Skip to content

Skip to table of contents

Fasi fa u sa paati dee buku fuu

Fasi fa u sa paati dee buku fuu

DI HEI WAKITIMAWOSU

Hakisi: Andi ii si kuma da di möön gaan soni di Gadu du da u?

Tëkisi: Jo 3:16

Dëën: Di Hei Wakitimawosu aki ta piki u faandi mbei Gadu bi manda Jesosi ko a goonliba ko dëdë da u, söseei andi u sa du u lei taa u ta tei di soni di Gadu du da u dë, u bigi.

ANDI DA DI KÖNUKÖNDË U GADU?

Hakisi: [Lei di sëmbë fesi së u di talakitaati.] Unfa i bi o piki di hakisi aki? Di Könuköndë u Gadu da wan soni a i hati dendu ö? wan tii di dë a liba ala u? naa wan woto soni?

Tëkisi: Da 2:44; Jes 9:6

Dëën: Di talakitaati aki ta konda da u andi da dee wini dee di Könuköndë u Gadu sa mbei u feni.

DI PAMPIA DI WOO PAATI U KAI SËMBË U KO MËNI DI DËDË U JESOSI

Dëën: U ta kai sëmbë da wan fanöudu komakandi di woo hoi. [Da di sëmbë di pampia.] A 11 u piki-deewei-liba, milionmilion sëmbë a hii goonliba o ko makandi u mëni di dëdë u Jesosi, söseei u ko haika wan Bëibel taki di de o hoi, di o lei u un wini u ta feni u di dëdë fëën. Di juu ku di kamian ka di komakandi o hoi sikifi a di pampia aki. U bi o wai seei, ee i bi sa ko.

SIKIFI ANDI ISEEI BI O KË TAKI

Luku fa de sikifi taa u sa paati dee buku fuu, nöö sikifi a di pisi aki unfa iseei bi o kë paati de tu.