevens en van gevoelige persoonsgegevens gebeurt conform de traditie van Jehovah’s Getuigen zoals verwoord in het Wereldwijde beleid voor het gebruik van persoonsgegevens, onder het kopje ‘Uw rechten’.

Bovenstaand Wereldwijd gegevensbeschermingsbeleid van Jehovah’s Getuigen geeft de basis van hoe Jehovah’s Getuigen wereldwijd met persoonsgegevens omgaan.