Skip to content

Poku da di dini u Gadu

I sa download hanse poku tei a di website fuu, di u ta kanda u gafa Jehovah Gadu, söseei u dini ën. A di website fuu i sa feni poku di de pëë ku piano wanwan, söseei poku di de pëë ku woto poku lai.

 

Kanda ku piizii da Jehovah

Original Songs

Sing to Jehovah