Skip to content

Skip to table of contents

DI HEI WAKITIMAWOSU Nö. 2 u 2021 | Wan njunjun goonliba dë a pasi ta ko!

Dee soni dee ta pasa a di goonliba nöunöu ta lei taa di kaba u di goonliba dë zuntu ö? Ee sö a dë, nöö andi u sa du fuu sa fika a libi te di goonliba o kaba? Andi o pasa baka di kaba u di goonliba? Wë dee woto u Di Hei Wakitimawosu aki o piki u fa dee soni aki dë tuutuu, a wan fasi di o da u kötöhati.

 

Wan njunjun goonliba dë fanöudu!

Dee soni dee ta pasa a di goonliba a di ten aki, ta lei taa u abi wan njunjun goonliba fanöudu.

Di goonliba aki o kaba u?

Di Bëibel ta taki soni u di kaba u di goonliba aki, ma a ta taki tu taa sëmbë o ta libi a goonliba aki u nöömö.

Na un ten di kaba o ko? Dee soni Jesosi bi taki

I ta si dee soni dee Jesosi bi taki taa bi o pasa?

Andi i sa du fii sa libi a wan njunjun goonliba?

Unfa di dë di wan sëmbë ku Gadu dë mati sa heepi ën faa sa pasa di kaba libilibi?

Di njunjun goonliba dë a pasi ta ko!

Unfa soni o dë a goonliba te Gadu du dee soni dee a paamusi u?

Di kaba u di goonliba aki zuntu ö?

A sa foondo i seei te i ko sabi andi di Bëibel ta taki u di soni aki.