Skip to content

Gebruik van persoonsgegevens — Italië

Gebruik van persoonsgegevens — Italië

Door een verkondiger te worden, erkent iemand dat de wereldwijde religieuze organisatie van Jehovah’s Getuigen — inclusief de plaatselijke gemeente van Jehovah’s Getuigen, het plaatselijke bijkantoor en vergelijkbare organisaties van Jehovah’s Getuigen — persoonsgegevens op een wettige manier mag gebruiken in overeenstemming met haar rechtmatige religieuze belangen. Verkondigers geven vrijwillig hun persoonsgegevens aan hun gemeente zoals wordt beschreven in het boek Georganiseerd om Jehovah’s wil te doen, zodat ze kunnen deelnemen aan religieuze activiteiten die verband houden met hun aanbidding en geestelijke steun kunnen ontvangen (1 Petrus 5:2).

Verkondigers die deelnemen aan andere religieuze activiteiten kunnen aanvullende persoonsgegevens verschaffen aan Jehovah’s Getuigen. Persoonsgegevens kunnen het volgende omvatten: naam, geboortedatum, geslacht, doopdatum, contactinformatie, en ook informatie over het geestelijk welzijn, velddienstactiviteit en de rol die iemand als Getuige van Jehovah heeft. De gegevens omvatten informatie waaruit de geloofsopvattingen van de verkondiger blijken en kunnen ook andere gevoelige persoonsgegevens omvatten. Het gebruik van persoonsgegevens kan het verzamelen, opnemen, ordenen, structureren en opslaan van die gegevens omvatten en vergelijkbare handelingen die op de gegevens worden toegepast.

De gegevensbeschermingswet in dit land is:

Data Protection Code, Legislative Decree No. 196/2003, as amended by Legislative Decree No. 101 of August 10, 2018, and the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679.

Onder deze wet geven verkondigers toestemming aan de religieuze organisatie van Jehovah’s Getuigen om hun persoonsgegevens te gebruiken voor religieuze doeleinden, waaronder de volgende:

  • deelname aan een bijeenkomst van een plaatselijke gemeente van Jehovah’s Getuigen en vrijwillige ondersteuning van een activiteit of project;

  • vrijwillige deelname aan een bijeenkomst, kringvergadering of congres dat wordt opgenomen en uitgezonden als geestelijk onderwijs voor Jehovah’s Getuigen wereldwijd;

  • het vervullen van een taak of andere rol in een gemeente, wat ook betekent dat de naam en taak van de verkondiger worden vermeld op het mededelingenbord in een Koninkrijkszaal van Jehovah’s Getuigen;

  • het bijhouden van een Bericht van gemeenteverkondiger;

  • pastorale of herderlijke zorg door ouderlingen van Jehovah’s Getuigen (Handelingen 20:28; Jakobus 5:14, 15);

  • registratie van noodcontactgegevens voor noodgevallen.

Persoonsgegevens worden gedurende een niet-gespecificeerde periode bewaard zolang bovenvermelde of andere legitieme doeleinden van toepassing zijn. Als een verkondiger ervoor kiest het formulier Toestemmingsverklaring voor het gebruik van persoonsgegevens niet te ondertekenen, kunnen Jehovah’s Getuigen misschien niet evalueren of de verkondiger geschikt is om bepaalde rollen in de gemeente te vervullen of aan bepaalde religieuze activiteiten deel te nemen.

Persoonsgegevens kunnen wanneer dat nodig en passend is, worden verzonden naar een gelieerde organisatie van Jehovah’s Getuigen. Verkondigers begrijpen dat bepaalde gelieerde organisaties van Jehovah’s Getuigen zich misschien in een land bevinden met wetten die een ander niveau van gegevensbescherming bieden, dat niet altijd overeenkomt met het niveau van gegevensbescherming in het land vanwaaruit de gegevens zijn verzonden. Maar verkondigers begrijpen dat de ontvangers van hun persoonsgegevens, inclusief organisaties die gelieerd zijn aan het internationale hoofdkantoor van Jehovah’s Getuigen in de Verenigde Staten, de gegevens alleen zullen gebruiken in overeenstemming met het Wereldwijde gegevensbeschermingsbeleid van Jehovah’s Getuigen.

Verkondigers hebben het recht te vragen om toegang, correctie, verwijdering of het beperken van de verwerking van hun persoonsgegevens die door Jehovah’s Getuigen bewaard worden. Verkondigers mogen te allen tijde hun toestemming intrekken wat betreft een bepaald toekomstig gebruik van hun persoonsgegevens. Als een verkondiger zijn/haar toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens intrekt, kan het zijn dat Jehovah’s Getuigen het recht hebben bepaalde persoonsgegevens zonder die toestemming te blijven gebruiken voor legitieme religieuze doeleinden voor het bijhouden en beheren van de wereldwijde ledeninformatie van Jehovah’s Getuigen of een andere wettelijke grondslag waarin de gegevensbeschermingswetgeving voorziet. Verkondigers zijn ervan op de hoogte dat ze het recht hebben een klacht in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming in het land waar ze wonen.

In overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving hebben Jehovah’s Getuigen diverse procedurele en technische beveiligingen ingesteld om persoonsgegevens te beschermen. Verkondigers begrijpen dat slechts een beperkt aantal bevoegde personen toegang heeft tot hun persoonsgegevens voor bovenvermelde doeleinden.

Eventuele vragen aan de betreffende functionaris voor gegevensbescherming kunnen per e-mail gericht worden aan:

DataProtectionOfficer.IT@jw.org.

Verkondigers begrijpen dat de identiteit en contactinformatie van de verwerkingsverantwoordelijke in het land waar ze wonen, en indien van toepassing van de vertegenwoordiger en de functionaris voor gegevensbescherming, te vinden zijn op de pagina Contactinformatie gegevensbescherming van jw.org.

Vanwege veranderingen in onze religieuze activiteiten, de wet en de aard van technologie kan de manier waarop wij omgaan met gegevens van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer het nodig blijkt de pagina Gebruik van persoonsgegevens aan te passen, zullen we de betreffende veranderingen op deze pagina vermelden zodat verkondigers er altijd van op de hoogte zijn welke gegevens we verzamelen en hoe we die gebruiken. Bekijk deze pagina geregeld om te zien of er veranderingen zijn.