Skip to content

Skip to table of contents

Andi u sa du fu wa ta fëëë möön taa hogi sa miti u

Andi u sa du fu wa ta fëëë möön taa hogi sa miti u

WAN mii abi heepi fanöudu te de pai ën. Di u mama ku u tata pai u, nöö de bi ta heepi u. Di u bigi ta waka, hën u ko ta si wanlö gaan djanga sëmbë ta waka ko a u liba. U bi ta fëëë de te u mama ku u tata an bi sai dë. Te u mama ku u tata bi panjan u a maun, nöö wa bi ta fëëë möön.

Di u bi dë miii, u bi ta fii bunu u di u mama ku u tata bi ta lei taa de lobi u, söseei u di de bi ta da u degihati. Te u ko sabi taa u mama ku u tata lobi u, nöö wa ta fëëë möön taa hogi o miti u. Te de bi ta gafa u taa u ta du bunu soni, nöö di soni dë bi ta heepi u fuu abi möön futoou a useei, söseei a bi ta mbei u du soni möön bunu.

Di u ko möön bigi, dee mati fuu seei bi ta lei u taa de lobi u. U bi ta fii bunu te u bi dë ku de, nöö de bi ta heepi u fu wa ta fëëë dee woto mii te u dë a siköö.

Di libi aki da wan libi di sömëni njönkuwan bi o kë abi. So njönkuwan an abi hia mati, nöö sömëni u de an abi mama ku tata di ta heepi de tu. Melissa * bi taki taa: „Solanga mi ta si footoo u sëmbë u wan wosudendu di ta du soni makandi, nöö mi ta pakisei taa: ’Mi bi o kë abi sö wan libi di mi bi dë möön njönku.’” Kandë iseei ta fii sö tu.

SONI DI SA PASA TE DE AN LEI WAN SËMBË A MIII TAA DE LOBI ËN

Kandë ja bi ta si taa i bi sa du bunu soni di i bi möön njönku. Kandë sëmbë an bi ta lei i taa de lobi i, söseei de an bi ta gafa i te i bi du wan bunu soni. Kandë i ta pakisei unfa i mama ku i tata bi ta feti, u te di tööu u de bi booko. Kandë i bi ta si kuma ju bi mbei de booko tööu. Nasö kandë i mama ku i tata bi ta kosi i seei, nasö de bi ta fon i hii juu.

Andi i ta si kuma sö wan mii bi o du, ee sö wan soni bi ta miti ën? So u dee mii aki ta bigi ta sumuku taku tabaku, nasö de ta bebe daan, hii fa de njönku jeti. Wotowan nango nama ku sëmbë di ta du hogi, u di de kë u sëmbë lobi de. So njönkuwan sa bigi ta libi ku wan womi mii nasö wan mujëë mii, u di de ta suku lobi. Möön gaanfa a ta pasa taa de an ta dë ku deseei go dou. Te u kaba fëën de ta möön fii taa sëmbë an lobi de.

Aluwasi wan njönkuwan an miti dee lö soni aki, tökuseei a sa fii kuma sëmbë an lobi ën. Ana ta taki taa: „Mi bi ko ta fii kuma ma a’ fa, biga di soni dë mi  mama bi ta piki m’ hii juu. Ma ta mëni wan daka ka mi mama bi gafa m’, nasö ka a bi lei taa a lobi m’.”

Na di fasi fa de kiija u nöö sa mbei u fii kuma wa bunu tjika. U sa ta fii sö tu, te u booko tööu, te u ta ko gaandi, nasö te u ta booko u hedi ku di fasi fa sinkii fuu dë. Dee soni dee sa mbei u ta fii sö, sa mbei taa wa dë waiwai möön, söseei a sa poi u ku wotowan. Andi u sa du fu wa ta fii sö möön?

GADU TA BOOKO HËN HEDI KU U

U musu sabi taa u sa feni heepi. Hii u tuu abi wan sëmbë di sa heepi u. Wan sëmbë dë di kë heepi u, nöö di sëmbë dë da Gadu.

