Skip to content

Skip to table of contents

I bi sabi di soni aki ö?

I bi sabi di soni aki ö?

Faandi mbei Jesosi bi kuutu di soi di sëmbë ta soi?

DI Wëti u Mosesi bi ta da dee Dju pasi u de soi da so soni. De bi ta taki taa: „fu Gadu” nasö „mi ta soi a Jehovah në”. Ma a di ten u Jesosi, di soi di sëmbë bi ta soi bi ko dë wan soni di de bi ta du da hiniwan pikipiki soni. De bi ta du di soni aki u mbei sëmbë biibi taa de o du wan soni tuutuu. Ma Jesosi bi kuutu di soni aki tu pasi. A bi taki taa: „Te i taki aai, a musu tan aai e. Te i taa nönö, a musu tan nönö.”​—Mateosi 5:33-37; 23:16-22.

Wan buku di ta taki soni u di Dju buku de kai Talmud, ta heepi u fuu ko si taa dee Dju bi abi di guwenti u soi da soni, nasö u soi taa di soni di de taki dë sö tuutuu. Di soni aki bi dë sö, u di di Talmud bi ta taki finifini undi u dee soi de bi musu hoi, nasö undi u de an bi abi fu hoi.

Na Jesosi wanwan bi ta kuutu di soi di sëmbë bi ta soi. Wan Dju sikifima de kai Flavius Josephus bi sikifi taa wan kulupu Dju bi dë, di an bi ta soi. Dee sëmbë dë bi ta si kuma te i ta soi, nöö a hogi möön te i ta mindi soni. De bi ta feni taa ee wan sëmbë musu soi ufö sëmbë sa biibi di soni di a taki, nöö di sëmbë dë musu u dë wan mindisonima. Wan Dju buku ta taki taa: „Wan womi di lo’ u soi, da wan womi di hogi gaanfa seei.” Jesosi bi ta kuutu di soi di sëmbë bi ta soi da soni di an bi dë fanöudu. Wë ee hii juu u ta taki tuutuu soni, nöö an o dë fuu ta soi u mbei sëmbë biibi di soni di u taki.