DI HEI WAKITIMAWOSU (U LEI SONI A KOMAKANDI) gaanliba 2020

Di Hei Wakitimawosu aki abi dee woto dee woo luku a 4-31 u sebitaa-liba 2020.

Di lobi di i lobi Jehovah ku di tei di i ta tei dee soni dee a ta du da i u bigi, o mbei i kë tei dopu

Di lobi di i lobi Jehovah sa mbei i kë tei dopu. Ma andi sa tapa i fii du di soni aki?

I kaba fii tei dopu ö?

Dee piki u dee hakisi dee dë a di woto aki o heepi i fii sabi andi i musu du.

„Luku u aki! Manda u!”

Jack ku Marie-Line ta konda andi bi da de taanga u de bigi du di hii-ten diniwooko, söseei de ta konda andi bi heepi de di de bi da de wan njunjun faantiwöutu.

Na un ten i musu fan?

Luku wantu Bëibel tëkisi di sa heepi u fuu ko sabi na un ten u musu fan, ku na un ten u musu dë piii.

Un musu ta lobi unuseei möön taanga

Jesosi bi taki taa sëmbë o ko sabi ambë da dee tuutuu Keesitu sëmbë, u di de bi o ta lei taa de lobi de na de. Unfa lobi o heepi u fuu ta libi fiifii ku useei, fu wa ta lobi wan sëmbë möön woto, söseei fuu ta tei sëmbë ku wai?

I bi sabi di soni aki ö?

Boiti dee soni dee sikifi a Bëibel, un woto soni ta lei taa dee Isaëli sëmbë bi dë saafu a Egepiti?

Soni di dee lesima hakisi

Ambë bi dë dee siköutu dee bi ta wooko a di Wosu u Gadu? Andi ku andi de bi ta du?