DI HEI WAKITIMAWOSU (U LEI SONI A KOMAKANDI) piki-deewei-liba 2015

Di Hei Wakitimawosu aki abi dee woto dee woo luku a di wiki u 1 u höndima-liba te go miti di wiki u 28 u höndima-liba u 2015.

Un dee gaanwomi, unfa un ta si di lei di un musu lei woto baaa soni?

Luku seibi soni di gaanwomi du u lei woto baaa soni.

Unfa dee gaanwomi sa heepi woto baaa u de sa tja faantiwöutu a di kemeente?

Dee gaanwomi sa lei wan soni a di fasi fa Jesosi bi ta lei sëmbë soni, nöö dee baaa di de ta lei soni sa djeesi Elisa.

Unfa i ku Jehovah dë mati tjika?

Di fan di mati ta fan ku deseei ta mbei de ko dë möön gaan mati . Unfa i sa du di soni aki te i kë dë mati ku Gadu?

Futoou Jehovah hii juu!

Hii fa a dë wan u dee möön taanga soni u du, tökuseei u sa ko dë mati ku Gadu.

WOTO U WAN SËMBË

U feni bunu „a bunu ten ku hogi ten” tuu

Di woto u di libi u Trophim Nsomba, di bi hoi dou hii fa de bi du hogi ku ën u di biibi fëën hedi, sa heepi i fii sa mbei möön taanga möiti u hoi dou.

Wan pau di de faa sa toona göö baka u?

Te i ko sabi di soni dë, nöö a o da i houpu da di ten di ta ko.