Skip to content

Skip to table of contents

Fasi fa u sa paati dee buku fuu

Fasi fa u sa paati dee buku fuu

DI HEI WAKITIMAWOSU

Hakisi: I si kuma dee soni dee sikifi a di tëkisi aki o pasa wan daka u?

Tëkisi: Ako 21:3, 4

Dëën: Di Hei Wakitimawosu aki ta konda da u unfa Gadu o du dee soni dee a paamusi, söseei un bunu i sa feni te a o du dee soni dë.

GADU MATI

Hakisi: I si kuma libisëmbë sa ko dë wan mati u Gadu ö?

Tëkisi: Jak 2:23

Dëën: Di buku aki sa heepi i fii ko dë wan mati u Gadu, leti kumafa Abahamu seei bi dë wan mati u Gadu.

TALAKITAATI

Hakisi: Gaantangi, luku wan hakisi aki. [Lesi di hakisi ku dee fasi fa sëmbë lo’ u piki ën.] Unfa ii bi o piki?

Tëkisi: [A sikifi a bladsëidë 2 u di talakitaati]

Dëën: Di talakitaati aki o heepi i fii ko fusutan un wini i sa feni a dee soni dee di tëkisi ta taki.

SIKIFI ANDI ISEEI BI O KË TAKI

Luku fa de sikifi taa u sa paati dee buku fuu, nöö sikifi a di pisi aki unfa iseei bi o kë paati de tu.