Gadu bi piki di tjabukama Jesaaja taa: „Na fëëë, biga mi dë ku i. Na booko i hedi, biga mi da di Gadu fii. Mi o mbei i ko abi degihati. Mi o heepi i. Mi o panjan i hoi ku di leti së maun u mi di ta du soni a wan leti fasi” (Jesaaja 41:10, 13). A ta da u kötöhati seei, te u ta pakisei taa Gadu kë heepi u! Wa a’ fu booko u hedi!

Di Bëibel ta konda soni u wantu dinima u Gadu dee bi abi bookohedi, ma de ko lei u abi di futoou taa Gadu sa heepi de. Di mama u Samuëli de kai Hana, bi fii booko saka seei u di an bi sa pai mii. De bi lo’ u mbei ën fa u di soni dë hedi. Di soni dë bi mbei Hana an bi ta kë njan seei, nöö hii juu a bi ta këë (1 Samuëli 1:6, 8). Ma baka di a konda hii dee fuka fëën da Gadu, hën an bi ta fii booko saka möön.​—1 Samuëli 1:18.

Di psalöm sikifima de kai Dafiti bi ta de fëëëfëëë so juu tu. Sömëni jaa longi Könu Saulosu bi ta suku u kii ën. Dafiti bi fusi go sömëni pasi di Saulosu bi kë kii ën, nöö so juu a bi ta fii kuma dee fuka fëën bi ta hebi dëën u tja (Psalöm 55:3-5; 69:1). Ma tökuseei a bi taki taa: „Mi o kandi, nöö mi o duumi söndö u booko mi hedi. Biga ju Jehovah, i wanwan sa tjubi mi.”​—Psalöm 4:8.

Hana ku Dafiti tuu, bi tuwë dee fuka u de da Jehovah, nöö de bi si fa a bi heepi de (Psalöm 55:22). Unfa u sa du di wan seei soni?

DII SONI DI U SA DU FUU SA FII MÖÖN BUNU

1. U musu lei u futoou Jehovah kuma di Tata fuu.

JJesosi ta piki u taa u musu ko sabi hën Tata, di dë „di wan kodo tuutuu Gadu” (Johanisi 17:3).  Apösutu Paulosu bi piki u taa: „An dë longi poi ku hibiwan fuu” (Tjabukama 17:27). Jakobosi bi taki taa: „Pusa go a Gadu e, nöö Gadu seei o pusa ko a i tu.”​—Jakobosi 4:8.

Te u ko sabi taa u abi wan Tata di dë a liba ala di lobi u, söseei di ta booko hën hedi ku u, nöö a ta heepi u fu wa ta booko u hedi sö möön. Kandë a o tei ten fuu ko ta futoou Gadu. Ma sömëni sëmbë bi ko si taa di soni aki bi heepi de tuutuu. Wan mujëë de kai Caroline ta taki taa: „Di mi bi bigi ko ta si Jehovah kuma mi Tata, hën mi bi ko feni wan sëmbë di mi bi sa konda da unfa mi ta fii. Di soni aki bi heepi mi seei!”

Wan mujëë de kai Rachel bi taki taa: „Jehovah hën bi heepi mi di mi bi dë mi wanwan söndö mi mama ku mi tata. Mi bi sa fan ku ën, nöö mi bi sa hakisi ën faa heepi mi ku dee fuka u mi. Nöö a bi heepi mi tu.” *

2. Suku baaa ku sisa a di biibi.

Jesosi bi lei dee bakama fëën taa de musu ta si de na de kuma baaa ku sisa. A bi piki de taa: „Un tuu dë baaa ku baaa” (Mateosi 23:8). Jesosi bi kë u dee tuutuu bakama fëën ta lobi de na de, nöö de bi musu ko dë kuma wan gaan famii a di biibi.​—Mateosi 12:48-50; Johanisi 13:35.

Dee kemeente u Jehovah Kotoigi ta pooba u libi ku deseei kuma wan famii a di biibi (Hebelejën 10:24, 25). Sömëni u dee baaa ku dee sisa fuu ko si taa dee komakandi fuu ta mbei de fii bunu.

