DI HEI WAKITIMAWOSU (U LEI SONI A KOMAKANDI) tanvuuwata-liba 2017

Di Hei Wakitimawosu aki abi dee woto dee woo luku a 25 u wajamaka-liba te go miti 22 u tinimu-liba 2017.

I dë kabakaba u wakiti ku pasensi ö?

Wanlö dinima u Jehovah fu awooten di bi ta dini ën ku hii de hati, bi hakisi ën ee un longi de bi musu dë ta tja fuka jeti, ma tökuseei Jehovah an bi kuutu de di de bi hakisi ën di soni dë.

„Di kötöhati u Gadu . . . bigi pasa hii sëmbë fusutan”

I bi hakisi iseei wan daka kaa ee faandi mbei Jehovah bi da pasi u wan soni di ja bi mëni miti i ö? Wë ee sö a dë, nöö andi sa heepi i fii hoi go dou, söseei fii ta buta hii i futoou a Jehovah?

U musu tooka dee awoo fasi dee u bi abi, nöö wa musu ko abi dee fasi dë möön

U musu mbei möiti u tooka di awoo fasi fa u bi ta libi, ma u musu mbei taanga möiti fu wa ko abi dee fasi dë möön tu. Unfa u sa du di soni aki, hii fa kandë u bi ta du gaan hogi soni?

U musu ko abi njunjun fasi, nöö u musu hoi dee fasi dë nöömö

Jehovah sa heepi i fii ko dë di sëmbë di a kë fii ko dë. Luku wanlö fasi fa i sa lei taa i abi tjalihati u wotowan, taa i abi suti fasi, söseei taa i abi sakafasi ku saapifasi.

Lobi​—wan apaiti fasi di u musu abi

Di Bëibel ta lei u gbelingbelin taa lobi da wan u dee fasi di di jeje u Jehovah ta mbei sëmbë ko abi. Andi da lobi? Unfa u sa ko abi di fasi aki? Nöö unfa u sa ta lei hiniwan daka taa u abi ën?

AMERICAS

„Na un ten wan woto gaan komakandi o dë möön?”

Andi bi mbei wan piki könklësi di de bi hoi a di foto Mëkisikou a di jaa 1932, bi dë sö wan apaiti soni?

Soni di dee lesima hakisi

Faandi mbei dee soni di Mateosi sikifi u dee avo u Jesosi tooka ku dee soni di Lukasi sikifi?