Skip to content

Skip to table of contents

Fasi fa u sa paati dee buku fuu

Fasi fa u sa paati dee buku fuu

DI HEI WAKITIMAWOSU

Hakisi: I si kuma Gadu bi kë taa libisëmbë ta dëdë u?

Tëkisi: Ako 21:4

Dëën: Di Hei Wakitimawosu aki ta lei u andi di Bëibel ta taki u dëdë ku libi.

LEI SËMBË SONI U DI TUUTUU LEI

Hakisi: Faandi mbei u dë a goonliba aki?

Tëkisi: Ps 37:29

Tuutuu lei: Gadu bi mbei libisëmbë u de libi u teego a goonliba aki.

GADU ABI BUNU BUKA DA U!

Hakisi: Naasë u sa feni bunu buka jei a di ten aki? [Lei di sëmbë di fëlön I bi o kë jei wan bunu buka u?]

Tëkisi: Jes 52:7

Dëën: Di brochure aki ta konda wan „bunu buka da u u wan möön bunu soni”, u di di bosikopu u Bëibel hën sikifi nëën.

SIKIFI ANDI ISEEI BI O KË TAKI

Luku fa de sikifi taa u sa paati dee buku fuu, nöö sikifi a di pisi aki unfa iseei bi o kë paati de tu.