Wan mujëë de kai Eva bi taki taa: „Mi bi abi wan gaan mati a di kemeente ka mi bi nango, nöö a bi ta fusutan unfa mi ta fii. Te mi ta fan ku ën, nöö a bi ta haika mi. A bi ta lesi Bëibel ku mi, nöö a bi ta begi ku m’ tu. Hii juu a bi ta dë ku mi. A bi ta heepi mi u taki u dee soni dee bi ta fuka mi. U di a bi heepi mi mbei ma bi ko ta booko mi hedi sö möön.” Rachel bi taki tu taa: „Mi bi ko feni ’wan mama ku wan tata’ a di kemeente. De bi ta lei mi taa de lobi mi.”

 3. Lei wotowan taa i lobi de, nöö i musu abi sutifasi tu.

Te u ta lei wotowan taa u lobi de, söseei te u ta libi ku de a wan suti fasi, nöö a ta mbei u ku de ta dë mati u nöömö. Jesosi bi taki taa: „Dee sëmbë ta da sëmbë soni, de dë waiwai möön leki dee sëmbë ta feni”  (Tjabukama 20:35). Woo ko si taa möön u ta lobi wotowan, möönmöön wotowan o ta lobi u tu. Jesosi bi piki dee bakama fëën taa: „I musu ta da sëmbë soni, nöö i seei o kisi tu.”​—Lukasi 6:38.

Te u ta lobi wotowan ku te u ta fii taa wotowan lobi u, nöö u ta fii möön bunu. Di Bëibel ta taki taa „di soni de kai lobi, hën an o kaba a mundu möönsö” (1 Kolenti 13:8). Wan mujëë de kai María ta taki taa: „Mi sabi taa di fasi fa mi ta si miseei so juu, an dë kumafa mi dë tuutuu. Di soni di bi heepi mi u ma pakisei sö möön, hën da mi bi ta heepi wotowan, nöö a bi ta heepi mi u fëëkëtë dee booko hedi u mi. Hii juu mi ta fii bunu te mi ta du soni da wotowan.”

NA WAN SËMBË O TA DË FËËË NASÖ TA TJALI MÖÖN

Dee soni dee u bi taki u de djunsu dë, an o puu hii dee bookohedi dee u abi wantewante. Ma de sa heepi i u. Caroline ta taki taa: „So juu mi ta fii jeti kumafa mi bi ta fii fosu. Ma mi sabi taa Gadu ta booko hën hedi ku mi, nöö mi abi sömëni mati di ta mbei mi fii bunu tu.” Rachel ta fii di wan seei fasi. A taki taa: „So juu mi ta fii tjali seei. Ma mi sabi taa mi sa go suku heepi a dee baaa ku dee sisa u mi dee dë a di biibi. Mi sabi taa de ta heepi mi u mi si soni a wan bunu fasi. Boiti di dë, mi abi wan Tata di dë a liba ala di mi sa ta fan ku ën hiniwan daka. Di soni dë hën ta mbei mi fii bunu.”

Di Bëibel ta taki soni u wan njunjun goonliba ka na wan fuu o ta fëëë nasö ta tjali möön

Wan woto soni dë di o sa heepi u u nöömö. Di Bëibel ta piki u taa wan njunjun goonliba o ko ka na wan sëmbë o ta fëëë nasö ta tjali möön. Di Wöutu u Gadu ta paamusi u taa: „Hiniwan sëmbë o sindo nëën doloifi pau basu, söseei nëën figa pau basu. Na wan sëmbë o mbei de ta dë pantapanta. U di Jehovah, di Gadu di ta tii hii soni, hën taki sö” (Mika 4:4). A di ten dë na wan sëmbë o ta mbei u ta dë fëëëfëëë, söseei na wan sëmbë o du hogi ku u möön. Dee gaan hogi soni dee bi miti sëmbë a di ten di pasa „an o ta ko a de pakisei möön seei” (Jesaaja 65:17, 25). Gadu ku di womi mii fëën Jesosi Keesitu, o mbei „letilibi” ko dë a hii së u goonliba. Di soni aki o mbei hii sëmbë o ta libi bööböö, nöö „de an o abi na wan booko hedi”.​—Jesaaja 32:17.

^ pal. 5 Dee në u di woto aki tooka.

^ pal. 21 Dee Jehovah kotoigi ta lei sëmbë di kë ko dë mati u Gadu, soni u Bëibel.