Skip to content

Skip to table of contents

 DI LIBI FUU KUMA KEESITU SËMBË

Unfa u sa du di diniwooko fuu möön bunu​—Sikifi biifi

Unfa u sa du di diniwooko fuu möön bunu​—Sikifi biifi

FAANDI MBEI A DË FANÖUDU: Di buku 1 Kolenti, da wan u dee 14 biifi di apösutu Paulosu bi sikifi manda da dee Keesitu sëmbë u da de taanga. Te wan sëmbë ta sikifi wan biifi, nöö a ta luku bunu andi a o sikifi, nöö di sëmbë di a o mandëën da sa lesi ën sömëni pasi. Wan bunu fasi fa u sa peleiki da dee famii fuu ku dee mati fuu, hën da te u ta sikifi biifi manda da de. A dë wan bunu fasi fa u sa peleiki da wan sëmbë di wa sa miti a wosu tu. Kandë u sa sikifi wan biifi da wan sëmbë di bi kë sabi möön soni, ma wa ta miti ën a wosu möönsö. A sa taanga u miti so sëmbë di ta libi a di pisiwata fuu, di ta libi a wan wosu di abi wakitima nasö camera, a kamian di de tapa lontu ku gaan hei peni, nasö a kamian di longi u go. Un soni i musu hoi a pakisei, möönmöön ee joo sikifi wan biifi da wan sëmbë di ja sabi?

FA U MUSU DU ËN:

  • Sikifi andi i bi o taki ee i bi taanpu a di sëmbë fesi. Sikifi i në a bigi u di biifi, nöö be di sëmbë sabi wantewante faandi mbei i sikifi di biifi dëën. Kandë i sa sikifi wan hakisi da di sëmbë faa go pakisei fëën, nöö i sa mandëën go a di website fuu. Piki ën unfa u ta lei sëmbë soni u Bëibel a de pisi, söseei sikifi wantu u dee në u dee woto dee dë a dee buku di u ta lei sëmbë soni u Bëibel. I sa buta wan JW.ORG kaita, wan pampia di u ta kai sëmbë da komakandi, nasö wan talakitaati a di envelop dendu.

  • Na sikifi hia soni poi. Di biifi fii an musu langa poi, nasö di sëmbë di i mandëën da an o kë lesi ën go dou möön.​—Luku unfa i sa du ën.

  • Toona lesi ën luku ee föutu an dë nëën, nöö i musu sikifi ën a wan suti fasi, a wan lesipeki fasi, söseei a musu da di sëmbë degihati.