DI HEI WAKITIMAWOSU (U LEI SONI A KOMAKANDI) wajamaka-liba 2016 | Naasë i sa feni kötöhati?

Di Hei Wakitimawosu aki abi dee woto dee woo luku a 24 u tinimu-liba te go miti 27 u ëlufumu-liba u 2016.

DI WOTO DI NAMA KU DI KAFITI

Hii u tuu abi kötöhati fanöudu

Naasë i sa feni kötöhati te i ta tjali u di wan sëmbë fii dëdë, te i abi wan siki, te i abi bookohedi a di tööu libi, nasö te i lasi wooko?

DI WOTO DI NAMA KU DI KAFITI

Unfa Gadu ta da sëmbë kötöhati?

Fö soni di sa heepi sëmbë di ta fii booko saka.

DI WOTO DI NAMA KU DI KAFITI

Feni kötöhati te fuka ta miti i

Unfa sëmbë bi feni heepi di de bi abi ën fanöudu?

„Na lasi hati”

Unfa Jehovah ta da dee dinima fëën taanga ku degihati? Unfa iseei sa da wotowan taanga tu?

U musu ta feti fuu feni dee gaan bunu dee Jehovah ta da sëmbë

Sömëni tesi ta miti dee sëmbë u Gadu te de ta mbei möiti faa feni de bunu. Ma de sa wini di feti!

Un dee njönkuwan, un musu taanga di biibi fuunu

I ta si kuma i musu biibi di lei de kai evolutie u di gaansë u sëmbë ta biibi ën u? Wë nöö di woto aki o heepi i.

Un dee mama ku dee tata, un heepi dee mii fuunu be de ko abi wan taanga biibi

I ta fii so juu kuma a o taanga da i u lei dee mii fii soni ö? Fö soni di sa heepi i fii sa lei dee mii fii soni.

Andi da di Könuköndë u Gadu?

Joo foondo seei te i ko sabi andi di Bëibel ta taki.