Skip to content

Skip to table of contents

Fasi fa u sa paati dee buku fuu

Fasi fa u sa paati dee buku fuu

DI HEI WAKITIMAWOSU

Hakisi: Ee wan sëmbë hakisi i ee unfa Gadu Köndë dë, andi joo piki ën?

Tëkisi: Jo 8:23

Dëën: Di Hei Wakitimawosu aki ta piki u andi Jesosi ku hën Tata bi taki u liba ala.

LEI SËMBË SONI U DI TUUTUU LEI

Hakisi: Ja si kuma dee soni dee sikifi a di Bëibel tëkisi aki ta pasa tuutuu a di ten fuu aki ö?

Tëkisi: 2Ti 3:1-5

Tuutuu lei: U di dee soni dee Bëibel bi taki a fesi u dee lasiti daka ta pasa tuutuu a di ten fuu aki, mbei u sa biibi dee bunu soni dee di Bëibel taa o pasa a di ten di ta ko.

FAANDI MBEI U MUSU LEI SONI U BËIBEL? (Fëlön)

Soni di i sa taki: U ta lei sëmbë wan sati fëlön di ta lei u naasë u sa feni piki u dee möön fanöudu hakisi u di libi. [Pëë di fëlön.]

Dëën: Di buku aki ta piki u andi di Bëibel ta taki taa Gadu o du, u puu dee fuka dee dë a goonliba. [Dëën di Bëibel lei-buku nasö di Lei-buku.]

SIKIFI ANDI ISEEI BI O KË TAKI

Luku fa de sikifi taa u sa paati dee buku fuu, nöö sikifi a di pisi aki unfa iseei bi o kë paati de tu.