Skip to content

Skip to table of contents

Soni di dee lesima hakisi

Soni di dee lesima hakisi

Ee wan womi ku wan mujëë di an tööu duumi a wan wosu de wanwan, hii fa an bi dë fanöudu, nöö a dë taa dee gaanwomi musu hoi wan kuutu komite, u di di soni dë ta lei taa de du wan zöndu ö?

Wë aai. U sa taki taa ee wan womi ku wan mujëë duumi a di wan seei wosu, hii fa an bi dë fanöudu, nöö di soni dë ta da dee gaanwomi pasi u de hoi taa de libi fanafiti a di së u manu ku mujëë soni. Fëën mbei ee dee gaanwomi an ko si taa a bi dë fanöudu u de duumi de wanwan a wan wosu, nöö de musu hoi wan kuutu komite.​—1 Kolenti 6:18.

Dee gaanwomi o öndösuku hii soni finifini u de ko sabi ee a dë fanöudu u de hoi wan kuutu komite. De o ta hakisi deseei dee soni aki: Dee sëmbë aki bi mbei buka u de tööu ö? Dee gaanwomi bi bai de a fesi kaa u di fasi fa de bi ta tja deseei ö? Faandi mbei de duumi a di wan wosu? Seti de bi seti soni a fesi taa de bi o du ën sö u? De bi sa du soni woto fasi ö, naa de an bi abi woto fasi u du ën? Wan gaan soni hën bi miti de mbei taa de bi ko fika a wan wosu u de duumi ö? (Peleikima 9:11). Naasë de bi duumi? Wë a ta dë fa soni bi dë. Fëën mbei dee gaanwomi o luku fa soni bi dë, nöö nëën ufö de o sa sabi andi de o du.

Baka te dee gaanwomi öndösuku soni finifini te de kaba, nöö de o luku ee a dë fanöudu u de hoi wan kuutu komite.