Skip to content

Skip to secondary menu

Jehovah Kotoigi

Saamakatöngö

Gegevensbeschermingsbeleid

Gegevensbeschermingsbeleid

Op basis van Bijbelse beginselen respecteert de organisatie van Jehovah’s Getuigen ieders recht op privacy. De organisatie erkent de noodzaak van open en eerlijke communicatie en van het verzamelen van (gevoelige) persoonsgegevens om aan de behoeften van Jehovah’s Getuigen te kunnen voldoen en om haar religieuze en charitatieve activiteiten te kunnen uitvoeren. Hierbij is het van belang dat de vertrouwelijkheid van informatie wordt gerespecteerd en dat dergelijke informatie afdoende beschermd is (Spreuken 15:22; 25:9). We hechten veel waarde aan vertrouwelijkheid (Spreuken 20:19).

In verschillende landen is er wetgeving over gegevensbescherming ingevoerd om het recht op privacy te beschermen. De organisatie van Jehovah’s Getuigen kent al sinds lange tijd de gewoonte om het recht op privacy te respecteren en om persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen — zelfs voordat dergelijke wetgeving van kracht werd. De organisatie van Jehovah’s Getuigen zal ermee blijven doorgaan om alle aan haar bekendgemaakte informatie te beschermen, in overeenstemming met de werkwijze die zij al sinds lange tijd gewoon is en die nu in dit gegevensbeschermingsbeleid is vastgelegd.

Toepassingsgebied

Het gegevensbeschermingsbeleid is van toepassing op de hele organisatie van Jehovah’s Getuigen, vertegenwoordigd door bijkantoren over de hele wereld.

Gegevensbescherming

De organisatie van Jehovah’s Getuigen behandelt alle persoonsgegevens in overeenstemming met de volgende uitgangspunten:

 1. Persoonsgegevens worden op een eerlijke en wettige manier verwerkt.

 2. Persoonsgegevens worden alleen verzameld, verwerkt en gebruikt in zoverre dit nodig is om de religieuze en charitatieve doelstellingen van Jehovah’s Getuigen te bereiken.

 3. Persoonsgegevens zijn correct en actueel. Enige fout wordt zo spoedig mogelijk, nadat de organisatie hiervan op de hoogte is geraakt, gecorrigeerd.

 4. Persoonsgegevens worden slechts zolang bewaard als nodig is voor de rechtmatige doelstelling(en) van de organisatie.

 5. Er wordt zorgvuldig op gelet dat de rechten van de personen op wie de gegevens betrekking hebben, worden gerespecteerd.

 6. Er worden gepaste technische en organisatorische maatregelen getroffen om ongeoorloofde en onrechtmatige openbaarmaking van persoonsgegevens te voorkomen. Alle persoonsgegevens die zich bevinden op computers, bevinden zich op computers die vergrendeld zijn met beveiligingscodes die alleen bekend zijn bij bevoegde gebruikers. Kantoren zijn na werktijd gesloten en zijn alleen toegankelijk voor bevoegde medewerkers.

 7. Persoonsgegevens worden niet uitgewisseld tussen bijkantoren tenzij dit noodzakelijk is om de religieuze en charitatieve doelstellingen van de organisatie van Jehovah’s Getuigen te bereiken. Alle Getuigen van Jehovah hebben met die doelstellingen ingestemd door hun vrije en bereidwillige keuze om een van Jehovah’s Getuigen te worden en zich als zodanig te identificeren.

Rechten van de betrokkene

 1. Het recht van de betrokkene op de bescherming van (gevoelige) persoonsgegevens en de correctie of verwijdering van (gevoelige) persoonsgegevens wordt toegekend in overeenstemming met de werkwijze van Jehovah’s Getuigen zoals uiteengezet in dit gegevensbeschermingsbeleid.

 2. Degene die in dit kader een verzoek indient, moet voldoende bewijs leveren van zijn identiteit.

 3. Als een betrokkene verzoekt om toegang tot, of correctie dan wel verwijdering van (gevoelige) persoonsgegevens over zichzelf, zal de organisatie eerlijk en objectief kijken of het verzoek ingewilligd kan worden door de belangen van het individu bij de verkrijging, correctie of verwijdering van gegevens af te wegen tegen de legitieme religieuze belangen van de organisatie. De mogelijkheid dat het verzoek het recht op godsdienstvrijheid van de organisatie in gevaar brengt, zal in deze belangenafweging worden meegenomen.

 4. Het is voor de organisatie van belang dat ze beschikt over de status van individuele Getuigen van Jehovah. De verwijdering van deze informatie zou een onrechtmatige inbreuk vormen op de religieuze overtuigingen en activiteiten van de organisatie.

Recht van beroep

Als iemand meent dat zijn rechten geschonden zijn, kan hij of zij dit voorleggen aan het bijkantoorcomité middels een persoonlijke brief. De brief moet verzonden zijn binnen twee weken na het ontstaan van de reden voor het beroep.